كوچك يا بزرگ كردن بخش :.

زندگينامه علمي  و اجرايي (CV)

scan

نام و نام خانوادگي     :  امير ملکي

شغل                       :  دانشیار  پایه 25 گروه جامعه شناسي دانشگاه پيام نور  - تهران

                                دبیر شورای تخصصی گروه جامعه شناسی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نورز

پست الکترونيکي      :       a_maleki@pnu.ac.ir

شماره تماس             :     ------------

 1. سوابق تحصيلي
  .                                                                                                                                                                                        .
  1-1. کارشناسي: علوم اجتماعي گرايش پژوهشگري                                  دانشگاه: تهران                          سال اخذ: 1372
  1-2. کارشناسي ارشد: علوم اجتماعي گرايش مدرسي جامعه شناسي          دانشگاه: تربيت مدرس              سال اخذ: 1375
  1-3. دکتري:  جامعه شناسي گرايش  مسائل اجتماعی  ایران                        دانشگاه: اصفهان                       سال اخذ: 1384
   
  عنوان پايان نامه دکتري:   بررسي نظام ارزشي جامعه ايران با تکيه بر نظريه نوسازي و تغييرات فرهنگي اينگلهارت
   
 2. سابقه تدریس و آموزشي  :
  دروس تدریس شده  در مقطع تحصیلات تکمیلی:
 • روش‌هاي پيشرفته تحقيق کمي (ارشد و دکتري)،  روش‌هاي پيشرفته تحقيق کيفي  (ارشد)،  روش‌هاي پيشرفته آماري  (ارشد و دکتري)،
 • جامعه‌شناسی قشرها و نابرابري‌هاي اجتماعي ( ارشد) ؛  جامعه شناسی علم و تکنولوژی
 • " جامعه‌شناسي ارزشها و تحولات فرهنگي"  ( دکتری )
   
 1. علائق پژوهشي و مطالعاتي :
  روش‌هاي پيشرفته کيفي و کمي در جامعه‌شناسی,  روش‌های آماری پيشرفته در جامعه‌شناسی، انحرافات اجتماعی، مسائل اجتماعی ايران (زنان و جوانان)، نوسازی و تحولات فرهنگی ، جامعه‌شناسي ارزش‌ها و نگرش‌ها، جامعه شناسی محیط زیست، جامعه شناسی پزشکی
   
   
   
   
   
   
   
 2. مقالات علمی و پژوهشی

رديف

عنوان مقاله

نام مجله

تاريخ چاپ

نوع نمايه                

1

تحليل فضايي اجتماعي جرائم مالي در شهر كرمانشاه

فصلنامه انجمن جغرافیا

بهار 1395

علمی و پژوهشی  ISC

2

 

مصرف رسانه‌ای و ترس از جرم در شهر تهران

پژوهش های ارتباطی

1395

علمی پژوهشی

3

ساخت گفتمان‌های کنترل اجتماعی مجلس شورای اسلامی (مقایسه روند گفتمانی دوره‌های دوم، ششم و هفتم مجلس)

مجله مجلس و راهبرد

زمستان 1394

علمي پژوهشي

ISC

4

 

زندگی شهری ، ترس از قربانی شدن و کاهش سرمایه اجتماعی در کلان شهر تهران

بررسي مسائل اجتماعي ايران

تابستان 1390

ISC

علمي پژوهشي

5

نظريه زمينه اي درباره علل اعتياد زنان معتاد زنداني در زندان مركزي اصفهان

مطالعات توسعه اجتماعي - فرهنگي

بهار 1392

علمي پژوهشي

ISC

6

رابطه مؤلفه های سرمایه ی اجتماعی خانواده با خشونت خانگی علیه زنان در شهر خرم آباد

بررسي مسائل اجتماعي ايران

تابستان 1389

شماره 2

7

فقر و سرمايه اجتماعي

فصلنامه  رفاه اجتماعي

بهار1387

ISC

علمي پژوهشي

8

 

تحلیل فضایی- جامعه شناختی جرم سرقت از منزل در شهر کرمانشاه

مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران

1395 تابستان

علمی و پژوهشی

9

تحلیل وضعیت رفاه ذهنی در نظامهای رفاهی با تاکید بر ایران

مجله رفاه اجتماعی

1394

علمی پژوهشی

ISC

10

بررسي رابطه نابرابري‌هاي اجتماعي- اقتصادي و طرد اجتماعي گروه ها در كلانشهر اصفهان

