كوچك يا بزرگ كردن بخش :.

 

نام و نام خانوادگی: محمدجواد زاهدی‌مازندرانی                                                            

دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

پست الکترونیک: m_zahedi@pnu.ac.ir

شماره تماس: ------

حوزه‌های پژوهشی و تدریس: نظریه‌های جامعه‌شناسی، جامعه‌شناسی توسعه و روستائی

 

· سوابق تحصیلی

کارشناسی تعاون روستائی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1352

کارشناسی ارشد توسعه و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1361

دکتری جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1377

 

· راهنمای پایاننامه کارشناسی ارشد

 1. بررسي ميزان اعتماد اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن در بين دانشجويان دانشگاه هاي شهرستان قوچان در سال 1393
 2. بررسي تاثير طبقه اجتماعي بر دينداري جوانان
 3. بررسي تاثير نگرش ها و باورهاي زيست محيطي روستاييان لاهيجي بر رفتار مصرف آب
 4. بررسي تاثيرات گسترش كالبدي بازار بلورفروش ها بر ابعاد اجتماعي و اقتصادي محلات پيرامون (نمونه موردي بازار شوش و محل باغ آذري)
 5. رابطه سواد رسانه‌اي با رضايت شغلي كاركنان شركت فولاد مباركه اصفهان
 6. نظريه پردازي اجتماعي مدرن- پست مدرن، اختلاف جامعه شناسي مدرن- جامعه‌شناسي پست مدرن
 7. بررسي و بازنمايي ارزش‌هاي ليبرالي در نشريات روشنفكري دهه هفتاد ايران
 8. بررسي تاثير برنامه‌هاي شبكه اول تلويزيون بر سبك زندگي ساكنين شهر تهران
 9. سنجش ميزان تحساس عدالت اجتماعي وعوامل مرتبط با ان در كاركنان شبكه ي بهداشت و درمان شهرستان ميانه
 10. تحليل گفتمان ديدگاه روشنفكران ديني نسبت به مدرنيته با تاكيد بر حقوق زنان
 11. تبيين جامعه شناختي عوامل اجتماعي اقتصادي موثر بر كيفيت زندگي ساكنان بومي منطقه عسلويه (حوزه پارس جنوبي)
 12. بررسي رابطه ميان ميزان سرمايه اجتماعي و نگرش به توسعه در بين جوانان 25-18 سال شهرستان پلدختر
 13. بررسي تاثير عوامل فرهنگي و اجتماعي بر روابط همسايگي در محله كن تهران
 14. بررسي عوامل اجتماعي- آموزشگاهي موثر بر گرايش به ونداليسم (خرابكاري)در بين دانش‌آموزان
 15. تاثير شبكه‌هاي اجتماعي مجازي تلفن همراه (مانند وايبر، واتس آپ و...) بر هويت اجتماعي زنان ساكن شهر تهران
 16. بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر مشاركت اجتماعي زنان بندر ديلم
 17. بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي، رضايت شغلي و سلامت روان كاركنان ثبت احوال استان كرمانشاه
 18. بررسي تاثير استفاده از برنامه‌هاي ماهواره بر روي روابط اعضاي خانواده (والدين و فرزندان)
 19. تبيين اجتماعي دروغگويي (مورد مطالعه ساكنان زرين شهر)
 20. عوامل اقتصادي اجتماعي موثر برارزش‌هاي زمينه‌ساز توسعه (جوانان 29-14 ساله شهرستان دزفول)
 21. تبيين جامعه‌شناختي استفاده از سيستم‌هاي نوين آبياري در نظام سنتي كشاورزي در ايران
 22. تحليل بازنمايي ريا و تزوير درآثار صادق هدايت
 23. بررسي جامعه‌شناختي رابطه متقابل پزشك وبيمار (مطالعه كيفي درشهراهواز)
 24. بررسي چگونگي رابطه جدايي‌گزيني سكونتي و پايگاه اجتماعي در شهر ساري
 25. بررسي ميزان بازنمايي زندگي روستايي وعشايري در كتاب‌هاي درسي علوم اجتماعي دوره راهنمايي تحصيلي ومتوسطه نظام آموزشي ايران
 26. بررسي رابطه بين اعتماد اجتماعي و گرايش به نوسازي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور شيراز
 27. بررسي جامعه‌شناختي نقش سيستم اعتبارات خرد بر اشتغال زنان روستايي
 28. تحليل طبقاتی انقلاب سال 1357 ايران
 29. بررسي ومقايسه سطح دينداري دانشجويان با والدينشان
 30. بررسي طرح بر حوزه پليس با شرارت ازخراسان شمالي ازسال84-88 در پرتو نظريه اشفتگي
 31. بررسي نقش دهياران در توسعه اجتماعي وفرهنگي روستاهاي تالش
 32. گفتمان مدرنيته در انديشه روشنفكران ديني ايران پس از انقلاب
 33. بررسي دينداري و عوامل موثر بر آن در دختران مقطع پيش دانشگاهي شهر اهواز
 34. بررسي اعتماد اجتماعي و عوامل موثر بر آن در شهرستان سيستان و بلوچستان
 35. بررسي بازنمايي مفهوم دموكراسي در رمان فارسي معاصر 1340-1375 خورشيدي
 36. بررسي مقايسه‌اي اعتناد اجتماعي بين دبريران مرد و زن مقطه راهنايي شهر ايلام
 37. بررسي جامعه‌شناختي اگاهي از حقوق و وظايف شهروندي در سردشت
 38. بررسي رابطه ميان هويت قومي و نوع پوشش در بين تركمن‌ها
 39. بررسي ارزش‌هاي سنتي مدرن در حوزه خانواده در شهر بوكان
 40. مقايسه رابطه ميزان سرمايه اجتماعي .سطح توسعه روستايي در شهرستانهاي هريس واسكو
 41. بررسي عوامل موثر بر مشاركت شهروندان در شورا ياري محله مورد مطالعه محله نياوران
 42. بازنمايي مفهوم عقلانيت در ادبيات معاصر ايران با تكيه بر زمان1380-1340
 43. بررسي مقايسه‌اي نقش سرمايه اجتماعي در توسعه اجتماعي محلي در آران و بيدگل
 44. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رفاه اجتماعی

....

