كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

  

نام و نام خانوادگي: يگانه موسوي جهرمي

 

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه پيام نور- سازمان مركزي

مرتبه علمی: استاد

وضعيت استخدامي: رسمي قطعي

 

آدرس پست الكترونيك :

 mosavi@pnu.ac.ir

yeganehmj@gmail.com

 

تلفن تماس : -------

 

سابقه تحصيلي:

لیسانس- اقتصاد (نظری)- دانشگاه شهید بهشتی، 1364

فوق لیسانس- اقتصاد (نظری)- دانشگاه شهید بهشتی، 1368

دکتری- اقتصاد- دانشگاه آزاد اسلامی ایران (واحد علوم و تحقيقات تهران) 1376

 

سابقه تدریس:                                                                                                      

 1. دانشگاه پيام نور (از 1372 تاكنون)
  كارشناسي:  اقتصاد خرد1 و2 ، اقتصاد كلان، اقتصاد بخش عمومي1و2 ، سياستهاي پولي و مالي، اقتصاد رياضي و سازمانهاي پولي و مالي بين‌الملل
  كارشناسي ارشد: اقتصاد خرد پيشرفته، اقتصاد شهري، اقتصاد مدیریت                                       
  دکتری: اقتصاد خرد پیشرفته 2، اقتصاد بخش عمومی پیشرفته 1و2
   
 2. دانشگاه شهيد بهشتي (تا کنون-1370)         
  كارشناسي: اقتصاد ریاضی، اقتصاد بخش عمومی، اقتصادخرد، اقتصادكلان، توسعه اقتصادی و سازمانهاي پولي و مالي بين‌الملل
  كارشناسي ارشد: اقتصاد خرد، اقتصاد بخش عمومی
   
   
  3- دانشگاه آزاد اسلامي (1387-1370و 1390 تا کنون)
  كارشناسي (واحد تهران مركز): اقتصاد بخش عمومي1و2
  كارشناسي ارشد: اقتصاد خرد ، اقتصاد مديريت، اقتصاد شهری، تکنولوژی و توسعه، و سازمان های تحقیق و توسعه، ارتباط مراکز علمی و صنعتی         
  دكتري: اقتصاد خرد پيشرفته 1و2، اقتصاد بخش عمومی پیشرفته1و2، اقتصاد اطلاعات، نظریه های اقتصادي و سیر تحول تکنولوژی، توسعه اقتصادی
                              
 1. دانشگاه الزهرا (1390)
  اقتصاد رياضي
   
  5- دانشگاه تهران (1372-1370)               
  كارشناسي: اقتصادكلان، اقتصادبخش عمومي1و2                           
   
  6- دانشگاه علامه طباطبايي (1370-1368)    
  كارشناسي:  اقتصاد بخش عمومي1   
   كارشناسي ارشد: اقتصاد مديريت
   
  7- دانشكده امور اقتصادي (1370-1369)   
  كارشناسي:  اقتصاد كلان                               
   
  8- برگزاري دوره هاي آموزشي  (1387-1372)،  وزارت نيرو، ايران خودرو
  اقتصاد خرد، اقتصاد كلان، توسعه اقتصادي
   
  تاليف كتاب:                                                                                 
 1. توسعه اقتصادي و برنامه ریزی، انتشارات: دانشگاه پيام نور، 1375، چاپ سیزدهم1385،  بازنويسي کامل و چاپ مجدد 1388، چاپ ویراست سوم 1393
 2. سازمانهاي بين‌المللي پولي و مالي، انتشارات: دانشگاه پيام نور، 1376، چاپ پنجم1383، در حال بازنویسی
 3. كليات علم اقتصاد (مشترك)، انتشارات: دانشگاه پيام نور، 1383، چاپ هشتم1385 
 4. مباني علم اقتصاد، انتشارات: دانشگاه پيام نور، 1385
 5. مالیه عمومی(مشترك)، سازمان امور مالیاتی، 1393
 6. اقتصاد خرد1 ، دانشگاه پيام نور، 1397
 7. اقتصاد خرد2 ، دانشگاه پيام نور، 1397
 8. اقتصاد خرد3 ، در مرحله چاپ، دانشگاه پيام نور
   
 9. تئوری بازیها (مشترک)، در مرحله اعمال نظرات ویراستار علمی (آقای دکتر قهرمان عبدلی، دانشیار اقتصاد دانشگاه تهران)
 10. اقتصاد اطلاعات (مشترک)، در دست تالیف
 11. نظام مالیاتی ایران (مشترک)، در دست تالیف
   
