مرکز تهران غرب

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره مستقیم

شماره داخلی

محمد معتمدزاده

کارشناس مسئول امور مالی

-

2206

وظایف و اختیارات :

Email : ahmadi@gharb.tpnu.ac.ir

-

Email : rezaeidehnavi@gharb.tpnu.ac.ir  مرکز تهران غرب

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره مستقیم

شماره داخلی

آمنه کیانی

کارشناس مالی دانشجویی

-

2185

                                                          

محمد رضا علیپور

کارشناس مالی دانشجویی

2203

بيشتر