 

راهنمایی رساله دکتری

 1. تحليل نسلي مخاطره در شهر تهران
 2. برساخت اجتماعي عشق در زبان زندگي روزمره
 3. دگرگوني صميميت زناشويي با تاكيد بر نقش مدرن شدن زنان: مطالعه تطبيقي سه نسل از زنان تبريز
 4. تحليل گفتمان برنامه‌هاي توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از منظر عدالت جنسيتي
 5. واكاوي نظام معنايي شهروندان 50. 20 ساله ساكن شهر اصفهان از زمانبندي و تحليل عوامل ارزشي، فرهنگي و اجتماعي موثر بر آن
 6. مطالعه تطبيقي رفتار انتخاباتي در ايران بعد از انقلاب اسلامي (مقايسه جامعه‌شناختي بين استاني)
 7. تبيين جامعه‌شناختي پديده طرد اجتماعي در زندگي زنان فقير شهري (مورد مطالعه: زنان فقير شهري تحت پوشش كميته امداد استان آذربايجان غربي)
 8. تبيين رابطه ميان سبك زندگي و هويت (مطالعه تجربي استان لرستان)
 9. تبيين پديده ترس از جرم در شهر تهران
 10. واكاوي نظام معنايي خشكسالي در ميان جامعه كشاورزي استان اصفهان و سنجش و تحليل ميزان حمايت از سياست هاي سازگاري با آن
 11. تبيين پديده طرد اجتماعي در ميان گروه هاي مهاجر با تاكيد بر نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي در شهر اصفهان
 12. تحليل ساخت گفتماني قوانين كنترل اجتماعي مجلس شوراي اسلامي (مقايسه روند گفتماني دوره هاي ششم و هفتم مجلس)
 13. تبيين تاثير نابرابري بر امنيت در سطح خرد و كلان
 14. تبيين رابطه گفتمان‌هاي رفاه و ساختار اجتماعي در ايران پس از انقلاب (با تاكيد بر روايت گفتمان ها از قوميت ها)
 15. تبيين جامعه شناختي تاثير ميدان دانشگاهي (اجتماع علمي) بر توليدات علمي اعضاء هيات علمي علوم اجتماعي در دانشگاههاي شهر تهران
 16. تاثير نوسازي بر ساختار و كاركرد خانواده و تبيين جامعه شناختي مسائل اجتماعي ناشي از آن (بررسي تطبيقي نقاط شهري و روستايي در استان مازندران)
 17. تحليل جامعه شناختي برنامه هاي توسعه روستايي در ايران
 18. تبيين رابطه احساس نابرابري اجتماعي و اعتماد نهادي در بين ساكنان شهر اردبيل

 

مشاوره رساله دکتری

 1. تحليل جامعه شناختي ساختار طبقات اجتماعي كردهاي مكريان و مقايسه نظام ارزشي آن ها
 2. پديدارشناسي تجربه زيسته ي زنان بي خانمان شهر تهران
 3. مطالعه ي جامعه شناختي پديده ي همباشي (مطالعه موردي شهر تهران)
 4. تحليل تحولات تاريخي و فرهنگ سياسي طبقه متوسط شهري در ايران
 5. تبيين جامعه شناختي پديده قتل هاي ناموسي (به خاطر شرف) در استان خوزستان در طي سالهاي 92 الي 94
 6. تحليل نقش سياست‌هاي رفاهي مسكن در توليد غير رسميت (بررسي نمونه ي ميان آباد اسلامشهر)
 7. پديدارشناسي تجربه زيسته دهه 60 از مدرنيته و تبلور آن در اخلاق اجتماعي آنها
 8. مطالعه جامعه شناختي جريان هاي معنويت گراي نوپديد در شهر تبريز
 9. تحليل الگوهاي فضايي و اجتماعي جرائم شهري در كلانشهر كرمانشاه
 10. مطالعه جامعه شناختي فعاليتي هاي كار آفريني اجتماعي نهادهاي حمايتي در كاهش فقر
 11. تحليل جامعه شناختي ساختار طبقات اجتماعي كردهاي مكريان و مقايسه نظام ارزشي آن ها
 12. تحليل رابطه همبستگي بين كاربري در شبكه اجتماعي فيس بوك و سرمايه اجتماعي كاربران: مطالعه كاربران جوان در تهران
 13. مطالعه تاثير عوامل فرهنگي- اجتماعي در توسعه آموزش مجازي ايران
 14. بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر توسعه گردشكري در ايران (با رويكرد جذب گردشگران خارجي)
 15. مطالعه تطبيقي سرمايه اجتماعي اقوام مختلف ايراني

 

· فعالیت‌های اجرائی

 1. مدیر گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور از1378 تا1383
 2. مدیر کل برنامه‌ریزی آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور از 1384 تا 1387
 3. سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه پیام نور از دیماه 1387 تا شهریور ماه 1388
 4. عضوکمیته تحصیلات تکمیلی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نوراز 1381
 5. عضو شورای پژوهشی دانشگاه پیام نوراز 1378 تا1386
 6. مدیر گروه جامعه‌شناسی مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور از سال 1391
 7. عضو هیات ممیزه دانشگاه پیام نور

 

