كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
دکتر حسن درویش


نام و نام خانوادگي :  حسن درويش    

سمت فعلي :عضو هیات علمی گروه  مديريت دولتي دانشگاه پيام نور

            
تحصيلات ليسانس :  مديريت دولتي             
دانشگاه :  شهيد بهشتي    

تحصيلات فوق ليسانس :  مديريت منابع انساني        
دانشگاه : تربيت مدرس

تحصيلات دكتري :  مديريت منابع انساني و رفتار سازماني
دانشگاه :  تهران    

تخصص :  آموزش، تحقيق و مشاوره درخصوص نظام هاي مديريت منابع انساني
 و رفتار سازمانی
  
                 
             
پست الكترونيك :    dr_darvish@pnu.ac.ir


سوابق پژوهشي

نام پروژه :  بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي كاركنان سايپا
سمت در تحقيق : همكار
وضعيت : اتمام يافته
کارفرما:  اداره تحقيقات و طرح ريزي منابع انساني شرکت  سايپا
تاریخ:1382
نام پروژه :  بررسي عوامل موثر بر تمايل بر ترك شغل كاركنان سايپا
سمت در تحقيق : همكار
وضعيت : اتمام يافته
کارفرما:  اداره تحقيقات و طرح ريزي منابع انساني سايپا
تاریخ:1383
نام پروژه :  بررسي نيازسنجي آموزشي كاركنان و مديران سازمان مركزي دانشگاه پيام نور
سمت در تحقيق : مجري
کارفرما :  دانشگاه پيام نور
تاریخ: 1383
نام پروژه :  مهندسي مجدد شبكه آبياري گيلان
سمت در تحقيق :  مجري
کارفرما: شرکت  مديريت توسعه منابع ايران
تاریخ  1384
نام پروژه :  طراحي مركز حمايت و پشتيباني از نيروهاي خلاق و نوآور (آنكوباتورها)
سمت در تحقيق :  همكار
کارفرما :  وزارت صنايع
تاریخ:1381
نام پروژه:طراحي ساختار تفضيلي سازمان مرکزي دانشگاه پيام نور
سمت در تحقيق:مجري
کارفرما: سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
تاریخ:1386
نام پروژه:بررسي رابطه ميان رضايت شغلي مديران سايپا و عملکرد آنان
سمت در تحقيق:همکار
کارفرما:شرکت سایپا
تاریخ:1386
نام پروژه:مطالعه تطبيقي رشته هاي مديرت دانشگاه پيام نور با سه دانشگاه باز و از راه دور جهان
سمت در تحقيق:مجري
کارفرما:دانشگاه پیام نور
تاریخ:1387
نام پروژه: مطالعه و سنجش فرهنگ سازماني شرکت سايپا
کارفرما:شرکت سایپا
سمت در تحقيق: مجري
تاریخ 1386
نام پرو‍ژه: مطالعه و بررسي و ارزيابي كارآفريني سازماني در شركت سايپا
سمت در تحقيق: مجري
تاریخ:1387


سوابق آموزشي و اجرايي :
مدير گروه مديريت دولتي و جهانگردی دانشگاه پيام نور از سال 1384 تا 1390
عضو هيات علمي و تدريس در دانشگاه ها و مراكز آموزشي از سال 1370 تاكنون در مقاطع كارشناسي و  كارشناسي ارشدو دكترا
عضو گروه پژوهشي اقتصاد و مديريت پژوهشكده آموزش باز و از راه دور دانشگاه پيام نور از 1383   تا 1389
عضو شوراي تخصصي گروه مديريت دولتي سازمان مركزي دانشگاه پيام نور از سال 1380 تاكنون
عضو کميته مديرت اسلامي دانشگاه پيام نور از سال 1386
عضو شوراي سياست گذاري همايش جالشهاي رشته مدريت پژوهشگاه علوم انساني از سال 1386
عضو کميته برنامه ريزي استراتژيک دانشگاه پيام نور در سال 1386
مسوول هماهنگي گروههاي کاري دانشگاه پيام نور در سال 1386
مسوول راه اندازي رشته مديريت جهانگردي دانشگاه پيام نور از سال 1384
مسوول طرح گرانت رشته مديريت دانشگاه پيام نور درسال 1386
عضو انجمن مدیریت رفتار سازمانی  ایران از سال 1389
عضو شبکه دانشکده های مدیریت دولتی اروپای مرکزی و شرقی (NISPAcee)
(The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe)

عناوين پايان نامه هاي فوق ليسانس و دکترای دفاع شده :

وضعيت :  اتمام يافته      
استاد راهنما :   60 مورد كارشناسي ارشد 
استاد مشاور:  55 مورد
استاد داور  : 40مورد
استاد راهنما:2 مورد دکتری
استاد مشاور:4 مورد:دکتری