پژوهش های جامعه شناسی معاصر

1394

علمی و پژوهشی

11

سنجش و تبيين پديده طرد اجتماعي مهاجران خارجي در كلانشهر اصفهان

مطالعات جامعه شناختی شهری

1394

علمی و پژوهشی

12

دسترسی افتراقی به سرمایه و توزیع نابرابر سلیقه های هنری

 مجله انجمن ايراني

 مطالعات فرهنگي و ارتباطات

زمستان 1391

علمي پژوهشي

ISC

13

بررسی تاثیر پایگاه اقتصادی اجتماعی بر سلسله مراتب ارزشی جوانان

فصلنامه توسعه اجتماعي

1388

علمي پژوهشي

ISC

14

نقش سرمایه اجتماعی در ارتقاء سبک زنذگی سالم میان افراد مبتلاء به بیماری عروق کرونر

نشريه پرستاري قلب و عروق،

تابستان 1394

علمی پژوهشی

15

از سرمایه فرهنگی بوردیو تا سرمایه فرهنگی مرتبط با سلامت به تعبیرآبل: کاربرد شاخصهای نوین در تبیین سبک زندگی سالم

مجله رفاه اجتماعی

1395

علمی پژوهشی

ISC

16

توسعه انساني  و  اعتماد اجتماعي

  توسعه اجتماعي

تابستان

1391

علمي پژوهشي

ردیف

عنوان مقاله

نام مجله

تاريخ چاپ

نوع نمايه                

17

توزيع اجتماعي ذائقه فراغتي و تمايل به گردشگري (موارد مطالعاتي: شاغلان حوزه سلامت و درمان)

برنامه ریزی و توسعه گردشگری

1395

علمی پژوهشی

18

تاثير فرهنگ ديني بر نگرش فمينيستي دختران جوان در علاقمندي به ازدواج

فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامي

پاييز1391

علمي پژوهشي

ISC

19

بررسی رابطه ی سطح توسعه ی انسانی با ارزش محیط زیست: مطالعه ای تطبیقی

مجله مسائل اجتماعی ایران

تابستان 1393

علمي پژوهشي

ISC

20

تبیین جامعه شناختی محیط  گرایی ایرانیان در دو سطح خرد و کلان

مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران

تابستان 1392

علمي پژوهشي

ISC

21

بررسی رابطه پارادایم نوین اکولوژیکی و رفتار مصرف آب

مجله آب و فاضلاب

بهار 1393

علمي پژوهشي

ISC

22

بررسي فردي شدن خانواده در ايران با تأكيد بر روند تغييرات ساختاري و كاركردي خانواده ي ايراني از سال 1335 تا سال 1393

مطالعات راهبردی زنان

1394

علمی پژوهشی

23

بررسی رابطۀ بین نگرش به عدالت اجتماعی ومحیط آموزشی

 

فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامي

بهار 1393

علمي پژوهشي

ISC

24

بررسی مناسبات ارزش‌های زیست جهان زنان با میزان تأخر نظام

حقوقی مدنی و عوامل مؤثر بر آن

مجله مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران

تابستان 1394

علمي پژوهشي

ISC

25

تصور از بدن و پذيرش اجتماعي آن (مطالعه اي تجربي در ميان دانشجويان دختر دانشگاه پيا م نور تهران)

مجله مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران

1394

علمي پژوهشي

ISC

26

بررسي رابطه ي بين اعتماد و مشاركت اجتماعي در ايران ( تحليل ثانويه پيمايش جهاني اينگلهارت)

مجله توسعه اجتماعی فرهنگی

1394

علمی  پژوهشی

27

بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر نگرش جوانان نسبت به هويت ملي و مولفه هاي آن

دانش انتظامي

تابستان1387

ISC

علمي پژوهشي

28

بررسي رابطه سواد رسانه اي با  شهروندي  در بین شهروندان  زنجانی

پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی بهار و تابستان

1393

علمي تخصصی

29

بررسی عوامل مدیریتی موثر بر نقش ناجا در مواجهه با رفتارهای خشونت آمیز تماشاگران در ورزش فوتبال شهر تهران

فصلنامه انتظام اجتماعی

1395

پاییز

علمی و پژوهشی

30

چالش ها و تنش های تقنینی مجلس شورای اسلامی در بستر گفتمانهای کنترل اجتماعی

فصلنامه مجلس و راهبرد

1395 پاییز

علمی و پژوهشی

31

رابطه ارزشهاي سنتي  و مدرن در سطوح خرد و کلان 

نامه علوم اجتماعي

بهار1386

ISC

علمي پژوهشي

32

تحول فرهنگي در علم: از علم دانشگاهي تا علم پسادانشگاهي

تحقیقات فرهنگی ایران

زمستان 1392

علمي پژوهشي

ISC

رديف

عنوان مقاله

نام مجله

تاريخ چاپ

نوع نمايه                

33

سنجش عوامل موثر بر محیط زیست گرایی زنان ایرانی

زن در توسعه و سیاست

زمستان 1393

ISC

علمي پژوهشي

34

مطالعه دگرگونی فرهنگی در سه نسل دانشگاهی (مطالعه موردی: اساتید علوم اجتماعی دانشگاه های تهران)/