  ترجمه کتاب:
  * ماليات بر كسب و كارهاي کوچک و متوسط )موضوعات كليدي و ملاحظات سياستي،  مطالعات سياست مالياتي، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، سال 2009) ، مشترک، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی، 1391، در مرحله ویراستاری
   
  ويرايش علمي كتاب:
 1. ماليه عمومي و تعيين خط مشي دولت ، مولف: دكتر جمشيد پژويان،  انتشارات :  دانشگاه پيام نور، 1375  
 2. بخشهايي از كتاب كليات علم اقتصاد، مولفين: دكتر جمشيد پژويان ، دكتر فرهاد خداداد كاشي و یگانه موسوی جهرمي، انتشارات :  دانشگاه پيام نور، 1382
 3.   مشوق های مالیاتی، مولف: دکتر عزت اله عباسیان، سازمان امور مالیاتی، 1394
 4. تاریخ عقاید اقتصادی، مولفين: دكتر هادی غفاری و علی چگینی آشتیانی، انتشارات : دانشگاه پيام نور، 1395.
   
       
  مقالات انگليسي چاپ شده و ارائه شده در کنفرانس های بین المللی :
  1. Asgary, Ali and Yeganeh Mousavi Jahromi (2010), “Power Outage, Business Continuity and Businesses’ Choices of Power Outage Mitigation Measures”, American Journal of Economics and Business Administration, 3 (2): 307-315, 2011.
  2. Mousavi Jahromi, Yeganeh and Constantine Angyridis (2010), “The Effects of Social Capital on Tax Evasion:  A Theoretical Model”,  presented  at Thirteenth World Congress of Social Economics, Montreal, Canada, June 28 - July 1.
  3. Mousavi Jahromi, Yeganeh and Elham Gholami (2012),The Influence of Introducing the Taylor Rule on the Exchange Rate in Iran”, presented at Rimini Conference in Economics & Finance: Cities, Open Economies, and Public Policy, University of Toronto.
  4. Mousavi Jahromi, Yeganeh and Arghavan Farzin Mo’tamed (2013), Iranian Women Empowerment: A Conceptual Model of Economic Participation, International Seminar on
  Iranian Women Economic Empowerment (presented and printed), Bank Keshvarzi (Agriculture Bank of Iran), Tehran, Iran, January 21-23 
  5. Khodadad Kashi, Farhad, Jamal Zarein & Y. Mousavi Jahromi (2015), “Competition in Iran's Banking Sector :Panzar Rosse Approach”, Iranian Economic
  Review, Tehran University.
 1. Aliakbari, Esmaiel, Y. Mousavi Jahromi & Javad Naghizadeh (2016), “Spatial analysis on the state of the housing market in Tehran”, Urban Management, Issue 42
   
   
 2. Mousavi Jahromi, Yeganeh, Arghavan Farzin Mo’tamed & Narges Khaki (2018), “Historical Review on Economic Activities of Iranian Women in Qajar Era”, journal of Local Histories, Payame Noor University, Vol. 28, No. 2, 253-259.

 