كتاب -مقالات علمي – پژوهشي چاپ شده


مقالات
Hassan Darvish,Rama Nikbakhsh,( 2010), STUDYING THE RELATIONS OF SOCIAL CAPITAL FACTORS WITH KNOWLEDGE SHARING:A CASE STUDY AT RESEARCH DEPARTMENT OF IRIBI, Transylvanian Review of Administrative Sciences,No. 31E/pp. 28-47

Hassan Darvish,etal, (2010), Knowledge Management Cycle: A Case Study at Institute of Management Research & Education (IMRE), International Journal of Educational Administration, Volume 2, Number 3, pp. 295-307

Hassan Darvish, Hadi Ahmadnia,(2011),AN EXPLANATION AND MODELING OF TEACHERS’SALARYBASEDONPERSONALVARIABLESINEDUCATIONORGANIZATION OF ZANDJAN PROVINCE,Acta Didactica Napocensia Babes-Bolyai University,Romania Volume 4, Number 1

Hassan DARVISH,(2011), The Relationship among Quality and Structure of SocialCapital and Organizational Entrepreneurship: a Case Study at Mazinoor Lighting Company, Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati Fascicle I. Economics and Applied Informatics Years XVII – no1, Romania

Hassan DARVISH Ahmad ZAREHamid Hosseinzadeh NEKOIE,(2011), INVESTIGATING THE LEVEL OF BURNOUT AND INFLUENCING FACTORS ON IT AMONG THE WORKERS: CASE STUDY THE PETROCHEMICALINDUSTRIES NATIONAL COMPANY, The journal Management &Marketing, Universitaria Press Craiova,vol.IX,issue 1,Romania

Hassan Darvish, Ali Akbar Nasrollahi,(2011), Studying the Relations between Emotional Intelligence and Occupational Stress: A Case Study at PayameNoor University, Petroleum-Gas University of Ploiesti BULLETIN Vol. LXIIINo. 2/2011 38 – 49 Economic Sciences Series,Romania

Hassan Darvish, Seid Mahdy Alvania, Jamshid salehisadagianiandHasanAbbaszadeha,(2012), An empirical study on effective factors on entrepreneurial orientation in Iranian banking
industry Management Science Letters Canada
Hassan Darvish, Zahra Najafi, Reza zare (2012)Evaluate the level of Talent management with Intention to Quit the OrganizationJ. Basic. Appl. Sci. Res. Egypt

Hassan Darvish, Reza Zare, Hassan Chaharmahali, Mohsen Zeraati,(2012), Investigation the Impact of Lean six sigma Tenets Implementation on competitiveness J. Basic. Appl. Sci. Res.

Hassan Darvish, Alireza Mogali, Mohammad Musavi, Ali Belal Panahi,(2012),An Empirical Study on Human Resource Competencies and Its Relationship with PooductivityManagement science letters Canada

Hassan Darvish, Babak Ashtiani, Alireza Kafashzadeh, Samira Farid ,(2012),Relation between Socialization & organizational commitment: A survey between staff in head quarters of kesnarazi bank in Iran J. of American science

Hassan Darvish, Parizad Tilekoo,( 2012),Analytical Assessment of poosian Bank customers satisfaction levels of service quality using servgual modelJ. of American scienc, USA

Hassan Darvish, Ahmad Zare, Hamid Hosseinzadeh Nekoie ,(2011),Investigating the level of burnout and influencing factors on it among the workers:case study the petrochemical industries national company International journal of academic research Azerbaijan

Hassan Darvish, Nasrollahi 2011Studying the relations of emotional intelligence with occupational stress: a case study at payame nor university Economic Insights -Trends and Challenges Romania

Hassan Darvish ,(2011),The impact of entrepreneurship on employment empowerment: a case study at IRIB Journal of women's entrepreneurship and education Serbia

Hassan Darvish, Roostaee, Azizi,(2011), Studying of safety climate assessment: a case study at steel industry, Management & Marketing/8 Romania

Hassan Darvish, Rezaee Faeze, (2011),the impact of authentic lead on job satisfaction and team commitment Management & marketing Romania

Hassan Darvish, Zare, Hosseinzadeh,(2011), Investigating the level of burnout and influencing factors on it among the workers:case study the petrochemical industries national company Management & Marketing

Hasan Darvish, Alireza Moogali, Mohammad Moosavi, Belal panahi, Survey Relationship between Human Resources Roles and Human Resources Competencies IJ-ARBSS2012

Hassan Darvish, Ali Reza Kafashzadeh, Hadi Ahmadnia, (2012), Studying The Customer Relationship Management: A Case Study at Persian Technology Firm Economic Insights -Trends and Challenges

