كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

1- مشخصات فردي

نام و نام خانوادگي: جهانگیر بیابانی

شغل: عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نورتهران غرب

مرتبه علمي: دا نشیار

تلفن تماس ثابت:                                          تلفن همراه: ------

ايميل:  jbiabani2000@yahoo.com

آدرس:

منزل :

محل کار : تهران دانشگاه پیام نور

 

2- سوابق  تحصيلي

 

سال اخذ مدرك

 

دانشگاه محل تحصيل

 

كشور

كارشناسی

 

--

 

 

دانشگاه امام صادق (ع)

 

 

 

----

 

كارشناسي ارشد (پیوسته)

معارف اسلامی و اقتصاد

 

 

1369

 

 

 

دانشگاه امام صادق (ع)

 

 

ایران

 

دكتری

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پولی وتوسعه

 

 

1383

 

دانشگاه امام صادق (ع)

 

 

ایران

 

 

 

 

 

5- ساير

راهنمایی 4رساله دکتری ومشاوره 6 رساله دکتری

راهنمایی 33 پایان نامه کارشناسی ارشد ومشاوره 10 پایان نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان رساله دکتری و پایان نامه های ارشد به عنوان استاد (راهنما و مشاور):

بانکداری الکترونیکی و ثبات تقاضای پول در ایران

رساله دکتری

مشاور

بررسی تأثیر بی ثباتی صادرات بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در ایران

رساله دکتری

راهنما

امکان سنجی نظریه منطقه بهینه پولی برای کشورهای عضو سازمان همکاری اکو

رساله دکتری

راهنما

بررسی نرخ مشارکت و اشتغال زنان در اقتصاد ایران طی دوره (87-47)

پایان نامه ارشد

راهنما

اثر عملکرد مالی دولت ها بر تغییرات سطح ارزش پول داخلی طی سال های (88-64)

پایان نامه ارشد

راهنما

بررسی تأثیر اعتبارات بخش کشاورزی بر افزایش واحد سطح محصول و سطح زندگی روستائیان

پایان نامه ارشد

راهنما

بررسی و آزمون نظریه بیماری هلندی در ایران

پایان نامه ارشد

راهنما

نقش و  اهمیت شاخص های بهداشت و درمان در شاخص توسعه انسانی کشور (87-70)

پایان نامه ارشد

راهنما

ارزیابی کارایی بانک اقتصاد نوین در تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (88-86)

پایان نامه ارشد

مشاور

اثر رشد درآمد خانوار بر آلودگی هوا در شهرهای منتخب ایران (تهران، اصفهان و مشهد 88-80)

پایان نامه ارشد

راهنما

برآورد ریسک اعتباری و رتبه بندی اعتباری مشتریان حقیقی بانک ملت با استفاده از مدل لاجیت

پایان نامه ارشد

مشاور

اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر روی رشد اقتصادی کشورهای عضو اکو

پایان نامه ارشد

راهنما

بررسی حساسیت قیمت سهام نسبت به تغییر ارزش سایر دارایی های جایگزین (89-76)

پایان نامه ارشد

راهنما

بررسی روش های مدیریت و چگونگی کاهش ریسک در سیستم بانکداری و مالیه اسلامی

پایان نامه ارشد

مشاور

تحلیل پول بیرونی و درونی در اقتصاد  ایران و آثار آن

پایان نامه ارشد

راهنما

بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران (86-68)

پایان نامه ارشد

راهنما

اثر مالیات بر رشد و توسعه اقتصادی ایران در طولسال های(85-56)

پایان نامه ارشد

راهنما

تعیین دوره زمانی آستانه تأثیر تغییر حجم  نقدینگی بر سطح عمومی قیمت ها در اقتصاد ایران (86-50)

پایان نامه ارشد

راهنما

تعیین عوامل مؤثر بر سهم بهره وری کل و عوامل تولید و عامل تکنولوژی در اقتصاد ایران(86-1388)

پایان نامه ارشد

راهنما

بررسی عوامل مؤثر بر تغییرات کوتاه مدت و بلندمدت سرعت گردش پول در ایران(86-50)

پایان نامه ارشد

مشاور

ارزیابی متغیرهای کلان مؤثر بر حجم و ترکیب سپرده های بانکی(87-60)

پایان نامه ارشد

مشاور

کارایی و عوامل مؤثر بر آن در نظام بانکی کشور (87-81)

پایان نامه ارشد

راهنما

بررسی اثر افزایش حجم نقدینگی و نرخ بهره مؤثر بر بهره وریشرکت های تولیدی در بورس اوراق بهادار (88-75)

پایان نامه ارشد

راهنما

تأثیرپذیری  پس انداز و سرمایه گذاری از نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران (89-69)

پایان نامه ارشد

راهنما

عوامل مؤثر بر تغییرات ارزش پول داخلی و تأثیر آن بر شاخص های رقابت پذیری

پایان نامه ارشد

راهنما

سنجش اثربخشی نوع و ارزش وثائق در کاهش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی

پایان نامه ارشد

راهنما

تعیین روند و درجه توسعه یافتگی شهرستان های 23 گانه استان خوزستان

پایان نامه ارشد

مشاور

واکنش بازار سهام نسبت به کسری بودجه دولت

پایان نامه ارشد

راهنما

اولویت بندی بخش های صنعتی به منظور اعطای اعتبارات بانکی

پایان نامه ارشد

راهنما

بررسی رابطه میان تکانه های نفتی و شاخص های رشد و توسعه اقتصادی (بررسی موردی کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت)

پایان نامه ارشد

راهنما

بررسی اثر کوتاه مدت و بلندمدت تغییر حجم نقدیندگی بر روی سطح عمومی قیمت ها

پایان نامه ارشد

راهنما

بررسی عوامل مؤثر بر بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی

پایان نامه ارشد

راهنما

بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر بهره وری کل طی سال های (91-73)

پایان نامه ارشد

راهنما

بررسی اثر شاخص های توسعه انسانی بر میزان توسعه یافتگی استان همدان

پایان نامه ارشد

راهنما

تأثیر سیاست پول بر سطح عمومی قیمت ها در چارچوب نظریه پولی درونی بیرونی

پایان نامه ارشد

راهنما

                                                    

بيشتر