 1. Mousavi Jahromi, Yeganeh, Arghavan Farzin Mo’tamed  (2018), “Hedonic Pricing under Uncertainty: Theoretical Consumer Behavior Model”, Iranian Journal of Economic Studies, Articles in Press, Accepted Manuscript ,Available Online from 10 May 2018   
  مقالات فارسی:
  1- اثر ماليات بر شركت‌ها در سرمايه‌گذاري بخش خصوصي(مشترك)، مجله اقتصاد و مديريت (علمي‌- پژوهشي)، پاييز 1372  
  2- بررسي اقتصادي ماليات بر مصرف در ايران،  مجله اقتصاد و مديريت (علمي- پژوهشي)،  بهار 1378
  3- هزينه نهايي رفاه اجتماعي ناشي از ماليات‌هاي غير مستقيم، پژوهشنامه بازرگاني (علمي- پژوهشي)، بهار 1381
  4- مبانی اقتصادی پیمانکاری(مشترك) ، پیک نور (دانشگاه پیام نور، ویژه اقتصاد)، زمستان 1383
  5- پرتالها: حلال چالشهاي تجارتي (مشترك)، بررسيهاي بازرگاني(علمي- ترويجي)، زمستان 1385
  6- بررسي رفتار مالياتي اشخاص حقوقي خارجي در ايران (مشترك)،  پژوهشنامه اقتصادي (علمي- پژوهشي)، بهار1386
  7- بررسي مقايسه‌اي بازدهي تحصيل در دانشگاههاي سنتي و باز (شهر تهران) (مشترك)،  پیک نور (دانشگاه پیام نور، ویژه اقتصاد)، زمستان 1386                                                                                                                           
  8- بررسی اثر کسر بودجه بر مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی (مشترك)، پژوهشهای اقتصادی (دانشگاه تربیت مدرس, علمی- پژوهشی )، پاييز 1387.                
  9- اثر سرمايه‌گذاري دولت در زيرساخت حمل و نقل بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و رشد اقتصادي (مشترك)،  پژوهشنامه حمل و نقل (علمي- پژوهشي)، زمستان    1387.
  10- فرار مالياتي در نظام ماليات بر ارزش افزوده: یک مدل نظری (مشترك)، فصلنامه پژوهشنامه مالیات (علمي- پژوهشي)، سال هفدهم، دوره جدید،شماره 5، مسلسل 53:27-38،1388
  11- بررسي رابطه بين درجه تمركز بازار و نرخ مؤثر ماليات بر شركتها، مطالعه موردی: صنايع لاستيك و پلاستيك ايران (1384-1374) (مشترك)، فصلنامه پژوهشنامه مالیات(علمي- پژوهشي)، سال هفدهم، دوره جدید، شماره 7، مسلسل 55، 1388
   { مقاله برگزیده برای ارائه شفاهی در سومین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران}
  12- رتبه بندی استان های ایران بر اساس عوامل موثر بر ظرفیت مالیاتی: مقایسه دو مدل تصمیم گیری چندگانه (مشترك)، پژوهشنامه اقتصادي (علمي- پژوهشي) ،1388 
  13- راهکارهای پیش گیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده(مشترك)، مجله مطالعات مالی (دانشگاه آزاد اسلامی، علمي- پژوهشي)، شماره چهارم، زمستان1388
  14- سهم فضاي مجازي از فضاي خدمات شهري تهران و تاثير خصوصيات شهروندان در ميزان استفاده از خدمات  فضاي مجازي (مورد مطالعه: منطقه 6 شهرداري تهران) (مشترک)، مدرس علوم انساني (دانشگاه تربیت مدرس، علمی – پژوهشی)، دوره چهاردهم، شماره سوم، 1389

15- چندین مقاله در خصوص معرفی شهرهاي مختلف ايران (شهرهای استان بوشهر، بم، رفسنجان، جیرفت و سیرجان)، دانشنامه ايران شناسي، بنياد ايران شناسي، جلدهای 1-3، 1389،1390 و1391.           

16- شناسایی عوامل موثر بر تقاضای سفر به مشهد (کاربرد روش دو مرحله‌ای هکمن) (مشترک)، برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری (دانشگاه مازندران، علمي- پژوهشي)، سال دوم، شماره 7، زمستان 1392   

17- نگرشی به کارایی درآمدهای مالیاتی مبتنی بر مصرف در بستر نوسانات اقتصادی: تحلیل بین کشوری ، مشترک، فصلنامه پژوهشنامه مالیات (علمي- پژوهشي)، شماره 20،  زمستان1392

 { مقاله برگزیده برای ارائه شفاهی در هفتمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران، پاییز، 1392}

 

18- تاثیر توسعه یافتگی بر نسبت مواجههی خانوارهای شهری با هزینه کمرشکن سلامت در ایران طی سالهای 1390-1384( مشترک)، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی (دانشگاه شهید بهشتی، علمی پژوهشی) ، پاییز و زمستان   1393.

19- ارزیابی عوامل موثر بر نابرابری درآمد جامعه (مشترک)، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران (دانشگاه علامه طباطبایی، اسلامی علمی پژوهشی)، سال 19، شماره 61، زمستان1393.

20-محاسبه مخارج مالیاتی سیستم مالیات بر ارزش افزوده در ایران (مشترک)، فصلنامه پژوهشنامه مالیات (علمي- پژوهشي)،  شماره 25 (مسلسل73)، بهار 1394.

{ مقاله برگزیده برای ارائه شفاهی در هشتمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران}

21-  بررسی اثرات نامتقارن تکانه های سیاست های پولی بر شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، مشترك، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، علمی- پژوهشی)، تابستان، 1394.

