كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
دکتر فرهاد خداداد کاشی

استاد گروه اقتصاد دانشگاه پيام نور-سازمان مركزي

   khodadad@pnu.ac.irشماره تماس:--------- 

                                 

سابقه تحصيلي 

 

 1. فارغ التحصيل رشته اقتصاد در مقطع دكتري در سال 1374 از دانشگاه تهران با معدل  54/18 و رتبه اول
 1. رتبه اول مسابقه ورودي دكتري اقتصاد دانشگاه تهران در سال 1368
 2. فارغ التحصيل رشته اقتصاد در مقطع فوق ليسانس از دانشگاه تهران در سال 1368 با معدل 52/18و رتبه دوم
 3. رتبه دوم در مسابقه ورودي فوق ليسانس اقتصاد در سال 1365
 4. فارغ التحصيل رشته اقتصاد در مقطع ليسانس دانشگاه تهران در سال 1365 با معدل
   
  3.84 و رتبه دوم

  4
  عضو اقتصاددان شورای رقابت در دوره اول و دوم
  دریافت لوح تقدیر از وزیر محترم بازرگانی بابت مشارکت در تدوین لایحه تسهیل رقابت-1383
  - دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم دانشکده اقتصاد بابت دانشجوی ممتاز مقطع دکتری دانشگاه تهران-1375
  - دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی بابت همکاری در کمیته ضد انحصار و کمیته اقشار آسیب پذیر در تدوین برنامه سوم
  - دریافت لوح تقدیر از وزیر محترم ارشاد بابت کتاب برگزیده سال در رشته اقتصاد در سال 1378
  -دریافت لوح تقدیر از وزیر محترم علوم،تحقیقات و فناوری بابت پژوهشگر نمونه در حوزه مطالعات بازرگانی-1378
   

پژوهشگر نمونه دانشگاه پیام نور : پنج  بار

استاد نمونه دانشگاه پیام نور: 6 بار

مولف کتاب نمونه در جشن کتاب دانشگاه پیام نور

مقالات علمی-پژوهشی   

                     نام مقاله                                                      محل انتشار                  سال انتشار  

1- انحصار،رقابت وتمركزدر بازارهاي‏صنعتي‏ايران     پژوهشنامه بازرگاني        تابستان1379         

                                                                   شماره15

2- اندازه گيري فقر در ايران برحسب خصوصيات       پژوهشنامه بازرگاني       پائيز 1377

 اجتماعي و اقتصاديخانوارها :كاربردشاخصسن      سال دوم، شماره 8      

3- اهميت شكر در امنيت غذايي خانوارهاي شهري      پژوهشنامه بازرگاني       پائيز 1378

و روستايي و ضرورت حفظ آن در بسته حمايتي     سال چهارم، شماره12

4- ”اندازهگيريهزينههاياجتماعيانحصاردراقتصادايران“  پژوهشنامهبازرگاني     زمستان 1380

                                                                شماره 29

5- تحليل عملكرد تغذيهاي خانوارهاي شهري و       پژوهشنامه بازرگاني         زمستان 1381

روستايي و تعيين اثربخشي مخارج خانوارها در         شماره 27

تامين نيازهاي غذايي:كاربرد برنامه ريزي خطي 

 

6-ارزيابي نقش اقلام يارانه اي خوراكي در سبد مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي باييز  83 

7-براورد سطح امنيت غذايي خانوارها بر اساس شاخص AHFSI فصلنامه اقتصاد كشاورزي وتوسعه-سال دوازدهم-شماره 4- زمستان 83 .

