نصرالله شجاع : مسئول دانش آموختگان

شماره مستقیم :44749100

شماره داخلی :  1116
یمیل :
رفعت مرادی  : کارشناس مسئول دانش آموختگان

شماره مستقیم :

شماره داخلی :2199

ایمیل :
ایلناز عابدینی : کارشناس دانش آموختگان

شماره مستقیم :

شماره داخلی :  2427
ایمیل :
بیتا یامی: کارشناس دانش آموختگان

شماره مستقیم :

شماره داخلی :  2199

ایمیل :
معصومه نشاط افشار : کارشناس دانش آموختگان

شماره مستقیم :

شماره داخلی :  2200

ایمیل :neshat@gharb.tpnu.ac.ir
   
مهراوه ایلداری : کارشناس دانش آموختگان

شماره مستقیم :
                                                                       
شماره داخلی :  2197

ایمیل :
    

 

  
1