---------------------------------------------------------------------------------------------

پروین فتاحیان

سمت : کارشناس مسئول آموزش (مقطع کارشناسی)و کارشناس (روابط عمومی)


شماره داخلی  :2314

ایمیل :fatahiyan@gharb.tpnu.ac.ir
---------------------------------------------------------------------------------------------

وحیده زمانی

سمت : کارشناس آموزش ( مقطع کارشناسی)

رشته های مربوطه :
مدیریت دولتی و مدیریت جهانگردی

شماره داخلی :2148

ایمیل :v.zamani@gharb.tpnu.ac.ir
---------------------------------------------------------------------------------------------

ابوالفضل ابراهیمی

سمت : کارشناس آموزش ( مقطع کارشناسی)

رشته های مربوطه :  
مدیریت صنعتی-علوم اقتصادی- علوم سیاسی

شماره داخلی :2157

ایمیل :ebrahimi @gharb.tpnu.ac.ir    
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

زینب منصور سمائی

سمت : کارشناس آموزش ( مقطع کارشناسی)

رشته های مربوطه :رشته حسابداری ( ص-ی)


شماره داخلی :2149
ایمیل :
---------------------------------------------------------------------------------------------

مژگان رجبی

سمت : کارشناس آموزش ( مقطع کارشناسی)

رشته های مربوطه :
علوم اجتماعی-گرایش های ( پژوهشگری- روزنامه نگاری- برنامه ریزی تعاون ورفاه)

شماره داخلی :2146

ایمیل
---------------------------------------------------------------------------------------------

خانم ایلداری

سمت : کارشناس آموزش ( مقطع کارشناسی)

رشته های مربوطه :
حسابداری(الف - ش)

شماره داخلی :2153
ایمیل :
---------------------------------------------------------------------------------------------
امیراردلان اویسی

سمت : کارشناس آموزش ( مقطع کارشناسی)

رشته های مربوطه :
مدیریت بازرگانی
شماره داخلی :2156
1