مجله جامعه شناسی ایران

بهار 1393

علمي پژوهشي

ISC

35

بررسی جامعه شناختی رفتار بیماری زنان نابارور (مورد مطالعه: مراجعه کنندگان به مراکز ناباروری استان مازندران)/

مجله مطالعات اجتماعی ایران

بهار 1393

علمي پژوهشي

ISC

36

نگرش جوانان  نسبت به مشارکت زنان در سطح برگزيدگان سياسي

نامه علوم اجتماعي

پاييز  1384

ISC

علمي پژوهشي

 

37

به کارگیری مدل فرکلاف درگونه شناسی گفتمان‌های محیط‌زیستی ایران: گفتمان‌های عدالت، حفاظت، مخاطره و نوسازی

مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار

1395

علمی و پژوهشی

38

A SURVEY OF RELATIONSHIP BETWEEN THE ENVIRONMENTAL ATTITUDES AND ENVIRONMENTAL KNOWLEDGE AND ENERGY   CONSUMPTION BEHAVIOR AMONG CITIZENS OF URMIA, WEST AZERBAIJAN, IRAN

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITY STUDIE S

2011

 

Scopus

39

A Comparative study of environmental awareness and environmental attitude among secondary school student in India and Iran

Iranian Journal of Educational Research

2009

ISC

 

40

Some believes about the rain and raining in Iran (case study Lamerd City South of Iran )

International journal of scientific and engineering research

2012

ISI

41

The Impact of Gender Differences on Healthy Lifestyle and its  Subscales Among Patients With Coronary Artery Disease

Research in  Cardiovascular Medicine

2016

ISC

 

42

Phenomenology of the lived experience of Iranians born in the 1980s of modernity and its consequences on their social ethics

International Journal of Sciences Study

July 2017

 

ISI

 

43

بررسی نقش سرمایه ی اجتماعی در تبیین مشارکت ورزشی ( مورد مطالعه: زنان استان ایلام )

فصلنامه مطالعه ی توسعه اجتماعی فرهنگی

زمستان 1395

ISC

علمي پژوهشي

44

کنکاشی جامعه شناختی در مفاهيم و شیوه هاي درمان سنتی ناباروری زنان: تحلیل کمی و کیفی

مجله جامعه شناسی ایران

بهار 1396

ISC

علمي پژوهشي

45

تحلیل گفتمان عدالت جنسیتی در برنامه های پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی

مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران

تابستان 1396

ISC

علمي پژوهشي

 

 

رديف

عنوان مقاله

نام مجله

تاريخ چاپ

نوع نمايه                 

46

ساختار طبقات اجتماعی کردهای مکریان و نظام ارزشی آنها

پژوهشهای اخلاقی

تابستان 97

مقاله علمی و پژوهشی ISC

47

بررسی تاثیر تصویر بدن و مدیریت بدن بر مشارکت ورزشی زنان استان ایلام

جامعه شناسی کاربردی

تابستان 97

مقاله علمی و پژوهشی ISC

48

بازنمائی کشمکشهای گفتمانی عدالت جنسیتی در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران

رفاه اجتماعی

پاییز

96

مقاله علمی و پژوهشی ISC

49

بررسی ظهور فردگرایی در عرصه ی خانواده (مطالعه ی موردی شهروندان تهرانی)

 

مطالعات راهبردی خانواده

پاییز

96

مقاله علمی و پژوهشی ISC

50

واکاوی نظام معنایی شهرنشینان از زمانمندی در زندگی روزمره: تحلیل زمانمندی توسعه مدار به مثابه راهبردی نوین در چشم انداز توسعه ایران

فصلنامه راهبرد

پاییز

97

مقاله علمی و پژوهشی ISC

51

تبیین جامعه شناختی مشارکت ورزشی زنان با تاکید بر هنجارهای جنسیتی

(مورد مطالعاتی : زنان استان ایلام )

فرهنگ ایلام

پاییز

96

مقاله علمی و ترویجی

52

پدیدارشناسی اخلاق اجتماعی کاربران شبکه های اجتماعی مجازی

)مطالعه موردی: متولدان دهه شصتی دارای تحصیلات عالی(

فصلنامه پژوهش هاي ارتباطي

تابستان 97

مقاله علمی و پژوهشی ISC

 

 

 

 1. مقالات علمي ترويجي

رديف

عنوان مقاله

همكاران

نام مجله

شماره

تاريخ چاپ

1

از همولوژي تا فردي شدن  : رهیافت‌هاي عمده در ارزيابي جامعه‌شناختي مصرف فرهنگي

امير ملكي

ملاكه رفيعي

جامعه فرهنگ رسانه

 

1

زمستان  1390

2

 آموزش مجازی  محیط زیست پیش‌بایست ارتقای کیفیت آموزش عمومی در قرن بیست و یکم

هدي طايي ، نجيبه شاه حسيني ،امير ملكي

آموزش محيط زيست و توسعه پايدار

دوره 1، شماره 3.