8-نحوه توزيع فقر بين خانوارهاي ايراني1371-1379 فصلنامه بژوهشهاي اقتصاد ايران باييز 84

9-براورد خط فقر در ايران :1363-1379 رفاه اجتماعي تابستان 84 شماره 17

10-بررسی تاثیر تبلیغات بر ماهیت رقابت رقابت و انحصار،فصلنامه مطالعات اقتصاد و مدیریت،دانشگاه زاهدان،پاییز 1384 

11-سنجش درجه رقابت در بازارهاي جهاني كالاهاي منتخب سنتي و كشاورزي فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه-سال سيزدهم-شماره 3

12-بررسي تاثير تبليغات بر ماهيت رقابت و انحصار در بازار: ارزيابي بخش صنعت ايران .فصلنامه مطالعات اقتصاد و مديريت.شماره 1 پاييز .1384

13-حوزه و وسعت  قانون رقابت با توجه به ساختار اقتصادی: مطالعه موردی ایران.، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ویژه نامه حقوق اقتصادی، پاییز وزمستان 1386.

14"-محاسبه صرفه های مقیاس در اقتصاد ایران: مورد بخش صنعت" مجله تحقیقات اقتصاد ایران،دریافت پذیرش چاپ در تاریخ 7/11/86

15-Competition and Concentration In Manufacturing Sector During first Socioeconomic and Cultural Development Plan Of Iran., Iranian Economic Review,No.19,Vol.12,Spring 2007                                                                                                   

16-اندازه گیری شاخص های فقر بر اساس عملکرد تغذیه ای خانوارهای ایرانی، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی،پاییز 1388

17- توزیع درآمد در ایران:کاربرد شاخص تایل،اتکینسون و ضریب جینی،فصلنامه پزوهشنامه اقتصادی،زمستان 1387

18-دیدگاه های مختلف در مفهوم و نظریه رقابت و تطبیق آن با وضعیت رقابت در بخش صنعت ایران،فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی،شماره51 پاییز 1388

19-تحلیل مخارج تبلیغات و رابطه آن با متغیرهای بازار بخش صنعت ایران،پیک نور، سال هشتم، شماره چهارم، زمستان 1389.

20-تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر فقر در ایران:رویکرد بوت استرپ. مجله سیاست های اقتصادی(نامه مفید)،1389، شماره 2

  21-   روش های شناسایی اقشار آسیب پذیر: اولین گام در هدفمند سازی یارانه ها، مجله اقتصادی، زمستان 1388              

  22-بررسی رابطه بین درجه تمرکز    و نرخ موثر مالیات بر شرکت ها: مطالعه موردی صنایع لاستیک و پلاستیک ایران، فصلنامه تخصصی مالیات، زمستان 1388  

23-برآورد خط فقر و بررسی تغییرات آن در مناطق روستایی اصفهان، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، دانشگاه اصفهان،شما ره 105

24-Econometric Estimation of the demand in Iran: A system with the CBS model, journal of quantitative economic research,  

 

25بررسی جایگاه آموزش در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی،پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی،بهار 1390

 

26- بررسی ساختار بازار در صنعت بانکداری ایران، بررسی های بازرگانی، فروردین و اردیبهشت 91

28- صرفه های ناشی از مقیاس در صنعت بانکداری ایران، بررسی های بازرگانی

29- ارزیابی ناپارامتریک شکاف قیمت و هزینه نهایی در صنایع ایران در قالب یک مدل کورنویی، فصلنامه علمی-

پژوهشی اقتصاد مقداری تابستان 1390                                                                                     

 

30-  بررسی پویایی رفتار تولید کنند گان در استفاده از نهاده ها بر مبنای تابع تولید دو مرحله ای (  سی ئی اس )     با تاکید بر اصلاح الگوی مصرف انرژی در تولید و ارتقای اشتغال. مطالعات اقتصاد انرژی، پاییز 1390 

، رفاه اجتماعی سال12، شماره 46، 1391  31- مقایسه اثر آموزش بر جنبه های مختلف فقر در مناطق شهری و روستایی ایران   

32- ارزیابی تاثیر عناصر ساختاری بر عملکرد صنعت بانکداری ایران، تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، بهار1391 شماره 98