· همکاری‌های علمی

 1. عضو گروه پژوهشی مطالعات توسعهِ موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران
 2. مدیر گروه بخش مطالعاتی توسعه و تغییرات اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران
 3. سردبیر نامه انجمن جامعه شناسی از 1379 تا1381
 4. سردبیر فصلنامه رفاه اجتماعی از سال 1390 تا 1396
 5. عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی ـ پژوهشی زبانشناسی اجتماعی (دانشگاه پیام‌نور)
 6. عضو هیات تحریریه پژوهشنامه توسعه فرهنگی و اجتماعی (دانشگاه پیام‌نور)
 7. عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران (دانشگاه تهران)
 8. عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی (دانشگاه علامه طباطبائی)
 9. عضو هیات تحریریه مجله علمی ـ پژوهشی نامه انجمن جامعه‌شناسی (انجمن جامعه‌شناسی ایران)
 10. عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی ـ پژوهشی رفاه اجتماعی (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)
 11. عضو هیات تحریریه فصلنامه جامعه و محیط زیست (دانشگاه مازندران)
 12. عضو هیات تحریریه تعاون و کشاورزی (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
 13. عضو هیات تحریریه فصلنامه پیک نور از 1380 تا 1383
 14. عضو هیات تحریریه نشریه تعاون از 1387
 15. عضو هیات تحریریه مجله رشد علوم اجتماعی از1380 تا1387
 16. عضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسی ایران از 1368 تا1382
 17. عضو کمیته علمی ترویج کشاورزی ایران از 1361 تا 1377
 18. دبیر سمینار گات (وزارت کشاورزی)-1371
 19. دبیر سمینار امنیت غذایی (وزارت کشاورزی)-1373
 20. دبیر اولین سمینار علمی بیمه محصولات کشاورزی (بانک کشاورزی)-1380
 21. دبیر دومین سمینار علمی بیمه محصولات کشاورزی (بانک کشاورزی) 1382
 22. عضو شورای سیاست‌گذاری اولین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی، انجمن جامعه‌شناسی ایران (1381)
 23. عضو شورای سیاست‌گذاری دومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی، انجمن جامعه‌شناسی ایران (1391)
 24. دبیر علمی دومین همایش ملی کنکاش‌های مفهومی و نظری جامعه ایران (1392)
 25. دبیر علمی سومین همایش ملی کنکاش‌های مفهومی و نظری جامعه ایران (1395)
 26. عضو شورای سیاست‌گذاری سومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی، انجمن جامعه‌شناسی ایران (1397)

 

·  تألیف و ترجمه كتاب

 1. روستاییان فقیر و آسیب‌پذیر (خطوط اساسی برای شناسایی قشرهای آسیب پذیر روستایی) (با همکاری ابراهیم زاهدی عبقری)، مجموعه مقالات، تهران: مركز مطالعات برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزی، 1375.
 2. فرهنگ انديشه نو، انتشارات مازيار ( عضو گروه ترجمه )، 1369.
 3. فرهنگ علوم اجتماعي، (عضو گروه ترجمه و سر ويراستار) تهران، انتشارات مازيار، 1376.
 4. براي قرن بيست و يكم (گفتگوی دو فرزانه) (عضو گروه ترجمه)، تهران، انتشارات ثالت،1381.
 5. جايگاه روستا در فرايند توسعه ملي از ديدگاه صاحب‌نظران (يكي از افراد طرف مصاحبه در بارة توسعة روستايي)، تهران، موسسه توسعه,1382.
 6. توسعه و نابرابري، تهران، انتشارات مازيار، 1382   
 7. بررسي مسايل اجتماعي ايران (همراه با گروه مولفان)، دانشگاه پيام نور، 1383.
 8. فرهنگ اديان جهان (عضو گروه ترجمه)، قم، انتشارات مركز تحقيقات اديان و مذاهب،1385.
 9. دانشنامه مديريت شهري و روستايي (عضو گروه مولفان)، انتشارات سازمان شهردار‌ها و دهياري‌هاي كشور، وزارت كشور،1387.
 10. نقش سازمان‌هاي غیردولتي در توسعه پايدار، تهران، انتشارات مازيار، 1388.
 11. پنداشت از عدالت (در کتاب جستارهایی در ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان)، ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1396
 12. چارچوبی تحلیلی برای شناخت نابرابری‌های اجتماعی در ایران (در کتاب همبستگی اجتماعی و نابرابری دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران، 1388-1396)، تهران نشر آگه، 1397
 13. فقر و نابرابری اجتماعی، دانشگاه پیام نور، 1397
   
