سیده عقیله برهانی                                                                             

سمت : کارشناس مسئول امتحانات

شماره داخلی : 2214
ایمیل :
نعمت شبانی                                                                    

سمت : مسئول امتحانات

شماره داخلی :2213
شماره مستقیم: 44749127
ایمیل :shabani@gharb.tpnu.ac.ir