33- برآورد پتانسیل صادراتی ایران و ترکیه در گروه کشورهای اسلامی جنوب غربی آسیا، »مجله سیاست های اقتصادی( نامه مفید)، تاییدیه چاپ 1391

34- تخمین کارایی فنی بانک کشاورزی با استفاده از تابع تولید مرزی، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، شماره 61 بهار 1391

 35- Evaluating market Power in e Automotive and Textile Industries of Iran, Archive Des Science, Vol. 65, No. 7, Jul 2012

36-  رابطه تاثیر نوآوری بر سهم بازار در صنایع نساجی، چرم و پوشاک ایران: رویکرد غیر خطی، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد کاربردی در ایران، سال اول شماره 1، بهار 1391، صفحات 63-79                                                                                                                               

37-بررسی سیستماتیک عوامل اقتصادی موثر بر کالری دریافتی خانوارهای مناطق شهری ایران، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تاییدیه آنتشار19/6/1391

38-بررسی تاثیر پذیری عملکرد صنایع از سیاست های حمایتی و آزاد سازی تجاری با تاکید بر درجه رقابتی آنها: مطالعه موردی صنایع ایران، برنامه و بودجه، بهار 1391

39- اثرات ساختار بازار بر نوآوری و تحقیق و توسعه در صنایع کارخانه ای ایران، پژوهش های اقتصادی(رشد و توسعه پایدار) تاییدیه انتشار، 13/6/1391

40-ارتباط کارایی با متغیر های ساختاری بر مبنای نگرش SCP در بخش صنعت ایران: رهیافت بوت استرپ در استنباط آماری، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران،تابستان 91

 41-Effects of Macroeconomic Variables on poverty in Iran: Application of Bootstrap Technique, Journal of Basic and Applied Scientific Research (Accepted in 2012)

 

42-تحلیل و بررسی تاثیر ساختار بازار بر بهره وری در صنایع ایران، فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، شماره 63، پاییز 91، صفحات 5-30

43-   سنجش شدت فقر در خانوارهاي روستايي و مقايسه آن با خانوارهاي شهري در ايران   فصلنامه توسعه و روستا، شماره 3، پاییز 1391، صص 41-55

 44-Identifying the Effect of Research and Development on Total Factor Productivity of Iran's Manufacturing: 2001-2007, International Journal of Learning &

Development, 2013, vol.3, N

 

 

 45-ساختار تقاضای گروه های کالایی در مناطق شهری ایران،راهبرد توسعه، شماره 32، زمستان 91

46-بررسی تاثیر قاچاق منسوجات بر بهره وری در صنعت نساحی و پوشاک ایران(1375-1386)، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال سیزدهم شماره 49 تابستان 1392

 

47- طبقه بندی و شناسایی اقتصادی خانوارها بر اساس روش دو مرحله ای : کاربرد آزمون تقریب وسع، رفاه اجتماعی، شماره 45

48- ساختار تقاضای گروه های کالایی در مناطق شهری: با استفاده از مدل رتردام، دیفرانسیلی،  CBS, NBR، راهبرد توسعه، شماره 43، زمستان 91

 

49-بررسی عوامل موثر بر شدت موانعع ورود در صنایع کارخانه ای ایران، پژوهشنامه اقتصادی،   سال سیزدهم، شماره 49 تابستان 1391

50- ارزیابی کارایی هزینه ای در صنعت بانکداری ایرانطی سال های 1389-1380، برنامه ریزی و بودجه، شماره 1، سال هجدهم، بهار 1392

51- ارزیابی اثر افزایش قیمت مواد غذایی بر رفاه خانوارهای ایرانی، راهبرد اقتصادی، سال دوم،شماره چهارم بهار سال 1392

52- ارزیابی کارایی فنی صنایع کارخانه ای ایران، فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره نهم، شماره دوم، تابستان 91

53- محاسبه قدرت بازاری در صنعت بانکداری ایران طی سال های 1389-1380، فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی، دوره چهار شماره 15 سال 1393