   ·مقالات علمی ـ پژوهشی
  1) مسائل نظري و شاخص‌هاي عملي قشربندي اجتماعي در جامعة روستايي (فصلنامة اقتصاد كشاورزي و توسعه، شماره‌هاي 4 و 5، 1372 و 1373).
  2) مروری تحلیلی برسير تحقيقات روستايي و عشايري در ايران (فصلنامة اقتصاد كشاورزي و توسعه، شماره 6، 1373).
  3) فرهنگ‌ها و دايره المعارف‌هاي علوم‌اجتماعي و علوم كشاورزي (فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه، شماره11،1374).
  4) نظام‌هاي سنتي تامين اجتماعي در ايران (فصلنامه تامين اجتماعي، شماره 3، 1378).
  5) ظهور و افول دولت رفاه (فصلنامه تامين اجتماعي، شماره6، 1379).
  6) مسائل اجتماعي محوري در جامعة روستايي كشور(مجله جامعه‌شناسی ايران،1380).
  7) ضرورت‌هاي كاركردي توسعه اشتغال در بخش كشاورزي ايران (فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه، شماره 45، 1383).
  8) تعيين اولويت عوامل موثر بر تعهد سازماني كاركنان شركت‌هاي پالايش گاز فجر و بيد بلند (با همکاری مدنی) (مجله جامعه شناسي ايران، شماره 1، 1384).
  9) بررسي اعتماد اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن در بين ساكنان شهر زنجان (با همکاری اوجاقلو) (مجله جامعه‌شناسي ايران، شماره 4، 1384).
  10) توان پس‌انداز خانوارهاي روستايي و آثار آن بر مشاركت روستاييان در فرايند توسعه (فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه، شماره 49، 1384).
  11) فقر روستايي، روند و اندازه‌گيري آن در ايران (تبیین روش‌ها و نقد رویکردها) (فصلنامه رفاه اجتماعي، شماره 17، 1384).
  12) نقش دينداري در ممانعت از بزهكاري جوانان شهر تهران (با همکاری نازكتبار و نايبي) (فصلنامه رفاه اجتماعي، شماره22، 1385).
  13) فقر و سرمايه اجتماعي (با همكاري ملكي و حيدري) ( فصلنامه رفاه اجتماعي، شماره28، 1387).
  14) بررسي عوامل اقتصادي، اجتماعي و آموزشي مؤثر بر تمايل به خروج معلمان فوق ليسانس و بالاتر از آموزش و پرورش شهر شيراز(با همكاري لهسايي‌زاده و نوروزي) (مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز، شماره 54، 1387).
  15) جامعه شناسي انزواي روشنفكران (نقد کنش‌های روشنفکران عصر مشروطه تا پایان سلطنت پهلوی اول) (باهمكاري حيدر پور) (مجله جامعه‌شناسي ايران، شماره 22، 1387).
  16) رابطه سرمایه اجتماعی با رفاه اجتماعی (بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رفاه اجتماعی در تهران) (با همکاری شیانی و علی‌پور) (فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 32، 1388).
  17) اعتماد ومشارکت (بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در شهر تهران)(با همکاری شیانی و علی‌پور) (مجله جامعه شناسی ایران، شماره 2، 1389).
  18) پایگاه اقتصادی اجتماعی و نگرش به مشارکت سیاسی (مطالعه موردی شهر خرم آباد) (باهمکاری بیرانوند) (مجله جامعه‌شناسی ایران، شماره2، 1389).
  19) مشارکت در گروه‌های اجتماعی شهر بابل و عوامل مرتبط با آن (با همکاری کرمی و نایبی) (فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 43، 1390).
  20) کاستی‌های نظری برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران (با همکاری غفاری و ابراهیمی‌لویه) (فصلنامه پژوهش‌های روستایی، شماره 4، 1391).
  21) بررسي الگوي‌هاي زيستي، رواني و اجتماعي رابطه پزشك و بيمار: گذر از الگوي زيست پزشكي (با همکاری شفعتی) (فصلنامه اخلاق زیستی، شماره 5، 1391)
  22) نوسازی و فرایند تحول ارزش‌ها در حوزه خانواده (بررسی نمونه‌ای دگرگونی ارزش‌های خانوادگی در شهر بوکان) (با همکاری خضرنژاد) (مجله جامعه‌شناسی ایران، شماره 1، 1392).
  23) رابطه پزشک و بیمار: بوم‌شناسی معاینه گروهی بیماران در مطب‌های خصوصی شهر اهواز (با همکاری شفعتی) (مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، شماره 1، 1392).
  24) تبیینی بر رابطه کاربران در فیسبوک و سرمایه اجتماعی (با همکاری عبداللهیان و شیخ‌انصاری) (فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، شماره 2، 1392).
  25) تبیین جامعه‌شناختی رابطه پزشک و بیمار (با همکاری شفعتی) (مجله مطالعات اجتماعی ایران، شماره 1 بهار 1392)
  26) احساس عدالت و عوامل اجتماعی مرتبط با آن(با همکاری صدیق‌سروستانی و نوایی) (فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 49، 1392).
  27) تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد شرکت‌های صنعتی بر اساس الگوی میر و همکاران (مطالعه موردی شهرک‌های صنعتی استان مازندران) (با همکاری شفقت  و نازکتبار) (بهبود مدیریت، شماره 1، 1392)
  28) تحلیلی بر مسائل اجتماعی ـ فرهنگی موثر بر حاشیه‌نشینی (مطالعه موردی شهر ساری) (با همکاری نازکتبار، نائبی) (جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران، شماره 5، 1392).
  29) ارزیابی ساختار، کنش‌های متقابل، گمنامی و بازنمائی خود در چهار شبکه‌ی اجتماعی مجازی ( با همکاری عبداللهیان و انصاری) ( رسانه و فرهنگ، شماره 2، 1392)
  30) تبیین جامعه‌شناختی تاثیر فرایند نوسازی بر ساختار خانواده (با همکاری نازکتبار، دانش، نایبی) ( مجله مطالعات راهبردی زنان، شماره 61، 1392).
  31) نوسازی و دگرگونی‌های بحران‌ساز در خانواده (بررسی مسایل نوین خانواده در نقاط شهری استان مازندران)(با همکاری حسین نازکتبار) (فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، شماره 3، 1393).
  32) هنجارهای مشارکتی و رفاه (با همکاری شیانی و علی‌پور) (فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره52، 1393).
  33) تبین رابطه سرمایه اجتماعی سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان (با همکاری دانش، نازکتبار) (بهبود مدیریت، شماره 1، بهار 1393)
  34) رویکردهای توسعه اجتماعی در دیدگاه اعضای هیات علمی گروه های علوم اجتماعی(با همکاری باقری و موسوی)، (فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، شماره 1، 1394).
  35) تبیین بر هم کنش سطوح خرد و کلان امنیت در کشور (با همکاری گودرزی، ربیعی، نقدی) (فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، شماره 2،1394).
  36) تأثیر فرایند نوسازی بر ظهور مسائل جدید در خانواده (با همکاری نائبی، دانش و نازکتبار) (فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 56، 1394).
  37) تصور بدن و پذیرش اجتماعی آن (با همکاری ملکی و امامی‌غفاری) (فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، شماره4، 1394)

38) ساخت گفتمان‌های کنترل اجتماعی مجلس شورای اسلامی (مقایسه روند گفتمانی دوره‌های دوم، ششم و هفتم مجلس) (با همکاری ملکی، دانش، و میرزا محمدی) (مجلس و راهبرد، شماره 84، 1394).

39) سنجش و تبيين پديده طرد اجتماعي مهاجران خارجي در كلانشهر اصفهان (با همکاری حمیدیان، ملکی و انصاری) (مطالعات جامعه شناختي شهري شماره 17 زمستان 1394).

40) بررسي رابطه نابرابري‌هاي اجتماعي- اقتصادي و طرد اجتماعي گروه‌ها در كلانشهر اصفهان (با همکاری حمیدیان، ملکی و انصاری) (پژوهش‌هاي جامعه‌شناسي معاصر، شماره 6 تابستان 1394)

41) تأثیر سبک زندگی بر هویت قومی (با همکاری اله‌دادی و نایبی) (مجله جامعه‌شناسی ایران، شماره 3 پائیز 1394)

42) تحلیل جامعه‌شناختی رابطه سبک زندگی و هویت ملی (با همکاری اله‌دادی و نایبی) (مجله مطالعات اجتماعی، شماره 3 پائیز 1394)

42) تحلیل فضایی جامعه شناختی جرائم مالی در کرمانشاه (با همکاری ملکی و اکبری) (فصلنامه علمی پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیای ایران، شماره 14، بهار1395)

