كوچك يا بزرگ كردن بخش :.

مشخصات فردی:

1. نام : محمدتقی

2. نام خانوادگی: امینی

3. فرزند : اکبر

4. ش.ش : 444

5. ت.ت : 1336

 

سابقه جبهه :

 1. مدت جبهه 25 ماه و 18 روز

2. جانباز 15٪

 

دانشیار پایه35 دانشگاه پیام نور

 

 

مدارک علمی :

1. کارشناسی: فیزیک کاربردی گرایش اتمی

2. کارشناسی ارشد : الف. هواشناسی گرایش ( سینوپتیک)

ب.  مدیریت دفاعی ( دافوس)

3. دکتری : مدیریت استراتژیک (Ph .D)

 

تألیفات :

1. کتاب تاکتیک جنگ نوین

2. کتاب هواشناسی عمومی

3. کتاب درسیفیزیک جو

4. کتاب درسی فیزیک فضا

5.کتاب رفع آلودگی ش.م.ر

6. کتاب تکنولوژی و تسلیحات استراتژیک

7. اقلیم شناسی و هواشناسی جنگ نوین

8. هواشناسی

9.کتاب تجزیه  تحلیل کسب و کار برای مدیران

10.کتاب مقدمه ای بر مدیریت منابع انسانی(ترجمه)

11.کتاب زبان تخصصی مدیریت- (تالیف و ترجمه)

12. کتاب زبان تخصصی مدیریت پیشرفته -- (تالیف و ترجمه)

 

 

سابقه پژوهشی:

 

1. ارائه مقالات هواشناسی نظامی در مجله دانش نظامی

2. تهیه طرح اولیه پدافند هسته‌ای

3. تحقیق بررسی آب و هوای شمال غرب کشور با استفاده از پارامترهای فیزیکی

4. ارائه مقاله بررسی تأثیرات عوامل اقلیمی محیطی در مواجهه با تسلیحات ج.ن همایش ج.ن

5. تهیه طرح اولیه بررسی اثر سیاستهای نظامی بر کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه روستایی در چشم‌انداز

6. نقش دانشگاه و دانشجویان در برقراری ثبات امنیت ملی

7. پروژه نقش نهادهای دینی در حکومت اسلامی ( مسجد و تکایا)

8. ده‌ها مقاله در رابطه را تدوین استراتژی و مسائل مختلف علمی

سابقه اجرایی به ترتیب:

1. رئیس دانشکده ش. م.ر  دانشگاه امام حسین(ع)

2. جانشین آموزشگاه ( ش.م.ر)

3. رئیس ستاد یگان 22 بعثت

4. معاون هماهنگ‌کننده دانشکده علوم پایه نظامی

5. معاون دانشجویی دانشگاه امام حسین(ع)

6. معاون نظارت دانشگاه امام حسین(ع)

7. رئیس مرکز شبانه دانشگاه امام حسین(ع)

8. رئیس دفتر همکاریهای علمی و روابط بین‌الملل دانشگاه امام حسین(ع)

9. رئیس دفتر هیأت  علمی دانشگاه امام حسین(ع)

10. جانشین بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کل کشور

11. مشاور رئیس دانشگاه و مدیر کل نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور

12. معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور

13. رئیس دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه پیام نور       

14-رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور