كوچك يا بزرگ كردن بخش :.

 

نام و نام خانوادگي : پروانه دانش
 

آخرين مدرك تحصيلي : دكتري جامعه شناسي ، گرايش مسائل اجتماعي ايران
 

محل اخذ آخرين مدرك تحصيلي : دانشگاه اصفهان
 

سابقه كار : شروع بكار از 5/11/1372 به عنوان عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور تاکنون

 

سوابق اجرايي :

 • مسئول آموزش پيام نور بوشهر
 • مدير آموزش منطقه 10 تهران و سرپرست معاونت منطقه  10
 • مدير گروه علوم اجتماعي استان تهران
 • مسئول راه اندازي رشته برنامه ريزي و رفاه اجتماعي در سازمان مركزي
 • مسئول راه اندازي مجتمع علوم انساني مركز تهران
 • معاون استان و رئیس مرکز تهران غرب
 • مدیر گروه علوم اجتماعی و رسانه استان تهران
   
  سابقه تدریس :
  تدریس در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری رشته جامعه شناسی و تدریس در کارشناسی ارشد رشته مدیریت رسانه
   
  سوابق مطالعاتي :
   
  انجام پروژه هاي تحقيقاتي  :
 • بررسي عوامل اقتصادي اجتماعي مرتبط با اشتغال زنان در بوشهر
 • شناسنامه فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي زنان بوشهر
 • بررسي علل خودكشي و خودسوزي زنان در استان بوشهر
 • اجراي طرح "ارزيابي كمي و كيفي نمايشگاه زنان سرزمين من" به سفارش استانداري تهران
 • بررسی میزان مشارکت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن(مطالعه دانشجویان پیام نور استان تهران)
 • بررسی نگرانی های دانشجویان نسبت به مسایل آموزشی در سطح خرد و کلان
  مقالات :
 • ماهواره و هويت جنسيتي نامه انجمن جامعه شناسي
 • الگوي مصرف شبكه هاي ماهواره اي- پيك نور
 • Analizingthe attitude toward temporarymarriage among 18 to 32 years old youths in shiraz and its related issues      iournal of basic and appliyed scientific research
 •                                                             investigating the factors affecting womens professional promotion in management position < a case study of women in the social security office of alborz province
 • the investigation of students tendency to industrial drugs usage:case study of gilan university and islamic azad university rasht branch
 •  
 • مقاله " ادراک زنان از مفهوم قربانی شدن "  - فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران
 • مقاله " مطالعه عوامل مرتبط با احساس آنومی فردی در میان دانشجویان ( مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران ) - فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران
 • مقاله " نظریه زمینه ای در مورد علل اعتیاد زنان معتاد زندانی در زندان مرکزی اصفهان فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی
 • بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی   - مجله کار و جامعه
 • احساس امنیت زنان و عوامل موثر بر آن  - مجله پلیس زن
 • وضعیت مصرف و توزیع مصرف کنندگان مواد مخدر.... مجله فرهنگ ایلام
 • مطالعه نسل دوم ایرانیان خارج از کشور مجله پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی
 • تحلیلی بر مسائل اجتماعی،فرهنگی موثر بر حاشیه نشینی(مطالعه موردی شهر ساری) - فصلنامه جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
 • تحلیل جامعه شناختی کیفیت زندگی کارکنان(مورد مطالعه:کارکنان شاغل در اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهر تهران) - فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران
 • برآورد تعداد معتادان به مواد مخدر در شهرستان ایلام به روش صید-باز صید در سال 1391 - مجله علمی پژوهشی  دانشگاه علوم پزشکی ایلام
 • تحلیل جامعه شناختی شکاف نسلی در ایران - نشریه علمی پژوهشی "جامعه پژوهی فرهنگی"
 • تبیین رابطه سرمایه اجتماعی سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان - بهبود مدیریت
 • مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر امنیت اجتماعی زنان کلانشهر مشهد - فصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعه
 • تبیین جامعه شناختی تاثیر فرایند توسازی در ساختار خانواده - مطالعات راهبردی زنان
 • The Study of Life Satisfaction and its Influencing Factors between
  Patients of the Hospital (Case Study: Fatemi Hospital in the City of
  Ardabil)
  - Survey Methodology
 • Identification of barriers to enterepreneurship of female household heads covered by Tehran welfare organization - European journal of social science
 •  
 • Examine of the relationship family interactions and the social health( a case study of female heads of shiraz ) - European journal of social science
 • The relationship of family function with internet addiction among girl high school students in malard - Mediterranean journal of social sciences
 •  
   
   
  شرکت در همایش ها و ارائه مقاله :
  زن و خانواده در آيينه ي فرهنگ عامه كردي ( با تكيه بر ضربالمثلها و متل نماهاي كردي
  زبان و هويت جنسيتي با نگاهي به فرهنگ كردي
  سنجش ابعاد اجتماعي و رواني احساس امنيت زنان كلانشهر مشهد و عوامل موثر بر آن
  مسکن مهر به عنوان یک مسئله اجتماعی
   
  مطالعه جامعه شناختی کیفیت زندگی و نقش آن در توسعه پایدار
  بررسی ابعاد اجتماع محور تمایل به جراحی زیبایی در زنان و رابطه آن با بنیاد خانواده
  مطالعه رابطه بین تغییرات اجتماعی و فرهنگی و تغییرات نوع جرایم(مطالعه موردی شهر تهران بین سالهای 80-90)
   
  بررسی عوامل موثر بر گرایش به زندگی مشترک قبل از ازدواج در بین جوانان شهر تهران
  سرمایه اجتماعی درون گروههی و برون گروهی و فرسایش هویت ملی
   
   
  ویراستاری کتاب  " زنان و اعتیاد  : یک دستوالعمل جامع "  به سفارش ستاد مبارزه با مواد مخدر
   
  راهنمايي و مشاوره دانشجويان ارشد با عناويني چون :
 • بررسي نقش برنامه هاي تلويزيوني ماهواره اي در سازگاري اجتماعي دانش آموزان متوسطه شهر خمين
 • تفاوتهاي بين نسلي و تغييرات استفاده از رسانه هاي ارتباطي
 • بررسي ارتباط مصرف برنامه هاي رسانه اي و سبك زندگي در مناطق 5، 1 و 20 در شهر تهران
 • سنجش ميزان گرايش به رفتارهاي و ونداليستي و عوامل فردي و اجتماعي مرتبط با آن
 • تعيين نگرش شهروندان ساوه اي نسبت به طرح سهميه بندي بنزين
 • بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و مشاركت سياسي شهروندان در شهر قم
 • بررسي رضايت شغلي پرستاران و عوامل درون سازماني مرتبط با آن
 • بررسي رابطه پايگاه اقتصادي اجتماعي و اجرايي مناسك ديني
 • بررسي عوامل تأثيرگذار بر مشاركت سياسي معلمان و دبيران ناحيه 1 شهر ري
 • بررسي ناهنجاريهاي رفتار دانش آموزان متوسطه شهر اردبيل و عوامل اجتماعي مؤثر بر آن
 • بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر خشونت شوهران عليه زنان (مطالعه موردي شهر خمين)
 • بررسي تعهد سازماني و عوامل مؤثر بر آن در شركت مهندسي و ساخت بويلر مپنا
 • بررسي تأثير فعاليت هاي ورزشي نوجوانان بر نگرش به بزهكاري
 • بررسي گرايش به مهاجرت از روستا به شهر و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه شهر مهران)
 • و موارد متعدد دیگر در حوزه زنان ، جوانان و مسائل اجتماعی