43) ارزیابی برنامههای توسعه جمهوری اسلامی ایران از منظر بازنمائی و کاربست نظریههای رفاه و عدالت اجتماعی (با همکاری نوائی) (فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، شماره 1، بهار 1395)

44) بررسی تأثیر نابرابریهای منطقه ای بر امنیت عینی استانهای کشور (با همکاری گودرزی، ربیعی، نقدی) (فصلنامه امنیت اجتماعی، شماره 1، بهار 1395)

45) تحلیل فضایی جامعه‌شناختی جرم سرقت منزل در شهر کرمانشاه (با همکاری ملکی و اکبری) (فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، شماره 2، تابستان 1395)

46) تحلیل فضایی اجتماعی جرائم خشونت‌آمیز در شهر کرمانشاه (با همکاری ملکی و اکبری)، (پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، شماره 14، تابستان 1395)

47) تحلیل جامعه‌شناختی ارتباط بین اجتماع علمی و سرمایه علمی (با همکاری جلیلی و ملکی، ربیعی) (نامه انجمن جامعه‌شناسی شماره 3 پائیز 1395)

48) چالش‌ها و تنش‌های تقنینی مجلس شورای اسلامی در بستر گفتمان‌های کنترل اجتماعی (با همکاری ملکی، دانش و میرزامحمدی) (فصلنامه مجلس و راهبرد، شماره 87، پائیز 95)

49) مصرف رسانه‌ای و ترس از جرم در شهر تهران (با همکاری ملکی و عبدالملکی)، (فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، شماره 4 زمستان 1395)

50) نگاهی جامعه‌شناختی به گسترش معنویت‌گرایی نوپدید در شهر تبریز، (با همکاری نفیسه جابریان، علی ربیعی)، (فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، شماره 2 تابستان 1396).

51) نظام معنایی پدیدۀ خشکسالی در میان کشاورزان استان اصفهان، (با همکاری عظیمه السادات عبداللهی و صادق صالحی و محمد سعید ذکایی)، (دوفصلنامه توسعه محلی، شماره 2 پاییز و زمستان 1392).

52) تحلیل گفتمان عدالت جنسیتی در برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، (با همکاری پروین علی‌پور، امیر ملکی و محمدرضا جوادی یگانه)، (فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران شماره 2 تابستان 1396).

50) طرد اجتماعي در زندگي زنان فقير شهري (مطالعة موردي: زنان فقير شهري تحت پوشش كميتة امداد شهرستان اروميه)، (با همکاری پروانه دانش، فیروز راد و رضا مجرب)، (فصلنامه زن در توسعه و سياست،  شماره 3 پاییز 1396).

51) عوامل جامعه‌شناختى مرتبط با نزاع و درگيرى جوانان در سرپل ذهاب (با تأكيد بر خانواده)، (با همکاری شهناز صداقت‌زادگان و بهروز بهزادی‌فر)، (دوفصلنامه پژوهشهاى انتظامى -اجتماعى زنان و خانواده شماره 1 بهار و تابستان 1396)

52) ابعاد و مؤلفه‌های توسعه اجتماعی در برنامه‌های توسعه، (با همکاری موسوی و جغتایی)، (فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 63، 1395)

53) حاشیه‌تشینی: (تحلیل جامعه‌شناختی مسائل اجتماعی سیاست‌های مسکن و پدیده‌ی غیررسمیت)، (دو فصلنامه مسائل اجتماعی ایران، شماره اول 1396)

54) مطالعه عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی دانشجویان (فصلنامه راهبرد فرهنگی اجتماعی، شماره 24، 1396)

55) بررسي كاركردها و جایگاه فرهنگی اساتید در اجتماع علمی، (با همکاری جلیلی و ارشاد)، (فصلنامه علوم اجتماعی ایران، شماره 52، 1396)

56) تبیین جامعه‌شناختی ترس از جرم در شهر تهران (با همکاری عبدالمالکی و ملکی)، (فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 51، 1396 )

57) بررسی رابطه سبک زندگی با تعلقات قومی و ملی شهروندان شهر خرم اباد (با همکاری اله‌دادی و صداقت‌زادگان)، (فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی شماره 65 تابستان 1396)

58) بازنمائی کشمکش‌های گفتمانی عدالت جنسیتی در برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران (با همکاری علی‌پور و ملکی)، (فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی شماره 66 پاییز 1396)

59) جامعه شناسی تجربه زیسته زنان مبتلا به ایذز (با همکاری احمدنیا و کاظمی‌نژاد)، (فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران شماره 4 زمستان 1396)

60) نقد دیدگاه بودریار درباره نقش رسانه در شکل‌گیری مسئله اجتماعی و امر واقع (با همکاری نورائی) (مجله جامعه‌ (شناسی ایران، شماره 1 بهار 1396).

61) سیاستگذاری مسکن و تولید غیررسمیت در ایران بعد از انقلاب اسلامی (با همکاری برادران و غفاری) (دوفصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی، شماره 1 پائیز و زمستان 1396).

62) ساختار طبقات اجتماعی کردهای مکریان و نظام ارزشی انها (با همکاری اک، ملکی، احمدی)، (پژوهش‌های اخلاقی، شماره 4 تابستان 97)

63) تأثیر فرایند نوسازی بر انتظام و امنیت اجتماعی در لرستان (با همکاری حسنوند، عنبری)، (انتظام اجتماعی، شماره 1،، 1397)

64) مدرن شدن زنان و صمیمت زناشوئی (با همکاری لطفی‌زاده، گلابی)، (مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، شماره 1، 1397)

65) پدیدارشناسی اخلاق اجتماعی کاربران شبکه‌های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی: متولدان دهه شصتی دارای تحصیالت عالی)، (با همکاری زلفعلی‌فام و امیر ملکی)، (پژوهش‌های ارتباطی، شماره 2، 1397)

66) وااکاوی نظام معنایی شهرنشینان از زمان زمانمندی در زندگی روزمره: تحلیل زمانمندی توسعهمدار به مثابه راهبردی نوین در چشم انداز توسعه ایران (با همکاری زهرا زاکری، وحید قاسمی)، (فصلنامه راهبرد، شماره 88، 1397)

67) مطالعه عشق از منظر روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، فلسفه و زبان‌شناسی؛ ارائه یک نظریه ترکیبی (با همکاری قیصریان، مصطفی مهرائین)، (پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی، شماره 28، 1396 با تاخیر در 1397)

68) بررسی ابعاد و تحلیل شهروندی فعال (با همکاری شیانی، مهرناز امین اقایی)، (مجله جامعه شناسی ایران، شماره 3 پائیز 1396 با تأخیر در 1397)

 

 

 

 

1-Agricultural Technology of Iran. Ministry of Agriculture,center for Rural Reasearch and Agricultural Economics.1990.