بهار 1392

3

تحليل شبكه در علوم اجتماعي

امير ملكي

پروين عليپور

فصلنامه رشد آموزش علوم اجتماعي

پياپي 67

تابستان 1394

 

 

 

 

 

 1. مجري  طرح‌هاي پژوهشي :

رديف

عنوان طرح هاي پژوهشي

سازمان يا موسسه

مسئوليت

وضعيت

1

بررسي جرائم و کجروي‌هاي اجتماعي در بين زنان استان همدان

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي  همدان

مجري

1382

خاتمه

2

بررسي موضوع قتل در نيروهاي مسلح

سازمان قضايي نيروهاي مسلح

مجري

1393

خاتمه یافته

3

آسيب‌شناسي نحوه انجام خدمت سربازي با تکيه بر جرائم نظامي

سازمان قضايي نيروهاي مسلح

مجري

1393

خاتمه یافته

4

بررسي رابطه پايگاه  اقتصادي  اجتماعي  با نظام ارزشي جوانان شهر تهران

مرکز تحقيقات بنيادي    وزارت ارشاد

مجري

خاتمه

1375

5

بررسي سلامت رواني دانشجويان و تعيين‌کننده‌هاي اجتماعي آن 

مرکز تحصيلات تکميلي دانشگاه پيام نور

مجري

1388

خاتمه

6

بررسي رابطه سواد رسانه‌اي و شهروندي

معاونت پژوهشي

دانشگاه پيام نور

مجري

1389

خاتمه

7

بررسي مصرف فرهنگي جوانان شهر تهراني (در سه منطقه جنوب، وسط و بالاي شهر)

معاونت پژوهشي

دانشگاه پيام نور

مجري

1390

خاتمه

8

بررسی سبک زندگي و سلامت رواني ورزشکاران تیم‌هاي ملي

شوراي پژوهشي دانشگاه پیام نور استان تهران

مجري

1391

ادامه دارد

9

بررسي رابطه  جنسيت و  اولويت ارزشي  دانشجويان  مراکز دانشگاه پيام نور استان همدان  با آمادگي ذهني آنان براي مشارکت سياسي

دانشگاه پيام نور

منطقه 6

مجري

1380

خاتمه

10

تبيين اعتماد اجتماعي در ايران ( در سطوح خرد و کلان )

مرکز تحصيلات تکميلي دانشگاه پيام نور

مجري

1387 خاتمه

11

"بررسی جامعه شناختی ذائقه فراغتی و تمایل به گردشگری کارکنان بخش سلامت و درمان"

معاونت پژوهشي

دانشگاه پيام نور

مجري

1395

 

 1. ارزيابي و نظارت طرح‌هاي پژوهشي و فناوري

رديف

عنوان طرح پژوهشي

کارفرما/مجري

تاريخ

شروع

تاريخ

اتمام

1

بررسی اوقات فراغت جوانان ایرانی

مرکز پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان/ دکتر سعیدی

1391

1392

2

بررسي همخواني زبان پيام کوتاه پيامک با زبان فارسي معيار

مرکز تحصيلات تکميلي پيام نور/زندي

1387

1388

3

ارزيابي جامعه‌شناختي نقش سازمان‌هاي غير دولتي در

کمک رساني به زلزله زدگان بم

معاونت پژوهشي دانشگاه پيام نور/زاهدي

1386

1388

4

تاثير ترکيب جنسي کودکان بر طلاق

معاونت پژوهشي دانشگاه پيام نور/ارجمندي

1386

1389

5

بررسي  نگرش مردم نسبت به شوراهاي اسلامي و ارزيابي

عملکرد انها در استان آذربايجان شرقي

 معاونت پژوهشي دانشگاه  پيام نور/رسولي

1387

1388

 

 

 

 1. ارائه مقاله در سمينارها و همايش‌هاي علمي :

رديف

عنوان مقا له

عنوان همايش يا سمینار

سال

1

"استفاده از مدل مکانيکي در مهندسي پديده‌هاي فرهنگي؛ الاستيسيته و پلاستيسيته "