54- بررسی اثرات متقابل سطح تمرکز، سودآوری، تحقیق و توسعه و تبلیغات در صنایع کارخانه ای ایران، پژوهش های اقتصادی، سال پانزدهم، شماره سوم، پائیز 1394

55- بررسی اثرات ساختار بازار بر نوآوری، تحقیق و توسعه در صنایع کارخانه ای ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی(رشد و توسعه پایدار) سال سیزدهم –شماره چهارم- زمستان 1392، صفحات 1-25

56-The degree of competition in Iranian Banking Industry: Panzar_Ross approach, African Journal of Business and Management, Vol. 7(43) Nov. 2013                     

57- سنجش نرخ مالیات بر شرکت ها در صنایع کارخانه ای ایران با توجه به مولفه های ساختاری بازار(رویکرد فازی) ، پژوهشنامه مالیلت ، سال بیست ویکم شماره بیستم زمستان 1392

58-بررسی ارتباط عملکرد صنایع با سطح تمرکز و نوآوری بخش صنعت ایران، مدل سازی اقتصادی، سال هفتم،شماره 4، زمستان 1392

  59-   محاسبه قدرت بازاری در صنعت بانکداری ایران طی سال های 1380-1389، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی ایران دوره 4 شماره 15 ، 1393

60-ارزیابی اندازه همکاری و انحصار در صنایع بزرگ ایران: فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، سال بیست و دوم شماره 69، بهار 1392

61-تجزیه وتحلیل کارایی نسبی شرکت های پذیر فته شده در بورس اوراق بهادار ، پژوهشنامه بازرگانی، زمستان 93، دوره 19 شماره 73

62-نقش سفته بازی بر تغییرات قیمت مسکن درایران، پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، سال 22، شماره  71 پاییز 1393

63-ارزیابی مارک آپ، قدرت بازاری و کارایی هزینه در صنایع کارخانه ای ایران، فصلنامه مطالعات  اقتصادی کاربردی ایران، سال سوم شماره 12، زمستان 1393

64-Measuring Iran's Industrial Clusters Competitiveness: Through Porterian Diamond Framework and Factors, Urban Management, N0. 39, summer 2015.

64- قدرت انحصاری در بخش صنعت  و ارزیابی تاثیرات آن بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد مارک آپ درون زا، پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 5، شماره 19، بهار 1394

65- ارزیابی  عوامل موثر بر نابرابری در آمد جامعه، فصلنامهپژوهش های اقتصادی ایران، تاییدیه انتشار

66-بررسی امکان بر قراری مالیات بر سود سپرده های بانکی در ایران با تاکید بر کارایی تخصیصی، |ژوهشنامه مالیات، سال 23، شماره 26، تابستان 1394

67- Freedom of Information: The legal Foundation for Competition, International journal of Information, Science and management, Vol. 13, No. 1, 2015, 107-122

67-  مقایسه تطبیقی قدرت انحصاری در صنعت لاستیک و پلاستیک ایران، فصلنامه علمی-|ژوهشی نظریه های کاربردی اقتصاد، دانشگاه تبریز، پاییز 1394

69- مقایسه اثار رفاهی و زیست محیطی انواع مالیات بر کربن به تفکیک مناطق مختلف در ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای منطقه ای، پژوهشنامه مالیات، سال بیست و سوم ، شماره 28 زمستان 94

70-The impact of Social capital o innovation in selected countries, Iranian Journal of Economic Studies, Vol. 3, No. 2, Fall 52014

70-بررسی تاثیر عامل های اقتصادی و اجتماعی بر موفقیت ورزشی کشورها در بازی های المپیک، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، دوره 7 شماره 25، آذر 1395        6454-2228      

71- سنجش پارامتریک شاخص لرنر در بازار وام و سپرده های بانکی با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ،  فصلنامه علمی_ پژوهشی مدلسازی اقتصادی، دوره 10 شماره 2 تابستان 1395 صفحات 27-1