2-A Survey of Migration and fooed Security in Iran, ministry of Agricultural (GRRAE)

3- Sustaianable Development of Rangelands in Arid and Semi - Arid Region in Iran (I.R): Pakistan.UNESCO, 1995.

4- Introductory Considerations on Poverty Comparisons in Rural Area. Seminar on Poverty alleviation. A.P.O.: Tehran. 1997.

5- The Situation and Roul of Insitutions in Rural Community Development in Islamic Republic of Iran, for Study Meeting on Rule of Institutions Rural Community Development , A.P.O : Sir Lanka, 1998.

6-  Effect of the Role of Family Function on the Resiliency of Women with Addicted Husband in Tehran, Mediterranean Journal of Social Sciences,  Vol 6 No 1 S1, January 2015

7- The Relationship of Family Function with Internet Addiction among Girl High School Students in Malard, Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy, Vol 6 No 4 S3 August 2015.

8- Phenomenology of the Lived Experience of Iranians Born In the 1980s of Modernity and Its Consequences on Their Social Ethics, International Journal of Scientific Study | July 2017 | Vol 5 | Issue 4

 

 

 

· مقالات ارائه شده در سمینارها و همایش‌ها

1) چشم‌انداز توسعه و ضرورت ورود به عرصه‌هاي جديد بيمه كشاورزي، همایش: امنيت و سرمايه گذاري و توسعه (بانك كشاورزي).

2) اهميت تحقيق و ترويج در روند توسعه كشاورزي، سمينار مشترك تحقيق و ترويج، منتشر شده در: مجموعة مقالات اولين سمينار مشترك تحقيق و ترويج كشاورزي، 1368.

3) خانوارهاي روستايي تحت سرپرستي زنان « نماد فقر و آسيب پذيري» ، گردهمايي بررسي مساله فقر و فقر زدايي، سازمان برنامه و بودجه، 1375. منتشر شده در كتاب مجموعة مقالات گردهمايي.

4) نقش ترويج در توسعه كشاورزي، ششمين سمينار علمي ترويج كشاورزي(دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد)، منتشر شده در مجموعة مقالات ششمين سمينار علمي ترويج كشاورزي كشور،1370.

12) Land Tenure and Land Utilization System in Iran-FAO 2003

5) موانع توسعه اشتغال كشاورزي در استان مركزي، همايش: چشم انداز و راهكارهاي توسعه اشتغال در استان مركزي،1382.

6) موانع و عوامل بازدارنده فعاليت‌هاي شورايي، همايش: شوراهاي اسلامي،1382.

7) چالش‌هاي نظام آموزشي در دانشگاه پيام نور (با همكاري نازكتبار)، 1384، همايش: آموزش از راه دور، دانشگاه پيام نور، مركز سقز، اسفند 1384.

8) مسئله نابرابری؛ بازنمائی چندوجهی یک چالش اجتماعی، دومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی، انجمن جامعه‌شناسی ایران، خرداد 91

9) آسیب‌شناسی مفهوم‌سازی و نظریه‌پردازی در حوزه توسعه ایران، دومین همایش کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، انجمن جامعه شناسی، بهار 1392.

10) نارسایی‌های مفهومی و نظری برنامه‌ریزی توسعه در ایران (با همکاری غفاری و ابراهیمی‌لویه)، دومین همایش کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، انجمن جامعه شناسی، بهار 1392.

11) ارزش‌های فرهنگی و نظام‌های مفهومی موثر بر رابطه پزشک و بیمار در ایران (با همکاری شفعتی)، دومین همایش کنکاش های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، انجمن جامعه شناسی، بهار 1392.

12) بازنگری روندها: یاداشت‌هایی در زمینه مقایسه همایش‌های اول و دوم، دومین همایش کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، انجمن جامعه شناسی، بهار 1392.

13) تأثیر نظریه نظام جهانی والرشتاین بر تفکر نظری در توسعه (در سمینار والرشتاین ایمانوئل علوم اجتماعی و بحران ساختاری نظام جهانی)، تهران انجمن جامعه شناسی ایران، 1392

14) دلالت‌های هستی‌شناختی و کاربردی توسعه پایدار روستائی در شرایط ایران، همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستائی در برنامه ششم توسعه، بهمن 1393

15) تبیین تاثیر نابرابری بر احساس امنیت، اولین کنگره بین‌المللی انسانشناسی و علوم سیاسی، آذرماه 1393

16) تبیین پدیده طرد اجتماعی با تأکید بر نابرابری‌های اجتماعی _ اقتصادی، دومین کنگره بین‌المللی علوم رفتاری، اردیبهشت 94

 

17) تحلیل شبکه‌های تالیف مشترک و الگوهای همکاری علمی اساتید جامعه شناسی (با استناد به داده‌های سال‌های 2005 تا 2015 پایگاه ISI)، با همکاری پروین علی‌پور، سومین همایش کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران، انجمن جامعه‌شناسی ایران، بهار 1395

18) سخت‌جانی ارزش‌های سنتی در خانواده (بررسی نمونه‌ای شهر بوکان) با همکاری عمر خصرنژاد، سومین همایش کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران، انجمن جامعه‌شناسی ایران، بهار 1395

19) فراتحلیل مطالعات جامعه‌شناختی مربوط به امنیت در کشور، با همکاری گودرزی و ربیعی، سومین همایش کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران، انجمن جامعه‌شناسی ایران، بهار 1395

20) گفتمان‌های کنترل اجتماعی در ایران (با تاکید بر کارکرد تقنینی مجلس شورای اسلامی)، با همکاری میرزامحمدی، دانش، ملکی، سومین همایش کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران، انجمن جامعه‌شناسی ایران، بهار 1395