22- سنجش آمادگی الکترونیکی برای ارائه خدمات سلامت الکترونیک (مشترک)، مجله اطلاعات پزشکی، دوره 4، شماره 2، 1394

23- پیش بینی ماليات بر ارزش افزوده  بر مصرف دخانیات در ایران با استفاده از روش شبکه عصبی (مشترک)، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی (دانشگاه خوارزمی، علمی پژوهشی)، شماره 20، تابستان، 1394،

24- پویایی بیت کوین در اقتصاد مبتنی بر دانش یا اقتصاد نوظهور (مشترک)، تجارت الکترونیکی  و رایانه، آبان 1394

25- بررسی عوامل شکل‌گیری سرریزهای فناورانه حاصل از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد ایران (مشترک)، فصلنامه مدیریت نوآوری (علمي- پژوهشي)،  سال 4، شماره 3 ، پاییز 1394، ص23-46.

26- پیش بینی ماليات بر ارزش افزوده  بر مصرف بنزین،  فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه (دانشگاه پیام نور، علمی پژوهشی)، سال ششم، شماره 21، زمستان 1394.

27-  عوامل تاثيرگذار بر رفتار بخش خصوصي جهت سرمايه گذاري در ورزش حرفه اي و ارايه الگو (مشترک)، مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش (دانشگاه پیام نور، علمی پژوهشی)، دوره دوم، شماره 8، زمستان 1394

28- مقایسه آثار رفاهی و زیست‌محیطی انواع مالیات بر کربن به تفکیک مناطق مختلف در ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای منطقه‌ای (مشترک)، فصلنامه پژوهشنامه مالیات (علمي- پژوهشي)،  شماره 28 (مسلسل76)، زمستان 1394.

29- ارزیابی معافیت کالا و خدمات در قانون مالیات بر ارزش افزوده (مشترک)، فصلنامه پژوهشنامه مالیات (علمي- پژوهشي)،  شماره 29 (مسلسل77)، بهار 1395، ص99-129

{مقاله برگزیده برای ارائه شفاهی در نهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران، پاییز، 1394}

30- درسهايي از تجربه خودروسازي در کشور کره جنوبي (مشترک)، فصلنامه علمی- تخصصی روند، سال 23، شماره 73، بهار 1395.

31- محاسبه هزینه اجتماعی انتشار دی اکسید کربن به تفکیک استانهای مختلف در ایران (مشترک)، فصلنامه پژوهشهای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی انرژی (علمی- پژوهشی)، سال 2، شماره2، بهار 1395 ، ص77-110

32- مدل ترکیبی شبکه عصبی با الگوی آریما جهت پیش بینی مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف بنزین در ایران، مشترك، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) ( دانشگاه تربیت مدرس، علمی- پژوهشی)، تابستان 1395.

33- ارائه مدلی از عوامل جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش قهرمانی ایران (مشترک)، دو فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش (دانشگاه گیلان، علمی- پژوهشی)، سال پنجم، شماره دوم، پیاپی 9، پاییز و زمستان، 1395.

34- بررسی آثار رفاهی و زیست محیطی سیاست قیمت گذاری غیرمتوازن بر سوختهای فسیلی به تفکیک مناطق مختلف در ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای منطقه‌ای (مشترک)، دو فصلنامه سیاستگذاری اقتصادی (دانشگاه یزد، علمي- پژوهشي)،  سال 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1395

35- تحلیل رابطه بین دولت، بانک مرکزی و سفته بازان (خانوارها) در ایران: رهیافت نظریه بازیها با رویکرد تعادل نش (مشترک)، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی (دانشگاه شهید بهشتی، علمی پژوهشی) ،  زمستان 1395.

36- ارزیابی تاثیر معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده 132 بر سرمایه‌گذاری و ورود شرکت‌ها به شهرستان‌های کمتر توسعه یافته کشور (مشترک)، فصلنامه پژوهشنامه مالیات (علمي- پژوهشي)،  زمستان 1395.

{ مقاله برگزیده برای ارائه شفاهی در دهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران}

37- بررسی مشوق‌های هدفمند توسعه منطقه‌ای با رویکرد DID، مطالعه موردی: معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده 132 ق. م. م. (مشترک)، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه (دانشگاه پیام نور، علمی پژوهشی)، سال 7، شماره 28، پاییز، 1396

38- سرمایه گذاری بانک و ارتباط غیر خطی آن با سلامت بانک در شرایط سرکوب مالی (مشترک)،  فصلنامه پژوهش‌های پولی- بانکی (پژوهشکده پولی و بانکی، علمی- پژوهشی)، سال10، شماره 33، پاییز 1396، صفحات ۳۸۱ -۳۵۳.