72- اندازه رقابت ، انحصار و الگوی رفتاری در بخش صنعت ایران با استفاده از رویکرد غیر ساختاری، پژوهشنامه بازرگانی، دوره 21، شماره 81، زمستان 1395، صفحات 30-1

73- محاسبه هزینه اجتماعی انتشار دی اکسید کربن به تفکیک استان های مختلف  در ایران، پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی ، سال دوم، شماره 2، بهار 1395، صفحات 110-77

74-بررسی آثار رفاهی و زیست محیطی سیاست قیمت گذاری غیر متوازن  بر سوخت های فسیلی به تفکیک مناطق مختلف در ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای منطقه ای، سیاست گذاری اقتصادی ،

75- نرخ بهینه مالیات به عنوان ابزار سیاست مالی : رهیافت تئوری کنترل پویا، پژوهشنامه مالیات سال بیست و چهارم، شماره بیست و نهم ، بهار 95، صفحات 67-33    84-64-2251

76_ Measuring Information Asymmetry  in Large Active Firms on the Tehran Stock Exchange, Scientific Annals of Economic  and Business, Vol. 63, No. 3, 2016  2501-3165

77- اندازه رقابت و انحصار والگوی رفتاری در بخش صنعت با استفاده از رویکرد غیر ساختاری، پژوهشنامه بازرگانی، سال بیست ویکم ، شماره 1، زمستان 1395 صفحات 1 تا 30

78- نرخ رشد بهینه مخارج دولت: تئوری کنترل بهینه پویا، پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، شماره 22، سال ^، صفحات  1تا 18

79- مقایسه قدرت بازاری ، کارایی هزینه و کشش تغییرات حدسی قبل و یعد از تحریم های بانکی، پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، شماره 24، سری انتشار 70

80- شدت یاد گیری در بخش صنعت واثرات آن بر عملکرد صنایع کارخانه ای ایران، نظریه های کاربردی اقتصادی، شماره 1، سال 4

81- بررسی آثار کاهش یارانه انرژی بر پایداری آب در آبخوان مهیار شمالی: رویکرد مدل برنامه ریزی پویای تصادفی مثبت، شماره 2، جلد9، صفحات116-13282- سنجش ضریب عدم تقارن اطلاعات شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی بورس اوراق بهادار، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، شماره 1، جلد 31، صفحات 60-72

82-تبیین حقوق رقابت بر اساس برداشت های متفاوت از قاعده لاضرر، پژوهش های حقوق تطبیقی، دوره 20 شماره 4  زمستان 1395

83- اندازه گیری قدرت انحصاری صنایع تولیدی ایران، مدلسازی اقتصادی، دوره 11، شماره 37، سال 1396 صفحات 62-45

84-  ارزیابی تاثیر معافیت های مالیاتی موضوع ماده 132( قانون مالیات های مستقیم) بر سرمایه گذاری و ورود شرکت ها به شهرستان های کمتر توسعه یافته کشور، پژوهشنامه مالیات، سال 24، شماره سی و دوم (شماره مسلسل 80)  صفحات 59-35زمستان 95

85- بررسی مشوق های هدفمند توسعه منطقه ای با رویکرد DID، مطالعه موردی: معافیت های مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، سال هفتم، شماره 23، پاییز1396، صفحات 50-33

86-سنجش ضریب عدم تقارن اطلاعات شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی بورس او راق بهادار تهران، مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد31، شماره 1 سال 1396، صفحات 72-60

87- بررسی آثار کاهش یارانه انرژی بر پایداری منابع آب در آبخوان مهیار شمال: رویکرد مدل برنامه ریزی پویای تصادفی مثبت، نشریه علمی-پژوهشی مهندسی و مدیریت آبخیز، جلد 9، شماره 2، صفحات 132-116