همايش ملي مهندسي فرهنگي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي

دي ماه

 1385

2

بررسي ميزان و چگونگي جرائم زنان و عوامل موثر بر آن

همايش ملي آسيب شناسي مسائل جوانان، دانشگاه شيراز

ارديبهشت  1387

3

نظام ارزشي جوانان

سمينار حقوق و مسئوليت جوانان، مرکز ملي جوانان رياست جمهوري

1375

4

رهيافت ميان‌رشته‌اي در مشاوره گروهي با جوانان

همايش سراسري مشاوره، انجمن مشاوره ايران

1376

5

زمينه سنجي تحقق جامعه مدني در ايران

هفتمين همايش انجمن جامعه‌شناسي ايران

1377

6

سندروم نوسازي درعصر فرانوسازي؛ ( نقد نظريه‌هاي غربي نوسازي در راستاي ارائه الگوي بومي) 

نخستين همايش دوسالانه‌ بين‌المللي علوم انساني، رايزني علمي جمهوري اسلامي ايران در لندن

1389

7

انگيزه موفقيت به عنوان پيش‌شرط تبادلات علمي در سطح بين فرهنگي

همايش بين‌المللي بررسي تبادل علمي با جهان، انگلستان ، ولز، نمایندگي علمي جمهوري اسلامي ايران در انگلستان و ایرلند

1390

8

ارائه مدل تعديل شده براي تحليل نوسازي در كشورهاي اسلامي

همايش منطقه‌اي تفكر اجتماعي و جامعه‌شناسي در خاورميانه معاصر

1390

9

بررسي ادبيات موجود در مورد خشونت كلامي و فيزيكي زنان

دومين همايش ملي آسيب‌های اجتماعي ايران

1390

10

بررسي رابطه نحوه جامعه‌پذيري زنان با خشونت خانگي عليه آنان

همايش ملي مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي

1390

11

بررسي وضعيت شهروندي و عوامل موثر بر آن در بين شهروندان زنجان

همايش ملي مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي

1390

12

سرمايه فرهنگي و انتقال بين نسلي سليقه‌های هنري

دومین همايش ملي پژوهش اجتماعي و فرهنگي در جامعه ايران- انجمن جامعه‌شناسي

1391

13

 بررسی جامعه‌شناختی رابطه بین تصویر از بدن و مدیریت بدن در بین زنان (موارد مطالعاتی : کارکنان زن راه آهن تهران)

دومین کنفرانس ملی جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی، تهران، موسسه اطلاع‌رسانی نارکیش

۱۳۹۳

14

امنیت هستی‌شناختی گیدنز، امنیت وجودی اینگلهارت و سرمایه فرهنگی بوردیو(نقدی بر رویکرد ....

سومین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران

آذر ماه

1393

15

بررسی وضعیت و الگوهای مدیریت بدن در بین زنان شهر تهران

سومین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران

آذر 1393

 1. راهنمايي يا مشاوره پايان نامه کارشناسي ارشد و دکتری

رديف

عنوان پايان نامه

دوره

نام دانشجو

دانشگاه

محل انجام

نوع

همکاري

1

تبیین پدیده ترس از جرم در شهر تهران

 

دکتری

احمد عبدالملکی

مرکز دکتری

راهنما

2

تحليل گفتماني قوانين زيست محيطي مجلس شوراي اسلامي

دکتری

رضا یازرلو

مرکز دکتری

راهنما

3

شناخت علل و الگوهاي خشونت كلامي و فيزيكي تماشاچيان فوتبال در ورزشگاه هاي كشور

دکتری

محمد آخوندی

مرکز دکتری

راهنما

4

تحليل الگوهاي فضايي و اجتماعي جرائم شهري در كلانشهر كرمانشاه

دکتری

امین اکبری

مرکز دکتری

راهنما

5

بررسي جامعه شناختي وضعيت سبك زندگي سالم درميان بيماران عروق قلبي

دکتری

مهدی قادری

مرکز دکتری

راهنما

6

تبيين جامعه شناختي فردگرايی در عرصه خانواده ايراني

دکتری

قادر بالاخانی عیسی لو

مرکز دکتری

راهنما

7

بررسی جامعه شناختي عوامل موثر بر توسعه گردشگری در ایران ( با رویکرد جذب گردشگران خارجي )

دکتری

 محمد نجفی

مرکز دکتری

مشاور

8

تبيين پديده طرد اجتماعي در ميان گروه هاي مهاجر با تاكيد بر نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي در شهر اصفهان

دکتری

اکرم حمیدیان

مرکز دکتری

مشاور

9

تحليل ساخت گفتماني قوانين كنترل اجتماعي مجلس شوراي اسلامي(مقايسه روند گفتماني دوره هاي ششم و هفتم مجلس)

دکتری

علی میرزا محمدی

مرکز دکتری

مشاور

10

تحليل رابطه ارزش هاي زيست جهان گروههاي مختلف زنان با پذيرش نظام حقوقي مدني: يك مطالعه تلفيقي(با تاكيد بر طلاق، ارث از شوهر و حضانت، مورد مطالعه: شهر تهران)

