كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
برنامه امتحانات میان ترم دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
  
آزمون میان ترم  استاد  جمشید ابراهیم پور سامانی : (مربوط به مقطع کارشناسی) نیمسال اول 98-97
 

 1- ازمون درس بهره وری و تجزیه تحلیل ان در سازمان ها تاریخ ازمون 10/09/1397ساعت ازمون 10صبح کل کتاب طبق منبع درسی تمام تستی (مدیریت صنعتی جدید)

2- بهروری و تجزیه و تحلیل سیستم تاریخ ازمون 10/09/1397ساعت ازمون 10صبح تمام تستی کل کتاب طبق منبع درسی (مدیریت بازرگانی تجمیع)

3- بهره وری و تجزیه و تحلیل طراحی تاریخ ازمون 10/09/1397ساعت ازمون 10صبح تمام تستی کل کتاب طبق منبع درسی (مدیریت صنعتی تجمیع )

 4- روابط کار در سازمان تاریخ ازمون 10/09/1397ساعت ازمون10صبح تمام تستی کل کتاب طبق منبع درسی رشته (مدیریت بازرگانی )

5- سیستم های اطلاعاتی تاریخ ازمون 10/09/1397ساعت ازمون 10صبح به صورت تمام تستی کل کتاب طبق منبع درسی ( مدیریت بازرگانی )
                                                                                    
6- درس مبانی سازمان ومدیریت (کلیه رشته های مدیریت و حسابداری)و درس مبانی مدیریت و سازمان دهی(رشته علوم اجتماعی) وتاریخ  ازمون17/09/1397ساعت 9صبح تا 10صبح کل کتاب طبق منبع درسی ازمون تمام تستی     
 
7
-  درس رفتار سازمانی کلیه رشته های (مدیریت و حسابداری)ساعت ازمون 10صبح تاریخ ازمون17/09/1397کل کتاب طبق منبع به صورت تمام تستی

8-مدیریت منابع انسانی ، رشته های مدیریت ( بازرگانی، صنعتی، دولتی و جهانگردی) - تاریخ ازمون 97/9/17 ساعت 10 صبح - کل کتاب ، طبق منبع درسی - تمام تستی

9- سیستم های خرید انبارداری و توزیع،( رشته ی مدیریت بازرگانی) تاریخ آزمون 97/09/17 ساعت 12 - کل کتاب ، طبق منبع درسی - تمام تستی


                                                                                                                                                          
1