حمید بختیاری گرگری

سمت : کارشناس رایانه (سخت افزار)

شماره داخلی :2194

شماره مستقیم :

آدرس پست الکترونیکی : bakhtiari@gharb.tpnu.ac.ir
بيشتر