كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
دکتر طاهره فیضی

«رزومه»

 

نام و نام خانوادگی:     طاهره فيضي

دانشیار گروه مديريت دولتي دانشگاه پيام نور

 

پست الکترونیک: taherehfeizy@gmail.com

شماره تماس:

حوزه‌های پژوهشی و تدریس: نظریه های مدیریت پیشرفته، نظریه های مدیریت دولتی، مبانی سازمان و مدیریت، مبانی مدیریت دولتی، تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی، نظریه های ارتباطات سازمانی.

 

 

· سوابق تحصیلی

کارشناسی علوم اداري دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1352

کارشناسی ارشد مديريت امور فرهنگي ، دانشگاه هنر، 1361

دکتری مدیریت دولتی ، دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، 1384

 

· فعالیت‌های اجرائی

 1. مدير گروه مديريت دولتي از 1375 تا 1381
 2. عضو كميته علوم اداري و مديريت دفتر گسترش  وزارت علوم و تحقيقات و فناوري از 30/11/74 تا 12/90
 3. عضو شوراي تخصصي گروه مديريت دولتي از 15/11/82 تا 3/12/87
 4. عضو شوراي تخصصي رشته مديريت دولتي و جهانگردي4/8/90 تا ادامه دارد
 5. عضو اصلي كارگروه اصلاح آيين نامه فعاليتهاي اعضاي هيأت علمي دانشگاه پيام نور از 8/84 تا 12/84
 6. عضو شورایعالی تدوین از 93 تا ادامه دارد
 7. دبیر شورای تخصصی گروه مدیریت دولتی از 95 تا ادامه دارد
 8. عضویت در گروه مدیریت شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1/9/95 تا ادامه دارد.

 

·  تألیف كتاب

 1. مبانی سازمان و مدیریت، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1374.
 2. مباني مديريت دولتي 1، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1371.
 3. مباني مديريت دولتي 2، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1372.
 4. مباني مديريت دولتي ، (با همکاری سیاوش رضایی)،تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1396.
   
 • ترجمه کتاب
 1. عصر جديد مدیریت( با همکاری محمد علی سرلک )، تهران، انتشارات نشر گستره، 1387
 2. ارتباطات و فرهنگ 2(عضو گروه ترجمه)، تهران، انتشارات سمت، 1381
 3. ارتباطات و فرهنگ 3(عضو گروه ترجمه)، تهران، انتشارات سمت، 1382
   
 • ویرایش کتاب
 1. كتاب تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي، 6/1388
 2. كتاب رهبري تحول آفرين با تأكيد بر رهبري در اسلام،1387
 3. كتاب مديريت بهروري نيروي انساني،1389
 4. کتاب مدیریت تولید،1381
   
 • طراحی آموزشی کتاب
 1. كتاب تصميم گيري و تعيين خطمشي دولتي،6/1388
 2. كتاب مباني سازمان و مديريت،1386
 3. کتاب مدیریت تولید،1381
 4. کتاب مبانی مدیریت دولتی(با همکاری سیاوش رضایی)،1396
   
 • تولید محتوای الکترونیکی
 1. توليد محتواي الكترونيكي درس تئوريهاي مديريت پيشرفته(با همکاری پورشیرزادی)،دانشگاه پیام نور تهران غرب.
 2. توليد محتواي الكترونيكي درس نظريه ها و فرايند ارتباطات سازماني(با همکاری پورشیرزادی)،دانشگاه پیام نور تهران غرب.
 3. توليد لوح فشرده چند رسانه اي درس مباني سازمان و مديريت، دانشستان و آموزش چند رسانه ای .

 