دکتری

ربابه فتحی

مرکز دکتری

مشاور

11

مطالعه دگرگوني فرهنگي در سه نسل دانشگاهي رشته علوم اجتماعي

دکتری

زهرا محمدی

مرکز دکتری

مشاور

12

بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و حمايت اجتماعي با عزت نفس در ميان طبقات اجتماعي شهر مريوان

ارشد

هيرش احمدي

پيام نور

 

راهنما

13

تبيين وضعيت شهروندي و عوامل اجتماعي موثر بر ان در استا ن زنجان

ارشد

يحيي حيدري

پيام نور

راهنما

14

بررسي طلاق در بين تحصيلکردگان دانشگاهي شهر تهران

ارشد

معصومه سليمي

پيام نور

راهنما

15

بررسي عوامل بيگانگي از كار در كارخانه سيمان سفيد اروميه

ارشد

اکبر ولدبيگي

پيام نور

راهنما

16

بررسي سلسه مراتب نظام ارزشي دانشجويا ن دانشگاه پيام نور مرکز ايلام

ارشد

روح الله رستمي

پيام نور

راهنما

17

بررسي  نگرش مردم بروجرد(20 الي 60 ساله ) نسبت به دانشگاه ازاد اسلامي

ارشد

حميد گودرزي

پيام نور

مشاور

18

بررسي كاركرد‌هاي  اصناف در جامعه شهري ايران و مقايسه ان با گيلدهاي اروپايي

ارشد

هوشنگ فضلي

پيام نور

مشاور

19

بررسي تعهد سازماني و عوامل موثر بر آن در شرکت مهندسي وساخت بويلر مپنا

ارشد

فاطمه سبحاني

پيام نور

مشاور

20

بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و رضايت شغلي معلمان  منطقه 8 آموزش و پرورش شهر تهران

ارشد

زهرا درخشنده

پيام نور

 

مشاور

21

بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با انواع قانون گريزي در  شهر بوكان

ارشد

عبدالله ناصري

پيام نور

مشاور

رديف

عنوان پايان نامه

دوره

نام دانشجو

دانشگاه

محل انجام

نوع

همکاري

22

بررسي عوامل جامعه شناختي موثر بر تمايل دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه تهران به مهاجرت از کشور (برون کوچي )

ارشد

آزيتا داغستاني                     

پيام نور

 

مشاور

23

انطباق کتابهاي تعليمات اجتماعي دوره ابتدايي با

مولفه هاي ايران شناسي

ارشد

فاطمه كبيري                                     

پيام نور

مشاور

24

بررسي تطبيقي نگرش جنسيتي دختران دانشجو و تاثير آن بر نگرش ايشان نسبت به ازدواج

ارشد

ساعده مصباحي

پيام نور

 

مشاور

25

رابطه بين سرمايه اجتماعي و شکاف نسلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر زنجان با مادرانشان

ارشد

معصومه احمدي

پيام نور

 

مشاور

26

فراتحليل مطالعات انجام شده در حوزه مسائل اجتماعي ايران

ارشد

هادی  باقري نژاد جعفر ابادی

پيام نور

مشاور

27

عوامل موثر بر ساختار توزيع قدرت درشبكه هاي اجتماعي مجازي

ارشد

کینوش عمادی

پیام نور

مشاور

28

عوامل اقتصادي اجتماعي موثر برارزش هاي زمينه ساز توسعه (جوانان 29-14 ساله شهرستان دزفول)

ارشد

احسان خوشرویی

پیام نور

مشاور

29

سنجش فازي دينداري(دانشجويان دانشكده پزشكي مشهد89-88)

 

ارشد

تکتم پیکاني

پیام نور

مشاور

30

رابطه نظام ارزشي معلمان و دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان مهاباد در سال 89-88

ارشد

گلی فهیمی

پيام نور

مشاور

31

تحليل بازنمايي نقش زن درسينماي دهه80

ارشد

دنیا عباسی

پيام نور

 

مشاور

32

تحليل جامعه شناختي احساس امنيت (مطالعه موردي در بين شهروندان بالاي 15 سال شهر اراك در سال 89)

ارشد

زهره شهبازی

پيام نور

مشاور

33

تحليل طبقلتي انقلاب سال 1357 ايران

ارشد

پوریا شعبانی راد

پيام نور

مشاور

34

بررسي مقايسه اي كيفيت وابعاد آن در مناطق شهري و روستايي شهرستان همدان در سال 1390

ارشد

علی اصغر منظمی تبار

پيام نور

راهنما

35

بررسي رابطه كيفيت زندگي با رضايت زناشويي زنان متاهل شهر اهواز

ارشد

صدیقه الهایی سحر

پيام نور

 