39- طراحی مدل تخصیص ببهینه منابع در سیستم بانکداری ایراى (مشترک)،  فصلنامه مدلسازی  اقتصادی، سال 11، شماره 4، پیایی40، زمستان 1396، 115- 136.

40- تاثیر معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده 132 در ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته،  کشور(مشترک)، فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد (مجلس شورای اسلامی)، سال 25، شماره 93، بهار 1397.

41- تئوری چشم انداز؛ رهیافتی نوین در توضیح پدیده فرار مالیاتی (مشترک)،  تحقیقات اقتصادی (دانشگاه تهران، علمی پژوهشی)، دوره 53، شماره 1، بهار 1397

42- برآورد ضریب فزاینده مالی در ایران با تاکید بر نحوه خرج کرد درآمدهای نفتی (مشترک)،  فصلنامه اقتصاد مالی (دانشگاه آزاد تهران مرکز،  علمی پژوهشی )،گواهی چاپ، اردیبهشت  97

43- برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای مبتنی بر تحلیل مزیت رقابتی استان های کشور با بکارگیری مدل انتقال سهم (مشترک)، فصلنامه توسعه کالبدی (دانشگاه پیام نور، علمی پژوهشی)، گواهی چاپ، خرداد 97

 44- رتبه‌بندی موافقتنامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران، فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی ) معاونت اقتصادی، علمی ترویجی)، سال 6، شماره 21، بهار 1397

45- بی ثباتی اقتصادی و رشد اقتصادی بخش های عمده اقتصاد کلان رهیافت تحلیل مولفه های اصلی (مشترک)، 

فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه (دانشگاه پیام نور، علمی پژوهشی)، دوره 8، شماره 31، تابستان 1397

 

46- بررسي کارآمدی اوراق مشارکت به عنوان ابزار سياست پولي بانک مرکزی در ایران: رهيافت نظریه بازیها با رویکرد مدل استگلبرگ (مشترک)،  فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) (دانشگاه تربیت مدرس،  علمی پژوهشی)، سال 18، شماره 3، پاییز 1397

 

      

 

 

مقالات ارائه شده در همایش های داخلی:

 1. ارائه مدل پيشنهادي عوامل موثر بر تمايل استفاده از خدمات ماليات الكترونيك در ايران(مشترك)، همایش الکترونیک دانشگاه الزهرا، پاییز 1390، ارائه شفاهی و چاپ در مجموعه مقالات.
 1. پيش بيني نرخ تمكين ماليات برارزش افزوده در ایران و کشورهای منتخب:  رويكردي بر روش آریما و داده هاي تابلويي نا متوازن (مشترک)، مجموعه مقالات پنجمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران، زمستان 1390 ، چاپ در مجموعه مقالات.
 2. بررسی عوامل موثر بر پذیرش ماليات الكترونيك از دیدگاه موءدیان ماليات برارزش افزوده (مشترک)، مجموعه مقالات ششمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران، پاییز 1391 ، چاپ در مجموعه مقالات.
 3. تحلیل تمکین مالیاتی از طریق مدل سازی ریاضی رفتار متقابل مودیان و حسابرسان سازمان مالیاتی در شرایط نااطمینانی هزینه (مشترک)،  نهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران، پاییز 1394 ،  چاپ در مجموعه مقالات.
 4. طراحی مدل عوامل موثر بر موفقیت نوآوری باز با رویکرد شبکه سازی در شرکت های دانش بنیان با استفاده از تکنیک دلفی فازی (مطالعه موردی: شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات مستقردر پارک علم و فناوری پردیس((مشترک)،  نخستین کنفرانس بین‌المللی پارادایمهای نوین مدیریت - هوش تجاری و سازمانی، دانشگاه شهید بهشتی، اردیبهشت1395 ، ارائه شفاهی و چاپ در مجموعه مقالات.
 5. جایگاه مدیریت دانش در انتقال تکنولوژی با رویکرد استراتژی های توسعه صنعتی  (مشترک)، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، 1395، ارائه شفاهی و چاپ در مجموعه مقالات.
 6. مسئولیت اجتماعی بانکها  و محیط زیست،  اولین همایش ملی بانکداری و محیط زیست، مرکز علمی کاربردی بانک تجارت، دی ماه 1395. ارائه شفاهی و چاپ در مجموعه مقالات.
   