حسن عباس زاده ، حسن درویش ، سیدمهدی الوانی ، جمشید صالحی صدیقانی،(1390),الگوی استراتژی گرایش به کارآفرینی در نظام بانکی ایرانفصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی
حسن درویش-سید مهدی الوانی-جمشید صالحی صدقیانی-حسن عباس زاده,(1390), عوامل مؤثر بر گرایش به کارآفرینی در بانکهای خصوصی فصلنامه  مطالعات مدیریت بهبود و تحول
حسن درویش،رضا نوروز زاده،احمد رضا حجازی,(1390)، مطالعه وضعیت موجود مدیریت دانش در حوزه ستادی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و ارایه راهکار های ارتقای آن پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار
حسن درویش ، فاطمه شعبانی،رباب قاسم پور,(1390), بررسی رابطه هوش هیاتی با خودکارآمدی و رضایت شغلی پرستاران مراکز آموزشی درمانی شهرستان تبریز نشریه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شهید بهشتی
درویش،حسن و نسرین فرزانه دخت،(1389)،رابطه رهبر-پیرو(LMX) در ایجاد انرژی و بروز خلاقیت،تهران:فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت دولتی،دوره 2-شماره 5
مجتبي رجب بيگي،حسن د رويش، ميترا سعيد عصر، فرهاد فتحي،(1387)، بررسي فرهنگ سازماني د ر سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزد اري كشورفصلنامه علمی و پژوهشی  پژوهش و سازندگي، شماره 81.
درویش ،حسن و دیگران،(1387)،بررسی تاثیر خصوصی سازی فرودگاه ها بربهره وری از دیدگاه مدیران شرکت فرود گاه های کشور،تهران:فصلنامه علمی و ترویجی بررسیی های بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی،شماره -
حسن درويش، مجتبي رجب بيگي و منا رضواني،(1388)، رابطه ي مديريت دانش و عملكرد مركز آموزش جهاد كشاورزي استان اصفهان، فصلنامه  علمی و پژوهشی پژوهش مديريت آموزش كشاورزي تهران: موسسه آموزش عالي علمي – كاربردي جهاد كشاورزي
درویش،حسن(1371)،ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل و آثار آن،تهران :فصلنامه مدرس:دانشگاه تربیت مدرس،دوره اول ،شماره 8
سید رضا سید جوادین ، حسن درویش،(1379)،فرایند جامعه پذیری سازمانی و نقش آن در پیشرفت کارکنان،قم :مجله مجتمع آموزش عالی قم وابسته به دانشگاه تهران،سال دوم،شماره هفتم و هشتم
درویش،حسن،(1383)،تاثیر نگرش های فرهنگی بر رفتار مدیریت(رویکردی تطبیقی)،تهران:پیک نور وابسته به دانشگاه پیام نور،سال دوم،شماره اول
درویش،حسن(1386)،بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان(رویکردی تحلیلی-پژوهشی)،قم:فصلنامه علمی و پژوهشی فرهنگ مدیریت وابسته به دانشگاه تهران،سال پنجم،شماره شانزدهم
حسن درویش،(1383)،تاثیر نگرشهای فرهنگی بر زفتار مدیریت (رویکردی تطبیقی)،تهران:دانشگاه پیام نور، پیک نور
کتاب ها
حسن درویش و اصغر حیدری،1391 ،سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها،تهران:انتشارات دانشگاه پیام نور
حسن درویش و اصغر حیدری1389،آشنایی با سازمان های دولتی ایران و ساز مان های گردشگری،تهران:انتشارات دانشگاه پیام نور،چاپ اول،
سید علی اکبر احمدی و حسن درویش1387،مبانی کار آفرینی،تهران:انتشارات دانشگاه پیام نور،چاپ اول
جمشید اصغری و حسن درویش1389،زبان تخصصی مدیریت جهانگردی1،آشنایی با تاریخ،فرهنگ،جغرافیا و مکان های توریستی 17 کشور جهان،تهران:موسسه فرایند توسعه مدیریت،چاپ اول،
جمشید اصغری و حسن درویش1389،زبان تخصصی مدیریت جهانگردی 2 ، آشنایی با تاریخ،فرهنگ،جغرافیا و مکان های توریستی 19 کشور جهان،سازمان ملل ،اتحادیه اروپا و سازمان جهانی گردشگری، تهران:موسسه فرایند توسعه مدیریت،چاپ اول، 
جمشید اصغری و حسن درویش1389،زبان تخصصی مدیریت جهانگردی 3  ،مکاتبات رسمی با مراکز گردشگری،هتل ها،آژانس ها،خطوط هوایی و سازمان های وابسته به جهانگردی،، تهران:موسسه فرایند توسعه مدیریت،چاپ اول، 

1