 ·مقالات علمی ـ پژوهشی

 1. سرمايه اجتماعي در سازمان( با همکاری فقیهی)، پیک نور، پاییز 1384
 2. طراحي و تبيين مدل سرمايه اجتماعي در دانشگاه از راه دور پژوهشي در دانشگاه پيام نور(با همکاری فقیهی)، فصلنامه علوم مدیریت ایران ، بهار 1385
 3. سرمايه اجتماعي رويكردي نو در سازمان(با همکاری فقیهی)، مجله دانش مدیریت، بهار 1385
 4. تاثير متغيرهاي سرمايه اجتماعي بر فرهنگ سازماني(با همکاری گرامی پور)، رفاه اجتماعی، تابستان 1387
 5. شناسايي متغييرهاي مرتبط با توانمند سازي روان شناختي كاركنان سازمان آموزش و پرورش شهر قم(با همکاری ذوالفقای مقدم)، مدیریت فرهنگ سازمانی زمستان 1387
 6. كاربرد مدل پي . سي . ام در ارزشیابي عملكرد كاركنان(با همکاری داستار)، پیک نور، زمستان 1388
 7. بررسي رابطه بین شخصيت و رفتار شهروندي سازماني كاركنان دانشگاه سوره( با همکاری صادق پور و نجاری )، رهپویه هنر، تابستان 1388
 8. ارتباط ميان رفتار شهروندي سازماني و جو سازماني در وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري(با همکاری عمادی)، مديريت و برنامه ريزي در نظام هاي آموزشي، بهار 1389
 9. رابطه بين سرمايه اجتماعي و مديريت مشاركتي در دانشگاه علوم پژشكي گرگان( با همکاری کاووسی و علی نجفی)،  پژوهش هاي مديريت، پاییز 1389
 10. معيارها و استانداردهاي ارزيابي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد(با همکاری گرامی پور)، چشم انداز مدیریت ، تابستان 1390
 11. رابطه هوش هيجاني با راهبردهاي مديريت تعارض مديران دانشگاه علوم پزشكي ايران(با همکاری شاه بهرامی و آژنده)، مدیریت سلامت، تابستان 1390
 12. رابطه هوش هيجاني با تعهد سازماني مطالعه موردي كاركنان بيمه البرز،استان تهران(با همکاری کلهر)، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، تابستان 1391
 13. شناسايي عوامل انگيزش اساتيد در دانشگاه پيام نور استان تهران(با همکاری شهایی و گرامی پور)، مديريت دولتي دانشگاه تهران، زمستان 1391
 14. طراحي و تبيين مدل هويت يابي سازماني (مطالعه موردي دانشگاه پيام نور)( با همکاری موغلی، امیرخانی و لطفی جلال آبادی)،  فصلنامه مديريت سازمانهاي دولتي (مربوط به قبل از نمايه علمي پژوهشي، 1392
 15. شناسايي عوامل موثر بر سازمان حمايت گرا (مطالعه موردي سازمان هلال احمر ايران)(با همکاری الوداری، امیرخانی و علی نجفی)، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 1392
 16. طراحي و تبيين مدل سازمان حمايتگرا در جمعيت هلال احمر كشور (با همکاری الوداری، امیرخانی و علی نجفی)،  فصلنامه مديريت سازمانهاي دولتي (مربوط به قبل از نمايه علمي پژوهشي، 1392
   
 17. طراحي و تبيين مدل مسيري عوامل ادراكي موثر بر موفقيت دروني در شغل(با همکاری جاجرمی زاده، عباسی و مشتاقیان ابرقوئی)، فصلنامه مديريت سازمانهاي دولتي (مربوط به قبل از نمايه علمي پژوهشي، پاییز 1392
 18. ارتباط سازمان حمايتگرا با رفتار شهروندي سازماني(با همکاری الوداری، امیرخانی و علی نجفی)،  ماهنامه علمي پژوهشي علوم انساني و هنر، اسفند 1392
 19. بررسي رابطه بين خصوصي سازي و توامند سازي روانشناختي كاركنان(با همکاری لطیفی و معصومی)، فصلنامه مديريت سازمانهاي دولتي (مربوط به قبل از نمايه علمي پژوهشي، بهار 1392
 20. سازمان اخلاقي و تاثير آن بر مسئوليت اجتماعي سازمان در ستاد وزارت جهاد كشاورزي(با همکاری عباسی)، مديريت فرهنگ سازماني، تابستان 1392
 21. بررسي رابطه ميان تمركزدايي اداري و حاكميت عمومي با تاثير دو متغيير پاسخگويي و اعتماد عمومي( مورد مطالعه سازمانهاي دولتي استان فارس )(با همکاری زارع)، فصلنامه مديريت سازمانهاي دولتي (مربوط به قبل از نمايه علمي پژوهشي، زمستان 1392
 22. طراحي و تبيين عوامل موثر بر توسعه هويت يابي سازماني با تاكيد بر نقش مديريت منابع انساني(با همکاری لطفی جلال آبادی، موغلی و امیر خانی)، فصلنامه مدیریت نظامی، تابستان 1394
 23. بررسي وضعيت شاخص هاي ارتقا زنان به پست هاي مديريتي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي(با همکاری موغلی، رفیعی و حسینی)، مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام، آبان 1394
 24. طراحي وتبيين مدل حاكميت عمومي بااستفاده ازروش رويش نظريه هامورد مطالعه سازمان هاي دولتي استان فارس(با همکاری موغلی، گرامی پور و زارع)، مديريت فردا، تابستان 1394
 25. شناسايي عوامل تاثيرگذاربرتصميم گيري اخلاقي مديران دانشگاه پيام نور(با همکاری سیاهکلرودی، رسولی و گرامی پور )، مديريت دولتي دانشگاه تهران، پاییز 1394
 26. بررسي ميزان اخلاقي بودن سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي(با همکاری لطیفی و ملک زاده)، مديريت منابع انساني در صنعت نفت، زمستان 1394
 27. بررسي رابطه تنيدگي شغلي و رفتارهاي توانمندساز رهبر (مورد مطالعه سازمان جهاد كشاورزي استان قم)(با همکاری رمضانی)، مديريت فرهنگ سازماني، پاییز 1395
 28. تثبیت شغلی: ایده‌ای نو در ادبیات ترک خدمت(با همکاری آرامون و گرامی پور)، علوم مدیریت ایران، زمستان 96
 29. سواد اطلاعاتي پزشكان خانواده استان مازندران(با همکاری لطیفی و صادقی نژاد)، مدیریت سلامت، فروردین 1397
 30. طراحی مدل تثبیت شغلی با رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد(با همکاری آرامون و گرامی پور)، فصلنامه سازمان های دولتی ایران، پاییز 97
   
