كوچك يا بزرگ كردن بخش :.

بسمه تعالی

پیشینه علمی _ پژوهشی

 1. مشخصات:
  کاوه امیرخانی
 2. تحصیلات: دکترای روابط بین الملل(گرایش مطالعات امنیتی)
   
 3. گرایش و علاقمندی علمی و پژوهشی:
  مطالعات روابط بین الملل، آینده پژوهی، مطالعات امنیتی، منازعات هزاره سومی(  جنگ نرم، جنگ سایبری و ...) ، مطالعات فرهنگی، اجتماعی و هویتی، فرقه های نوظهور و موضوع های هم پوشان
   
 4. مشاغل و سمت ها:
 • استادیار دانشگاه پیام نور تهران
 • مدیر موسسه مطالعات ملی (صاحب امتیاز فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات ملی
 • سردبیر فصلنامه تخصصی سیاستگزاری و هویت پژوهی
 • مدیر انتشارات تمدن ایرانی
 • سوابق مدیریتی در سطوح میانی و عالی ( در عرصه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی وبرنامه ریزی)
 • عضویت در کارگروه فرهنگی- اجتماعی شورای عالی
   
 1. سوابق آموزشی و پژوهشی:
  استاد راهنما، مشاور و داوری پایان نامه های تحصیلی در مقاطع ارشد و دکترا
 • بعضی از مقاله ها:
                         1-هویت مقاومت در ایرانیان1395
                         2- مکتب امنیتی امام خمینی 1391
                         3- امنیت از دیدگاه امام خمینی1390
 • پژوهشی در « تحولات قومی و فرهنگی ج.ا.ا» 1380
 • پژوهشی در «شرح وتبیین اصل 15 قانون اساسی» 1383
 • پژوهشی در «تحولات جمعیتی و امنیت ملی» 1376
 • پژوهشی در « نقش ناهمگونی هویتی در امنیت ملی»1382
 • پژوهشی در«مدیریت تنوع قومی در شوروی سابق»1379
 • پژوهشی در« ملیت و ناسیونالیسم از دیدگاه شهید مطهری»1376
  کتاب ها:
 • درگیری های قومی و امنیت بین الملل، 1377
 • ناهمگونی فرهنگی و امنیت ملی، 1381
 • جنگ استراتژیک نرم ، 1386
 • روایت ، هویت و فرقه ها، 1389
 • چیستی و ماهیت جنگ نرم، 1391
 • جنگ نرم دشمنان علیه ج.ا.ا 1394
 • تهیه و تدوین « راهبردها و سیاست های ملی در مدیریت تنوع فرهنگی» 1380
  عضو کمیته علمی همایش ملی« نهادهای اجتماعی و همبستگی ملی»
  عضو کمیته علمی همایش بین المللی « ایران فرهنگی: گذشته ، حال و آینده»
  عضو کمیته علمی همایش بین المللی«هویت اسلامی و جهانی شدن»
  عضو کمیته علمی همایش بین المللی« ایران فرهنگی: چشم اندازی به آینده»
  عضو کمیته علمی همایش بین المللی« الگوی هویت اسلامی ایرانی در افق 1415