88- ارزیابی سیاست قیمت گذاری آب بر پایداریو حفظ آبخوان: مطالعه آبخوان مهیار شمالی در حوضه زاینده رود،  نشریه علمی-پژوهشی اقتصاد و توسعه کشاورزی( علوم و صنایع کشاورزی) ، پذیرش بر اساس نامه 9/2/1396

89-برآورد قدرت بازاری و پراکندگی آن در صنایع غذایی ایران، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، پذیرش بر اساس نامه 26/1/1396

 

91-ارزیابی میزان رقابت و انحصار در بازی های المپیک بر مبنای شاخص تمرکزک 1996-2016، فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره 4 سال 6 بهار 1397

92- تاثیر قدرت بازاری نظام بانکی در اثر گذاری سیاست پولی از طریق کانال وام دهی بانک در ایران، پژوهش های پولی بانکی، شماره 33 سال دهم ، پاییز 1396

93-تجزیه و تحلیل ماندگاری صادرات صنایع پلاستیک ، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 84، پاییز 1396

94- پویایی کارایی در تنظیم شرکت های توزیع برق ایران: رویکرد بیزین، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال سیزدهم، شماره 55، زمستان 96، صص 133-159

95- بررسی رفتار مصرفی خانوارهای شهری استان تهران، سیاستگذاری اقتصادی، سال نهم، شماره هجدهم، پاییز و زمستان 1396، صص183-203

 

مقالات ارايه شده در كنفرانس ها     

 

Payame Noor University and Distance Education1-

In IRAN: Present status and Future plans.

2003 World summit of MEGA universities.

Shanghai, china, 2003.

 

2- بررسي جنبه هايي از رفتار مصرفي خانوارها           همايش شناخت         ارديبهشت1379

و عملكرد تغذيه اي خانوارهاي شهري و روستايي      توانمنديهاي استان

استان سيستان و بلوچستان                                سيستان و بلوچستان

 

3- امنيت غذايي در كشورهاي  OIC و محاسبه         همايشبينالمللي         مهر 1379

     شاخص كفايت غذايي در ايران                          راهكارهايايجادبازار

                                                                             مشتركاسلامي

      (ارائهشده‏‏بهزبانانگليسي)

 

 4- نحوه توزيع مراكز, رشتهها و دانشجويان             دومين كنفرانس         ارديبهشت1380

         در سطح دانشگاه پيام نور                            آموزش از راه دور       

5-”بررسيجايگاهناندرسبدغذاييمردمايران “         همايشبينالمللينان

                                                                             و تجهيزات پخت نان     شهريور 1382

6- ” تمركز تجاري و فناوري اطلاعاتي “           اتاقبازرگاني تبريز    تابستان1382

 

7-رابطه درجه تمرکزبازار و نرخ موثر مالیات بر شرکت ها: مطالعه موردی صنایع لاستیک و پلاستیک ایران:84-1374،همایش سیاست های مالیاتی ایران،سازمان مالیاتی،1388

8-ارزیابی وضعیت رقابت و انحصار در بخش صنعت ایران،همایش توسعه فضای رقابتی، وزارت بازرگانی

9- Effects of Macroeconomic Variables on Poverty in Iran: Application of Bootstrap Techniquet Business and economic society conference, Eurasia, Athen, 27-10-2010

 

   -9اثر آموزش بر فقر درآمدی مناطق شهری ایران،کنفرانس آمار ایران، دانشگاه تبریز، تابستان 1389    

10بررسی تطبیقی شاخص های فقر و توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی ایران، همایش نیم قرن با اقتصاد خانوار ، مرکز آمار ایران، بهمن 1389

11-Effect of Education on Different Aspects of Poverty In urban and Rural Areas of Iran, Fifth annual Poverty and social Protection Conference, Bangkok, March 2012

12- Economies of scale In Iranian Banking Industry, Istanbul International Conference on Business and Economics, Istanbul, August 2012

 

13- بررسی عوامل موثر بر نوآوری، کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی، دانشگاه پیام نور- موسسه نوریاران اندیشه، 23و 24 شهریور 1391