راهنما

36

بررسي رابطه سبك زندگي وشادكامي در سه گروه شغلي پزشكي-مامايي-پرستاري

ارشد

مریم حدادی

پيام نور

 

راهنما

37

بررسی جامعه شناختي  رابطه سبک زندگي و شادکامي (  مطالعه موردی کارکنان شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان )

ارشد

پروانه شریفیان

پيام نور

راهنما

38

بررسي عوامل اجتماعي اقتصادي وفرهنگي موثربر پديده سرقت(مورد مطاله شهرستان خرم آباددرسال1390-1389 )

ارشد

مجید بساق هنم

پيام نور

مشاور

39

بررسی تاثیر عوامل فرهنگي اجتماعي در مصرف برق خانگي

 استان مازندران

ارشد

بهرام زارع

پيام نور

مشاور

40

بررسی جامعه شناختي رفتار  بیماری زنان نابارور استان مازندران

ارشد

زهره بزرگ نژاد

پيام نور

راهنما

41

بررسی عوامل اجتماعي اقتصادی موثر بر  عملکرد زنان به منظور حفظ محیط زیست  شهر یزد

ارشد

راحیل کریم زاده

پيام نور

 

مشاور

42

بررسي رابطه قشربندي اجتماعي و مصرف فرهنگي

ارشد

ملاکه رفیعی امانی

پيام نور

 راهنما

رديف

عنوان پايان نامه

دوره

نام دانشجو

دانشگاه

محل انجام

نوع

همکاري

43

بررسي عوامل جامعه شناختي موثر بر احساس امنيت اجتماعي در بین دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور

ارشد

فریبا نور اله زاده

پيام نور

 

مشاور

44

بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و گرایش به نوسازی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور شیراز

ارشد

حمید رضا غریبی هونجانی

پيام نور

 

مشاور

45

تبیین نسلی اعتماد اجتماعی بین ساکنان منطقه دو تهران

ارشد

مریم حسنی

پيام نور

مشاور

46

بررسی اعتماد اجتماعی و تاثیر عوامل فرهنگی اجتماعي  موثر بر آن . مورد مطالعه فرهنگیان شهرستان دره شهر

ارشد

حسین محمدی

پيام نور

 

مشاور

47

بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با نگرش به مشاركت زنان در سطوح مديريتي در بين كاركنان سازمان مركزي پيام نور

ارشد

ناهید خسروی

پيام نور

 

مشاور

48

بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و رضايت شغلي معلمان شهر يزد

ارشد

ثریا رحیمی  ساغند

پيام نور

مشاور

49

بررسي ميزان حمايت سازمانهاي دولتي و غير دولتي از زنان آسيب ديده و عوامل مرتبط با آن

ارشد

فاطمه پهلوانی بناب

پیام نور

مشاور

50

بررسي عوامل ساختاري رفتاري و زمينه اي موثر بر اثربخشي سازمانهاي غيردولتي

ارشد

جمشيد ميرزايي

پيام نور

راهنما

51

بررسي عوامل جامعه شناختي موثر بر احساس امنيت اجتماعي در بين دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور

ارشد

نسرین لطفي

پيام نور

راهنما

52

بررسي عوامل جامعه شناختي موثر بر رفتار زيست محيطي شهروندان زنجان با تكيه بر مصرف آب

ارشد

لیلا کریمي

پيام نور

 

راهنما

53

بررسي عوامل اجتماعي موثر بر رفتارهاي زيست محيطي (مصرف انرزي)

ارشد

سارا کریم زاده رضائیه

پيام نور

مشلور

54

بررسی زابطه احساس برچسب خوردگي و رضایت شغلي در پرسنل شهرداری هاي استان خراسان شمالي

ارشد

موسی حسین زاده

پيام نور

 

راهنما

55

بررسي ارزش هاي سنتي مدرن در حوزه خانواده در شهر بوكان

ارشد

عمر خضر نژاد

پيام نور

راهنما

56

بررسي مقايسه اي روحيه علمي دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه تهران و پيام نور

ارشد

فاطمه رضایی

پيام نور

 

راهنما

57

رابطه بين سرمايه اجتماعي شكاف نسلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر زنجان با مادرانشان

ارشد

معصومه احمدی

پيام نور

 

راهنما

58

بررسي نگرش زيست محيطي وعوامل جامعه شناختي موثر بر آن دربين دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران

ارشد

فرزانه اسماعيلي

پيام نور

 

راهنما

59

بررسي تطبيقي ساختار نظام ارزشي مادران و دختران

ارشد

منيره عباسي

پيام نور

راهنما

60

بررسي ميزان رضايت شغلي پزشکان مراکز بهداشت درمان روستايي استان لرستان و عوامل موثر  بر ان