21) بررسی رابطه سرمایه‌های اجتماعی فرهنگی و اقتصادی بر نگرش زنان 25 تا 50 سال شهر مشهد نسبت به هویت مدرن خویش، همایش مسائل اجتماعی زنان، دانشگاه علامه طباطبائی، بهار 1397

22) ارزیابی نظام برنامهریزی شهری در شهر تهران از منظر عدالت جنسیتی، همایش مسائل اجتماعی زنان، دانشگاه علامه طباطبائی، بهار 1397

23) مدرن شدن زنان و پیامدهای آن برای خانواده‌ها در جامعه در حال گذار، با همکاری عباس لطفی‌زاده، سومین همایش اسیب‌های اجتماعی، بهار 1397

24) بررسی ابعاد و فرایند طرد اجتماعی در زندگی زنان فقیر شهری، با همکاری پروانه دانش، فیروز راد، رضا مجرب، سومین همایش اسیب‌های اجتماعی، بهار 1397

25) تخاصم‌های گفتمانی عدالت در ایران پسا انقلابی، با همکاری محمود نوائی لواسانی، سومین همایش آسیب‌های اجتماعی ایران، بهار 1397

26) واکاوی نظام معنایی شهروندان اصفهانی از زمان (تحلیل آسیب‌شناختی زمانمندی در زندگی روزمره)، با همکاری زهرا ذاکری نصرآبادی، سومین همایش آسیب‌های اجتماعی ایران، بهار 1397

27) گفتمان‌های کنترل اجتماعی در بستر قانونگذاری مجلس شورای اسلامی، با همکاری علی میرزامحمدی، امیر ملکی و پروانه دانش، سومین همایش آسیب‌های اجتماعی ایران، بهار 1397

28) آتوپئتیک فساد، سومین همایش آسیب‌های اجتماعی ایران، بهار 1397

29) واکاوی بحران آب در میان جامعه کشاورزان (مطالعه نمونه‌ای: استان اصفهان)، با همکاری عظیمه السادات عبداللهی، صادق صالحی، محمدسعید ذکایی، سومین همایش آسیب‌های اجتماعی ایران، بهار 1397

30) ارزیابی نظام برنامهریزی شهری در شهر تهران از منظر عدالت جنسیتی، همایش مسائل اجتماعی زنان، دانشگاه علامه طباطبائی، بهار 1397

 

 

· سایر مقالات

1) جمعيت و جمعیت نگاری (ترجمه با همكاري اميني) (مجله دانشكده، انتشارات دانشگاه تهران، 1355).

2) آب وعطش (كتاب جمعه، شماره هاي4و5 ،1358).

3) فعاليت‌هاي جنبي كشاورزي در روستاهاي ايران (كتاب جمعه، شماره8 ، 1358).

4) سياسي‌شدن دهقانان در شيلي (ترجمه با همكاري خزاعي) (كتاب جمعه، شماره‌هاي 13 و 14، 1358).

5) فقر روستايي ، اطلاعات سياسي- اقتصادي ، شماره‌هاي 11، 12، 13 ، سال 1364.

6) تصويري از اوضاع كشاورزي استان خوزستان (مركز تحقيقات روستايي و اقتصاد كشاورزي، 1368).

7) به سوي نظريه‌ای در ‌نوسازي (ترجمه) (فصلنامة اقتصاد كشاورزي و توسعه ، شماره 2، 1372).

8) دومين سمپوزيوم سياست كشاورزي ایران؛ نقد و بررسي (فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه، شمارة 3، 1372).

9) آزادسازي اقتصادی: آزادی یا ضرورت(پیش‌گزارشی درباره برگزاری سمینار آزادسازی و توسعه کشاورزی) (ويژه‌نامه سمينار، مركز مطالعات برنامه‌ريزي واقتصاد كشاورزي،1372).

10) گزارش گردهمایی گات: رايزني و شناخت،ويژه‌نامه سمينار(تنظيم و گزينش مجموعه مقالات و دبيري سمينار) (مركز مطالعات برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي، شماره 5، 1372).

11) گرسنگي و سوء تغذيه  در جهان ( مجلة زيتون، شماره‌هاي 130 و 131، 1375).

12) مساله مشاركت ونقش شورا ها در تعديل آن (ماهنامه رشد آموزش علوم اجتماعي، شماره2 ،1383)

13) باز شناسي جايگاه روستا در توسعه(نقد و معرفي كتاب) (كتاب ماه علوم اجتماعي، شماره87، 1383)

14) نگاهي به بنيان‌هاي جامعه‌شناختي نظام‌هاي آبياري سنتي در ايران (فصلنامه پيك نور، شماره 1، 1386)

15) درآمدی بر نظریه گزینش عقلانی (با همکاری علی‌پور) (فصلنامه رشد علوم اجتماعی، شماره 66، 1394)

 

 

· مجری طرح‌های پژوهشی

1) بررسي وضع تعاوني‌هاي مسكن در تهران، موسسه تحقيقات تعاوني، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، 1355.

2) اثرات اجتماعي و اقتصادي زلزله در روستاي جغدان(استان چهار محال و بختياري)، موسسة پژوهشهاي دهقاني و روستايي ايران، 1355.

3) مطالعه اجتماعي و اقتصادي جزيره هرمز، موسسه پژوهشهاي دهقاني و روستايي ايران، 1356.

4) گزارش توليد و توزيع و مصرف در دهستان سرخه، موسسه پژوهشهاي دهقاني و روستايي ايران، 1355.

5) كشت و صنعت مغان، تاولي چركين بر پيكر دشت، مركز تحقيقات روستايي،1359.

6) جامعه‌شناسي اسكان‌هاي روستايي در جيرفت، مركز تحقيقات روستايي ،1361.

7) فروپاشي ساختمان ايلي در كهگيلويه و بوير احمد، مركز تحقيقات روستايي،1362.

8) واحدهاي كشاورزي - صنعتي بهره‌داري ارضي، مركز تحقيقات روستايي،1363.

9) نگرشي نو به مساله مهاجرت‌هاي روستايي در ايران، مركز تحقيقات روستايي و اقتصاد كشاورزي، 1364.

10) اسكان و يكجا نشيني، طرح جامع مطالعات عشايري، سازمان برنامه و بودجه،1368.