                            
    طرحهاي تحقيقاتي:
  * مجري
  1- بررسي ماليات بر مصرف ، مركز پژوهشهاي مجلس، 1374
 1. بررسي خصوصي سازي فروشگاههاي زنجيره‌اي شهروند، 1379- 1380
 2.  راههاي فرار مالياتي در نظام ماليات بر ارزش افزوده و راهكارهاي جلوگيري از آن، پژوهشکده امور اقتصادی،
  1386
 3. رتبه بندی استان های کشور بر اساس ظرفیت مالیاتی، معاونت پژوهشی دانشگاه پیام نور، پاييز 1388
 4. طراحي طرح اندازه گيري سطح استاندارد زندگي خانوارها در ايران، پژوهشکده آمار(مركز آمار ايران)، 1388
 5. بررسي نقش اقتصادي اجتماعي  زنان در دوره قاجاريه و معاصر، معاونت پژوهشی دانشگاه پیام نور، 1390
 6. شناسایی و تحلیل کانال‌های درآمدی در شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه، شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو تهران)، 1392
 7. پیش بینی درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده ناشی از کالاهای خاص: مقایسه تطبیقی دو رهیافت سری زمانی و شبکه عصبی مصنوعی، معاونت پژوهشی دانشگاه پیام نور، 1393
 8.  بررسي آثار اقتصادي و اجتماعي طرح هاي ويژه بانوان بر مشتريان هدف و ارائه راهكارهاي مديريت بهينه مسئوليت‌هاي اجتماعي در بانك كشاورزي، اداره کل تحقیق و توسعه بانك كشاورزي، 1394
 9. برآورد مخارج مالیاتی در نظام  مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی، طرح ملی، 1394
 10. تبیین اصول رهبری و مدیریت پژوهش در دانشگاه پیام نور: مطالعه موردی استان تهران، پژوهشکده آموزش باز و دور دانشگاه پیام نور، 1395
 11. حساب اقماری اقتصاد خانوار و سهم آن در GDP ، ریاست جمهوری، 1395
 12. بی ثباتی اقتصادی و رشد اقتصادی بخش های عمده اقتصاد کلان، معاونت پژوهشی دانشگاه پیام نور، 1396
  *همكار اصلي
  1- طرحهاي جامع و هادي شهرهاي مشهد، تويسركان، نهاوند و ...... ، وزارت مسكن و شهرسازي، 1365- 1368
  2- بررسي ماليات بر شركتها و اثر آن بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، 1369
  3- بررسي ماليات بر ارزش افزوده، وزارت امور اقتصادي و دارايي، 1372
  4- محاسبه بهره‌وري شركت كيانمهر، شركت  مشاوره ماد سيستم، 1383
  5- پيش‌بيني متغيرهاي اساسي بخش حمل و نقل براساس چشم‌انداز بلند مدت ساختار اقتصادي ايران به منظور تدوين استراتژي‌هاي بخش حمل و نقل كشور- مطالعات اقتصادي طرح جامع حمل و نقل، وزارت راه و ترابري، 1383 و 1384
  6- طراحي موضوعات تحقيقاتي حمل ونقل (Master plan of Transportation)، پژوهشكده وزارت راه و ترابري، 1384
  7- تحليل چالشهاي فراسوي طرح افزايش ظرفيت دانشگاه پيام نور، پژوهشكده دانشگاه پيام نور، 1385
  8- ساماندهی سرمایه گذاری خارجی: طراحی، راهبردها، مشوق ها و تشکیلات در سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران برای ارتقا توان رقابتی اقتصاد ایران (محور چهارم، تشویق سرمایه گذاری خارجی: مقایسه ترازها، ابزارها، معیارهای اعطای مشوق ها و چگونگی ارائه آنها در کشورهای منتخب با ایران)، سازمان سرمایه گذاری خارجی، وزارت امور اقتصادي و دارايي، 1390-1391
   
   
  *همكار
  1- بررسي تقاضاي هدانيك مسكن شهر تهران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، 1364
 1. مطالعات اقتصادي طرح جامع حمل و نقل، سازمان برنامه و بودجه،1366
   