ارشد

رضا خضرلو

پيام نور

 

راهنما

61

بررسي مقايسه اي انگيزه پيشرفت در بين دانشجويان قوميت هاي مختلف در  دانشگاه تهران

ارشد

مرتضي سعيديان

پيام نور

 

راهنما

62

تبيين وضعيت اعتماد اجتماعي شهر نوسود

ارشد

سامان تمجيدي

پيام نور

راهنما

63

بررسي نگرش زيست محيطي و عوامل جامعه شناختي موثر بر ان در بين مالکان مجتمع هاي در حال ساخت شهر تهران 

ارشد

فريدون ميري 

پيام نور

 

راهنما

64

بررسي اعتماد اجتماعي  در سطح شهر قروه...................................

ارشد

فريدون محمدي                      

پيام نور

 

راهنما

 

 

 

 1. مقالات علمي – تخصصي و ترجمه مقالات چاپ شده ؛
   9-1 . " زمينة شکل گيري علم و تفکر مخصوصا تفکر اجتماعي در تمدن اسلامي، مجلة بصائر ، سال اول ،  شماره چهار، 1373، صص 65- 59 .
  9-2 . "بررسي آمادگي ذهني دانشجويان مراکز دانشگاه پيام نور استان تهران براي مشارکت سياسي " ، پيک نور ( نشريه علمي دانشگاه پيام نور )،  
  1387،  سال ششم،  شماره سوم .
  9-3.  نوجوانان هند و ارزش‌هاي تازه "، مؤلف  اس. ساناپان، مجلة فرهنگ عمومي، وزارت ارشاد، 1376 ،  صص 105- 102 .
   
   
   
 2. سوابق اجرايي:
 1. رییس مرکز بین الملل دانشگاه پیام نور( مدير کل دفتر برنامه ريزي و هماهنگي مراکز بين الملل )  1392 تا  بهمن 1394
 2. رئيس بخش علوم اجتماعي -  سازمان مرکزي دانشگاه پيام نور 1386
 3. مدير گروه جامعه شناسي -   سازمان مرکزي دانشگاه پيام نور 1385 و    1387  تا 1390
 4. عضو شوراي دانشگاه -  سازمان مرکزي دانشگاه پيام نور 1387
 5. دبیر کمیته منتخب کمیسیون هیات ممیزه سازمان مرکزي دانشگاه در بخش علوم اجتماعي  و جغرافیا از سال 1367  تا 1393
 6. مدير گروه آموزشي و پژوهشي علوم اجتماعي و ارتباطات دانشگاه پيام نور مرکز تهران 1391  تا 1392 .
 7. رییس مراکز دانشگاه پیام نور- سنقر و بیجار ،  - 91378
   
   
 1. ترجمه کتب :
 1. " درآمدي بر کاربرد آمار در تحقيقات اجتماعي"،  نويسنده دانکن کرامر، همکار مترجم  دکتر يحيي علي بابايي،  تهران : انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1384 .
   
 1. مدير مسئولي و سر دبيري و عضو هیات تحريريه مجلات
 1. مدير مسئول و سردبير  پژوهش نامه  توسعه فرهنگي اجتماعي
 2. عضو هیات تحریریه مجله علمي پژوهشی  " آموزش محيط زيست "
 3. عضو هیات تحریریه مجله علمي پژوهشي " مطالعات راهبردي ورزش و جوانان "
 4. عضو هیات تحریریه مجله علمي پژوهشي " برنامه ریزي و توسعه گردشگري  "
 5. عضو هیات تحریریه مجله علمي ترويجي " سلامت اجتماعي و اعتياد "
 6. ارزياب مقالات در  مجلات مطالعات فرهنگي و ارتباطات، تعليم و تربيت،  بررسی مسائل اجتماعی ایران و .....
   
   
 1. عضویت در شوراهای علمی و پژوهشي:
 1. عضو افتخاري گروه جامعه‌شناسي دانشگاه ليورپول انگلستان 2004 .
 2. عضو کميته  MOST   "مديريت دگرگوني‌هاي اجتماعي" یونسکو در ايران . از سال 1392  تا 1394.
 3. عضو شورای پژوهشي  سازمان مرکزي دانشگاه پيام نور 1391 تا 1393.
 4. عضوگروه پژوهشي مطالعات اجتماعي، پژوهشکده آموزش از راه دور،  1385.
 5. عضو دايرة ارزيابي و برنامه‌ريزي تحقيقات صدا و سيما،  1374- 1373 .
 6. عضو هیات اندیشه ورز وزارت کشور کمیته مفاسد اخلاقی 1395-1396
 7. ...................