11) وضعيت و روند تغييرات نيروي انساني، اشتغال، جمعيت و مهاجرت در بخش كشاورزي، مركز تحقيقات روستايي و اقتصادي كشاورزي،1371.

12) تحول پذيري كاركردهاي جامعه شباني در خوزستان، مركز مطالعات برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي،1372.

13) بررسي تشكل‌هاي اجتماعي مرتعداري در استان فارس، موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشكده علوم‌اجتماعي دانشگاه تهران، پروژه ارزيابي طرح‌هاي مرتعداري استان‌هاي فارس و كهگيلويه و بوير احمد، 1375.

14) فقر وآسيب‌پذيري روستايي در روستاهاي نمونه استان قزوين، موسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي،1377.

15) نقش سازمان‌هاي غيردولتي در توسعه پايدار كشاورزي، موسسه پژوهش‌هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي، وزارت جهاد كشاورزي،1386.

16) ارزيابي جامعه‌شناختي نقش سازمان‌هاي غيردولتي در كمك‌رساني به زلزله زدگان بم، معاونت پژوهشي دانشگاه پيام نور، 1388.

18) مطالعه عوامل مؤثر بر شکل‌گیری اعتماد اجتماعی دانشجویان، معاونت پژوهشی دانشگاه پیام نور 1396

 

· مشاور در طرح‌های تحقیقاتی

 1. مطالعه‌اقتصادي ‌واجتماعي‌صيد وصيادي در سواحل جنوب(استانهاي‌هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان) (درچهارمجلد) (مشاور يكم 1362).
 2. مطالعه تاسيسات و صنايع شيلاتي در نوار ساحلي جنوب (مشاور يكم 1363).
 3. مطالعه اقتصادي- اجتماعي طرح جامع مرتعداري سهند (مشاور يكم 1363).
 4. مطالعه اقتصادي- اجتماعي شهرهاي بيرجند، قائن، آذر شهر و كاوگان(در چارچوب طرح جامع توسعه شهري مشاوران شهر و طرح و برنامة 1363 و 1364).
 5. مطالعه اقتصادي- اجتماعي طرح جامع مرتعداري اشترانكوه (مشاوريكم 1364).
 6. مطالعه اقتصادي- اجتماعي زيتون در منطقه درام تا سفيدرود (مشاور يكم 1365).
 7. جامعه شناسي روستايي طرح توسعه حوضه آبريز رودخانه شور(جهاد سازندگي استان مركزي 1365).
 8. جامعه‌شناسي روستايي طرح توسعه منطقه‌يي اردبيل (مشاور راماب 1366).9
 9. مطالعه اقتصادي- اجتماعي تالاب انزلي (مشاور يكم 1367).
 10. جامعه‌شناسي روستايي استان مركزي (طرح جامع توسعه استان مركزي، سازمان برنامه و بودجه، 1368).
 11. 11) مطالعه طرح جامع مرتعداري جهاد سازندگي در استانهاي چهارمحال و بختياري و كهگيلويه و بوير احمد   (مركز تحقيقات روستايي جهاد سازندگي 1367و1368).
 12. تشكل‌هاي سنتي دامداري در استان‌هاي چهارمحال و بختياري و كهكيلويه و بوير احمد(طرح جامع مرتعداري جهاد سازندگي، مركز تحقيقات روستايي جهاد سازندگي 1367، 1368).
 13. جامعه‌شناسي روستايي (جوامع و جمعيت) ساحل غربي رودخانه كارون، طرح مطالعات اقتصادي - اجتماعي توسعه كشت نيشكر خوزستان( مشاور يكم 1368).
 14. اقتصاد كشاروزي ساحل غربي رودخانه كارون، طرح مطالعات توسعه كشاورزي نيشكر(مشاور يكم 1368).
 15. نظام بهره‌برداري از مراتع منطقه چهار محال و بختياري(مشاور يكم 1368).
 16. مطالعه نظام آبياري ساحل غربي رودخانه كارون، طرح مطالعات توسعه كشت نيشكر(مشاور يكم 1369).
 17. مطالعه نظام دامداري در آباديهاي روستايي ساحل غربي رودخانه كارون، طرح مطالعات توسعه كشت نيشكر(مشاور يكم 1369).
 18. مطالعه نظام بهره‌برداري حوضه‌هاي آبريز فارس، بوشهر و هرمزگان(مشاور يكم 1372).
 19. جمعيت و غذا ، مركز مطالعات برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي ، 1372.
 20. بررسي وضع مالكيت مراتع در استان كهگيلويه و بوير احمد، موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، پروژه ارزيابي طرح‌هاي مرتعداري ، 1376.
 21. مطالعه اقتصادي - اجتماعي طوايف شاهسون و روستاهاي تحت پوشش پروژة آبياري مغان(پروژه بانك جهاني، مشاور يكم 1376).
 22. بررسي امكان‌پذيري اجتماعي يكپارچه‌سازي طرح‌هاي مرتعداري كهگيلويه و بوير اجمد، مطالعات اجتماعي يكپارچه سازي، موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشكده علوم‌اجتماعي دانشگاه تهران، پروژه يكپارچه‌سازي طرح‌هاي مرتعداري استان‌هاي فارس و كهگيلويه و بويراحمد، 1377.
 23. مطالعة جامعه‌شناختي اشتغال و بيكاري در استان كرمانشاه(مهندسين مشاور توسعه پايدار منابع، 1379).
 24. بررسي موانع مشاركت‌هاي جمعي در نقاط روستايي شهرستان خرم‌آباد(انجمن جامعه‌شناسي ايران،1380).
 25. بررسي راه‌هاي تقويت موسسات غير دولتي اعتبارات خرد روستايي در كشور(جهاد سازندگي، معاونت توسعه روستايي،ادارة بهسازي روستا)،1381.
 26. طرح جامع بيمه محصولات كشاورزي(صندوق بيمه محصولات كشاورزي، 1382).
 27. بررسي ابعاد جامعه شناختي زندگي جوانان روستايي(سازمان ملي جوانان،1385).
 28. مطالعات اجتماعی طرح بهسازی و نوسازی بافت اطراف حرم مطهر، پیمانکار شرکت مشاور مهرازان، 1395