آرم

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت اجرایی اینجا را
کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته جامعه شناسی اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته حسابداری اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته حسابرسی اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت رسانه اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته علوم اقتصادی اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته علوم اقتصادی/بانکداری اسلامی
اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته علوم اقتصادی/توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته علوم اقتصادی/برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
اینجا کلیک نمایید.


برای مشاهده برنامه کلاسی رشته کارآفرینی/آموزش عالی اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت امور شهری اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت بازرگانی اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت بازرگانی/بازریابی (جدید) اینجا کیلک نمایید.


برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت بازرگانی/بین الملل (قدیم) اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت بازرگانی/بین الملل (جدید) اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده ی برنامه کلاسی رشته ی مدیریت بازرگانی تحول (جدید) اینجا کلیک نمایید.

رای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت بازرگانی/کارآفرینی اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت بازرگانی/داخلی (جدید) اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت بازرگانی/تجارت الکترونیک (جدید) اینجا کلیک نمایید.


برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت بازرگانی/استراتژیک (جدید) اینجا کلیک نمایید.


برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت بازرگانی/مدیریت مالی (جدید) اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت بازرگانی/مدیریت مالی ( قدیم) اینجا کلیک نمایید.


برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت فناوری اطلاعات/سیستم های اطلاعاتی ورودی های قبل از 97 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت فناوری اطلاعات/سیستم های اطلاعاتی ورودی سال 97 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت فناوری اطلاعات/کسب و کار الکترونیک ورودی های قبل از سال 97 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت فناوری اطلاعات/کسب و کار الکترونیک ورودی سال 97 اینجا کلیک نمایید.


برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت فناوری اطلاعات/مدیریت دانش ورودی سال 97 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت فناوری اطلاعات/مدیریت دانش ورودی های قبل از سال 97 اینجا کلیک نمایید.


برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت فناوری اطلاعات/منابع اطلاعاتی ورودی های قبل از سال 97 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت فناوری اطلاعات اینجا کلیک نمایید.


برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت دولتی/تحول  اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت دولتی/تحول  اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت دولتی/بودجه و مالیه عمومی اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت دولتی/خط مشی گذاری عمومی اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت دولتی/پیشرفت و توسعه شهری و روستایی اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت دولتی/تشکیلات و روش ها  اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت دولتی/توسعه منابع انسانی اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدییت دولتی/سیستم های اطلاعاتی اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت دولتی/طراحی سازمان های دولتی  اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت دولتی/مدیریت مالی (قدیم) اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت دولتی/مدیریت نیروی انسانی اینجا کلیک نمایید.


برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت کسب و کار/سیستم های اطلاعاتی اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی مدیریت کسب و کار /استراتژی اینجا را کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی مدیریت کسب و کار /بازاریابی اینجا را کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی مدیریت کسب و کار /رفتار سازمانی و منابع اینجا را کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی مدریت کسب و کار/ فناوری اطلاعات اینجا را کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی مدیریت کسب و کار /کسب و کار اینجا را کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی مدیریت کسب و کار/ کارآفرینی اینجا کلیک نمایید.


برای مشاهده برنامه کلاسی مدیریت کسب و کار /مالی اینجا را کلیک نمایید.

برای مشاهده ی برنامه کلاسی مدیریت کسب و کار / زنجیره ی تامین اینجا کلیک نمایید.


برای مشاهده برنامه کلاسی رشته علوم سیاسی اینجا را کلیک نمایید
بيشتر