                        
  *ناظر علمي و مشاور
  1-  برآورد ارزيابي كارايي فني در صنايع كارخانه‌‌اي ايران،  دكتر فرهاد خداداد كاشي، دانشگاه پيام نور، 1379
  2- رتبه‌بندي مراكز دانشگاه پيام نور، عليرضا اقبالي، دانشگاه پيام نور،1380
  3- نياز سنجي آموزش مديران و كاركنان وزارت علوم، تحقيقات وفناوري، سعيد سعادتمند، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،1382
  4- مهندسي مجدد فرآيندهاي موسسه آموزش عالي پارسه، سعيد سعادتمند، موسسه پارسه، 1384- 1385
  5- ارزيابي موسسه آموزش عالي پارسه بر اساس مدل تعالي سازماني  EFQM، سعيد سعادتمند، موسسه پارسه، 1385          
  6- بررسي گسترش پايه‌هاي مالياتي، دفتر مطالعات و تحقيقات مالياتي، سازمان امور مالياتي، 1385
  7-   بررسي اثر اصلاحات قانون مالياتهاي مستقيم بر بخش جرائم مالياتي در جهت افزايش تمكين مالياتي ، دفتر مطالعات و تحقيقات مالياتي، سازمان امور مالياتي، 1385
  8- ارزيابي تاثير تبليغات و صرفه‌جويي مقياس بر رقابت در بازارهاي صنعتي ايران، دكتر فرهاد خداداد كاشي،               دانشگاه پيام نور، 1385
 1. شناسايي ويژگيهاي اقتصاد دانش بنياد و بررسي روند حركت كشورهاي توسعه يافته، دكتر عظيمي، مركز تحقيقات سياست علمي كشور،1387   
 2.  ارزیابی نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران و امکانسنجی جایگزینی آن با مالیات بر فروش، دکتر محمد تقی ضیائی بیگدلی،   سازمان امور مالياتي، 1394 
   
   مسئوليتهاي اجرايي:
 1. مدير گروه اقتصاد، دانشگاه پيام نور، از 27/8/81 تا 20/12/82
 2. سرپرست پژوهشكده آموزش باز و از راه دور، دانشگاه پيام نور، از 20/12/82 تا28/8/86
 3. مدیرکل دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت، دانشگاه پیام نور، 25/12/1392 تا 30/3/1394
 4. دبیر شورای تخصصی گروه اقتصاد، دانشگاه پيام نور، از مهر 1395 تابستان 1397
                  
                                                       
  پايان نامه‌هاي دانشجويي (برخی عناوین):
   *دكتري
  1- تأثیر ICT (فناوری اطلاعات و ارتباطات) بر مکان گزینی بهینه خدمات شهری و ارائه الگوی مناسب، دانشگاه تربیت مدرس، 1387، مشاور
  2-برآورد تابع تقاضاي توريسم (مطالعه موردي: شهر مشهد)، دانشگاه الزهرا،  1391، راهنمای دوم
 1. بررسی کارایی محرک های مالی در ایران: رویکردی بر مدل های TVAR و DSGE، علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، 1392 ، مشاور
 2.  تحلیلی فضایی تقاضای مسکن و پایداری سیستم مسکونی شهر تهران، دانشگاه پیام نور، 1394، مشاور
 3. ارزیابی آثار رفاهی و زیست محیطی اعمال مالیات غیرمتوازن آلودگی به تفکیک مناطق مختلف در ایران، دانشگاه پیام نور، 1394، مشاور
 4. تحلیل نقش مشوق‌های مالیاتی در تحقق اهداف اقتصادی مناطق محروم (مطالعه موردی: معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده 132)، دانشگاه پیام نور، 1395، راهنما
 5. بررسی کارآمدی ابزار اوراق مشارکت به عنوان یکی از ابزارهای اعمال سیاست پولی در کشور با عنایت به تئوری بازیها، دانشگاه پیام نور، 1395، راهنمای اول
 6. سیاست پولی و حد مطلوب گسترش وام های بانکی از منظر سیاست های احتیاطی اقتصاد کلان: یک مطالعه بین کشوری با تاکید بر پدیده بنگاهداری در نظام بانکی ایران، دانشگاه پیام نور، 1396، راهنمای اول
 7. مطالعه تأثیر جرایم و مشوق‌های مالیاتی بر رفتار تمکینی مودیان مالیاتی؛ با رویکرد  نظریه چشم‌انداز،