14-بررسی رفتار مصرفی خانوارها و توسعه اقتصادی، ششمین کنفرانس بین الماای مدیریت، کارآفرینی و توسعه         ا قتصادی، شهریور 1393

15-بررسی ارتباط بین الگوی مصرف مواد غذایی و توسعه اقتصادی: ششمین کنفرانس بین الماای مدیریت، کارآفرینی و توسعها  قتصادی، شهریور 1393

16- اهمیت بخش صنعت و رقابت صنعتی در اقتصاد مقاومتی با ارزیابی رقابت در مدل پانزار-راس، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، اردیبهشت 1395، دانشگاه تبریز

 

 

 

تاليف كتاب

                                                                             ناشر                                        ملاحظات

 

1- كتاب اقتصاد كلان (1)                              دانشگاه پيام نور                 1383

2- كليات علم اقتصاد                                         دانشگاه پيام نور                             به همراه ديگران

                                                                                                             1383

3- ساختار و عملكرد بازار : نظريه و كاربرد        شركت چاپ و نشر       كتاب برگزيده

آن در بخش صنعت ايران                                 بازرگاني                           رشته اقتصاد                                                                                                                  درجشنواره كتاب

                                                                                               سال 1379

                                                                         

 

 1. ارزيابي قدرت انحصاري و حجم              شركت چاپ و نشر              تير 1380
  فعاليتهاي انحصاري در ايران               بازرگاني
   
 2. كتاب مجموعه مقالات فقر:                            مؤسسه مطالعات و                        به همراه  ديگران
                           پژوهشهاي بازرگاني               سال 1375
  6-اقتصاد صنعتی ( کارشناسی)                                      انتشارات سمت                 تابستان89
   
  ويرايش كتاب
 1. مباني علم اقتصاد ـ نوشته دكتر يگانه موسوي ( دانشگاه پيام نور )
 2. بخش هايي از كتاب كليات علم اقتصاد ـ نوشته دكتر جمشيد پژويان و دكتر يگانه موسوي  ـ دانشگاه پيام نور
  3-اقتصاد کلان-نوشته دکتر تیمور رحمانی-انتشارات پیام نور-1386
  4-مبانی علم اقتصاد نوشته دکتر یگانه موسوی.انتشارات پیام نور-1385
  5-اقتصاد خرد،انتشارات دانشگاه پیام نور،1387
  طراحی آموزشی
 1. اقتصاد کلان(2)- نوشته دکتر تیمور رحمانی-انتشارات پیام نور-1386
 2. کلیات علم اقتصاد-نوشته دکتر پزویان ودیگران-انتشارات پیام نور-1383
 3. اقتصاد خرد،انتشارات پیام نور،1387
  ترجمه كتاب
 1. شاخص هاي اقتصادي و ملاحظات زيست محيطي ـ دانشگاه پيام نور              1381
  راهنمایی و مشاوره
   
