كوچك يا بزرگ كردن بخش :.

1-اطلاعات شخصی

مالک دلیر عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه پیام نور تهران غرب  گروه مدیریت دولتی  ( دکترای مدیریت جهانگردی)

2-سمت های اجرایی:

1-رئیس واحد یک مرکز دانشگاهی به مدت 3 سال

2-معاون اجرایی یک مرکز د انشگاهی همزمان رئیس یک مرکز مدت 4 سال

3-مدیر گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور استان تهران به مدت 3 سال

4-مدیرگروه مدیریت بازرگانی استان تهران مدت 1 سال

5-عضوشورای پژوهشی استان تهران

6-مسئول بسیج اساتید دانشگاه پیام نور استان تهران

7-مشاور مدیرعامل شرکت ارج به مدت یک سال(مشاور مدیریتی )

8-مشاور مدیرعامل شرکت چوب وکاغذ مازندران مدت 2 سال

9-مدیرعامل شرکت ارجح پاکان به مدت 6سال

10-مشاور مدیریتی رئیس مرکز درمانی بهداشتی  جراحی های محدود انستییتو نازایی نوید به مدت 10سال

11-به مدت 20سال خدمت درنهادهای انقلابی

3-فعالیت های فرهنگی

1-مسئول بسیج اساتید دانشگاه پیام نور استان تهران مدت 3 سال

2- آزاده وجانباز جنگ تحمیلی

3- عضو شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور تهران غرب

4- دبیرانجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی درسالهای 1373-1374

5-عضو هیات امناء مسجد صاحب الزمان (ع)

 

 

 

4-فعالیتهای آموزشی وتدریس

1-تدریس سرفصل های مربوطه در دانشگاه پیام نور به شرح ذیل

1-سیستمهای اطلاعات مدیریت

2-مباحث ویژه در مدیریت دولتی

3-مدیریت تطبیقی

4- مدیریت توسعه

5- روش تحقیق در علوم انسانی

6- مبانی سازمان مدیریت

7- مبانی مدیریت دولتی 1

8-مبانی مدیریت دولتی 2

9-دروس پروژه وکارورزی

10-مدیریت رفتار سازمانی

11-تصمیم گیری وتعیین خط مشی

12- مدیریت تحول سازمانی

2-کتاب ضوابط تحصیلات تکمیلی دردانشگاه پیام نور

3-کتاب تجارت وبورس الکترونیک مبانی وکاربردها

2-فعالیت های علمی و پژوهشی

ردیف

عنوا ن مقاله

نام نشریه

کشور

صفحات

تاریخ انتشار

(ماه سال)

يا

شماره و تاریخ گواهی پذیرش **

1

"Assessing the effectiveness of knowledge management in emproving and development of human resource :a a case study on ati luleh sepahan company"

IJCRB

Sourth africa chapter

7

April 2012

2

Feauture and prospects of tourism in the eslamic republic of  Iran

Global Scientific Potential

russa

5

Sep2012

3

بررسی نقش آموزش درتحقق اهداف تعاونی ها

پیک نور

ایران

21

29/2/1387

4

Iranda Va Azarbaycanda Turizm Sanayesisin  Inkisafinin Bazi Problemlari

Elmi  Asarlar

Azrbaycan

5

May2010

5

Iran Islam Respublikasinda Turizm Sanayesinin Inkisafina Tasir Edan Amillar

Elmi  Asarlar

Azrbaycan

4

Nov2010

ردیف

عنوا ن مقاله

نام نشریه

کشور

صفحات

تاریخ انتشار

(ماه سال)

يا

شماره و تاریخ گواهی پذیرش **

6

Turizmin Inkisafina Va Turizm Xidmatlarinin Samaraliiyina Tasir Edan Amillar

Ipak Yolu

Azrbaycan

4

Nov2010

7

Iran Islam Respublikasinda Turizmin Inkisaf Problemlari

Oloballasma Saraitinda Davamli Inkisafin Aktual Problemlari

Azrbaycan

4

May2011

8

Azarbaycanda Mualica Turizminin Inkisaf Imkanlari

Azarbaycan Regionilarinin Sosial-Iqtisadiinkisafi

Azrbaycan

3

MARCH

2011

9

Turismin Inkisaf Istiqamatlari Va Ona Stimullas Iran Tadbirlari

Iieti

Azrbaycan

2

Feb2011

10

پاسخگویی الزام امروز خودروسازان دربرابر مشتریان

دانش خودرو 22

ایران

4

اذر1387

11

مدیریت ارتباط با مشتری

دانش خودرو25

ایران

7

فروردین 1388

12

مدل مالکوم بالدریچ

بازاریابی67

ایران

3

بهمن واسفند 1387

ردیف

عنوا ن مقاله

نام نشریه

کشور

صفحات

تاریخ انتشار

(ماه سال)

يا

شماره و تاریخ گواهی پذیرش **

13

مدل کاهش استراتژیک هزینه ها وبهبود عملکرد

بازاریابی 61

ایران

1

تیر 1386

ردیف

عنوا ن مقاله

نام نشریه

کشور

صفحات

تاریخ انتشار

(ماه سال)

يا

شماره و تاریخ گواهی پذیرش **

14

مقایسه تطبیقی مدل های ارزیابیefqm

بازاریابی58

ایران

2

ابان واذر 1385

15

مقایسه تطبیقی مدل های ارزیابیefqm

بازاریابی 59

ایران

2

دی 1385

16

مدل های ارزیابی مدل برتری سازمانی CED

بازاریابی 60

ایران

2

فروردین1386