دانشگاه آزاد اسلامی (واحد اراک)، بهار 1397

 1. ترکیب بهینه سیاست‌های پولی و مالی در جهت تحقق رشد اقتصادی: کاربردی از مدل تعادل عمومی پویایی تصادفی DSGE))،  دانشگاه آزاد اسلامی (واحد اراک)، بهار 1397
 2. تحلیل و بررسی رابطه متقابل ساختار و عملکرد بازار در صنعت بانکداری ایران، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد اراک)، تابستان 1397، راهنمای اول
  * كارشناسي ارشد
 1. مطالعه تطبيقي مالياتهاي بر مصرف كشورهاي مختلف و بررسي اجرايي آن درايران، دانشگاه آزاد (تهران مرکز)،  1378، راهنما
 2. بررسي رفتار سرمايه‌گذاران بر اساس ريسك سيستماتيك: سهام در بورس ايران، دانشگاه آزاد (تهران مرکز)،   1378، راهنما
 3. مطالعه تطبيقي   VATدر كشورهاي مختلف و بررسي اجرايي آن در ايران، دانشگاه آزاد (تهران مرکز)،  1378، راهنما
 4.  امكان سنجي استقرار صنايع روستايي در بخش ارجمند فيروزكوه ، دانشگاه آزاد (تهران مرکز)،  1378
 5. بررسي عوامل مؤثر بر تقاضاي بيمه،  1379، راهنما  
 6. اندازه‌گيري و تجزيه و تحليل بهره‌وري عوامل توليد در گروههاي عمده صنعتي استان كردستان (78- 1365)، دانشگاه آزاد (تهران مرکز)،  1381، راهنما
  7- بررسي ماليات بر شركتهاي خارجي در ايران، دانشگاه آزاد (علوم و تحقیقات تهران)،  1383، راهنما
  8- بررسی بازدهي تحصیل در دانشگاههای باز و سنتی در سطح شهر تهران،  دانشگاه آزاد (تهران مرکز)، 1385، راهنما
  9- اثر سرمایه‌گذاری در زیرساخت حمل و نقل بر رشد اقتصادی ایران، دانشگاه آزاد (تهران مرکز)، 1385، راهنما
  10- بررسي رابطه بين درجه‌ي تمركز بازار ونرخ مؤثر ماليات بر شركتها درصنايع لاستيك و پلاستيك طي سالهاي 74تا 84، دانشگاه پيام نور، 1388، راهنما
  10- پیش بینی درآمد مالیات بر ارزش افزوده :رویکردی بر روش دو مرحله ای، دانشگاه پيام نور،1392، راهنما
 1. برآورد اثر مالیات بر درآمد بر توزیع درآمد در ایران طی سالهای 1390-  1370 ، دانشگاه پيام نور،1393، راهنما
 2.  اندازه گیری رقابت در صنعت بانکداری کشور با رویکرد پانزار-راس، دانشگاه پيام نور،1391، مشاور
 3. نقش تعاون درکاهش فقربا تأکید برتعاونی های فراگیرملی، دانشگاه پيام نور،1391، مشاور
 4. تاثیر عوامل طرف عرضه کل (سطح قیمت ها، دستمزد، مالیات و بهرهوری) بر اشتغال بخش صنعت (1389-1376)، دانشگاه پيام نور،1392، مشاور
 5. بررسی اثر حذف یارانه حامل های انرژی بر رفاه خانوارهای شهری ایران، دانشگاه پيام نور،1393، مشاور
   
  برخی عضویت ها:
 1. عضو شورای پژوهشی معاونت امور اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1392 تا کنون
 2. عضو شورای تدوین کتب دانشگاه پيام نور، 1392 تا 1394
 3. عضو شورای تدوین کتب آموزشی سازمان امور مالیاتی، 1392 تا 1394
 4. عضو هیئت تحریریه فصلنامه پژوهشنامه مالیات (علمی -پژوهشی)، 1392 تا کنون
 5. عضو هیئت تحریریه مجله اقتصاد کاربردی، 1392 تا کنون
 6. عضو هیئت تحریریه پژوهشهای اقتصاد صنعتی،1393  تا کنون
 7. عضو شورای علمی گروه مالیه عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، 1393 تا 1396
 8. عضو گروه علمی کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشگاه پیام نور، 1393 تا1397   
   
 9. Member of Canadian Economics Association, Canada, 2011- 2012  
 10.        Member of Association for Social Economics, USA, 2010- Continue
   
   
  ساير فعاليتها:
  1- طراحي سوالات كارشناسي ارشد و دکتری دانشگاه‌های سراسری و آزاد اسلامی
  2- طراحي سوالات دانشگاه پيام نور
  3- تهیه فیلم آموزشی درس اقتصاد کلان با همکاری شبکه آموزش
  4- داوري مقالات ارسالي از مجلات علمي معتبر و همایش‌ها
 1. داوري طرحهاي پژوهشي مراكز تحقيقاتي مختلف
 2. داوری پایان نامه های كارشناسي ارشد و دکتری   دانشگاه‌های مختلف
 3. تهيه اسلايدهاي آموزشي (توسط پاورپوينت) دروس اقتصاد خرد و كلان
 4. عضویت در کمیته های تخصصی گوناگون
1