 1. Investigation of the Factos Affecting Iran’s Payame Noor University Managers Ethical Decisions, International Journal of Academic Research, 2015: Vol.7, No.3.
 2. evaluation of the effect of organizational health of schools on anxiety management of students, Gazi Egitim  , Fakultesi  Dergisi,2015:Vol.4,No.5.
 3. A Mixed Method Research for Finding a Model of Administrative Decentralization
 4. , International journal of asian social science,2015, vol.5, No.8.
 5. promotion of womens position at the managerial levels at the headquarters of the ministry of health and medical education, Research Paper, 2014(summer), Vol.86, No.1.
 6. A Study on Factors Influencing Promotion of Women s Position at Managerial Levels a DELPHI Study, Pinnacle Research Journals,2014, Vol.3, No.9.
 7. Designing and Explanation of a Model Agility Organization, Australian Journal of Basic and Applied Sciences,2013, Vol.2, No.4.
 8. The Effect of Managers General Accountability on Teachers Job Satisfaction(A Study in Schools of Amlash City, Journal of Basic and applied Scientific, 2012, Vol.3,No.2.
 9. Intellectual capital and its effect on economic performance A case study in Iranian Automative Industry, Journal of American Science,2011,Vol.7,No.6.

 

 

 

· مقالات ارائه شده در سمینارها و همایش‌ها

 1. ارزيابي مديريتي بر رضايت بيماران مراجعه كننده به اولين كلينيك پيشگيري از سنگ كليه در ايران براساس پرسشنامه سروكوال و مطابق با حيطه هاي اصلي نظام حاكميت خدمات باليني(با همکاری بصیری و گلشن)،
  نخستين كنفرانس بينالمللي پارادايمهاي نوين مديريت - هوش تجاري و سازماني،دانشگاه شهید بهشتی، اردیبهشت 1395.
 2. كار عاطفي و ناسازگاري عاطفي در سازمان (زمينه ها و پيامدها)(با همکاری سید رضایی)،كنفرانس بين المللي پژوهشهاي كاربردي در مديريت و حسابداري، تهران،بهمن 1394.
 3. رابطه هوش هيجاني روساي شعب بانك صادرات ايران و عملكرد آنها در رشد يا كاهش منابع در تهران(با همکاری لطیفی و رزاقی)، كنفرانس بين المللي علوم رفتاري، کیش، اسفند1392.
 4. تاثير پاسخگويي عمومي مديران بر رضايت شغلي معلمان )مطالعه اي در مدارس شهرستان املش(با همکاری لطیفی)، كنفرانس بين المللي علوم رفتاري، کیش، اسفند1392.
 5. ارائه مدلي براي سنجش و تا ثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت در بهبود عملكرد كاركنان در شركت هاي بيمه (با همکاری محمدی و نوجوان)، همايش بازار يابي ، كارآفريني و بيمه ، چشم اندازي به سوي توسعه، تهران، مرداد 1389
 6. Acute Events and Emotional Dissonance in organization, The first international conference on management and social science,Dubai,2016
 7. the learning organization a pattern for payame noor university (pnu),  دومين كنفرانس آموزش باز و از راه دور,تهران ،1390

 

 

 

· طرح‌های پژوهشی

 1. ارزيابي وضعيت موجود و تعيين ملاكها و استانداردهاي سنجش پايان نامه هاي كارشناسي ارشد رشته هاي علوم انساني، دانشگاه پیام نور،1390(مجری)
 2. طراحي مدل عوامل موثر بر انگيزش مدرسان دانشگاه پيام نور استان تهران، دانشگاه پیام نور،1391(مجری)
   
 • کارگاه آموزشی
  کاربرد روش های کمی ، کیفی وآمیخته درپژوهش علوم رفتاری،دانشگاه پیام نور تهران غرب، خرداد 1394
 • ساير فعاليت هاي پژوهشي
 1. راهنمايي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد 49 دانشجو
 2. مشاوره پايان نامه هاي كارشناسي ارشد 7 دانشجو
 3. راهنمايي پايان نامه هاي دکترا 7  دانشجو
 4. مشاوره پايان نامه هاي دکترا 8  دانشجو
 5. ارزيابي حدود 40 مقاله، كتاب و طرح پژوهشي
1