  راهنمایی 42 پایان نامه کارشناسی ارشد
  راهنمایی 8 رساله دکتری
  مجري طرحهاي تحقيقاتي 
 1. مجري طرح : ارزيابي قدرت انحصاري و حجم فعاليتهاي انحصاري در ايران ـشوراي پژوهشهاي علمي كشور-محل اجرا: مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ـ  1378
 2. مجري طرح : اندازه گيري توزيع درآمد و فقر در ايران برحسب خصوصيات اجتماعي و اقتصادي ـ مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني1380 – 1379 
 3. مجري طرح : اندازه گيري كارايي فني صنايع كارخانه اي در ايران ـ دانشگاه پيام نور 1380 – 1379
 4. مجري طرح : تحليل اقتصادي عملكرد تغذيه اي خانوارهاي شهري و روستايي ايران ـ مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ـ  1378
 5. مجري طرح : زمينه هاي انحصار در بخشهاي منتخب اقتصاد ايران ـ موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ـ  1378
 6. مجري طرح : ارزيابي جايگاه مخارج خوراكي در سبد مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي ايران ـ موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ـ  1378
 7. مجري طرح : بررسي امنيت غذايي در استان سيستان و بلوچستان ـ مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ـ  1379
  8- رتبه بندي كالاهاي اساسي و تعيين حداقل مخارج مورد نياز براي دسترسي به سبد مصرفي     بهينه خوراكي- مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني- 1380
  9- اندازهگيري شاخص هاي فقر در ايران: كاربرد انواع خط فقر، شكاف فقر، شاخص فقر      78-1363، پژوهشكده آمار، 1381
  10-”ارزيابي كارايي فني صنايع كارخانه اي ايران“. دانشگاه پيام نور، بهار 1382
  11- ” بررسي روند فقر و توزيع درآمد و تعيين اقشار لازمالحمايه برحسب خصوصيات اجتماعي و اقتصادي ، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، 1382
  12-”‌مفاهيم مورد نياز براي تدوين لايحه ضد انحصاروزارت بازرگاني          1383
  13-ارزیابی تاثیر تبلیغات و صرفه های مقیاس بر رقابت در بازارهای صنعتی ایران" دانشگاه پیام نرر1385
  14"-فقر و عوامل موثر در آن:مطالعه موردی ایران"دانشگاه پیام نور،
  1387
  15-"شناسایی  گروه های آسیب پذیر و پیشنهاد نظام باز توزیع هدفمند" پزوهشگاه جهاد دانشگاهی- وزارت رفاه- 1387
  16-تبیین رفتر مصرفی خانوارهای ایرانی بر اساس تخمین سیستم تقاضا" دانشگاه پیام نور، زمستان 1388.
  17-جایگاه و ماهیت آموزش در بودجه خانوارهای شهری و روستایی ایران. تابستان 89 سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
  18-امنیت غذایی و فقر کودک در سطح خانوارهای ایرانی ، دانشگاه پیام نور بهار 91
  19-ارزیابی اندازه رقابت در صنعت ایران و عوامل موثر در آن، دانشگاه پیام نور ، 1391
  20-قیمت گذاری تلفن ثابت، شورای رقابت، 1390
  21-ارزیابی رقابت و کارایی در بخش بانکی ایران، دانشگاه پیام نور، پاییز 1392
  22- اندازه گیری تاثیر صادرات بر بهره وری صنعت نساجی، دانشگاه پیام نور، 1393
  23- اندازه گیری صرقه های مقیاس در بخش صنعت ایران، دانشگاه پیام نور، 1394
  24- ارزیابی اندازه مارک آپ و قدرت انحصاری در بخش صنعت ایران، دانشگاه پیام نور، 1395
  25- اندازه گیری قدرت انحصاری در بازی های المپیک، دانشگاه پیام نور، 1396
  26- ارایه الگویی برای تنظیم بخش آب ایران مبتنی بر بهره وری، مرکز ملی رقابت،
  27- بررسی امکانپذیری اعمال مالیات بر سود سپرده های بانکی، سازمان مالیاتی ایران، وزارت اقتصاد، 1394
   
  اجراي طرحهاي تحقيقاتي  ـ  مجري مشترك
 1. مجري مشترك طرح : ماليات و عوارض پرداختي توسط بخش خصوصي ـ مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ـ 1375
 2. مجري مشترك طرح : امكان سنجي تفويض مالكيت شركتهاي دولتي براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ـ مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ـ 1378
   
  مدير مسئول ـ ناظر علمي و مشاور طرحهاي تحقيقاتي 
              عنوان                                   مجری          
  1-   تجزيه و تحليل و شناخت روند اشتغال  ـ   دكتر صباغ كرماني     پژوهشكده اقتصاد
  بخش صنعت و تعيين مزيتهاي نسبي ايران                                      دانشگاه تربيت مدرس
  در صنايع كاربر در استانهاي مختلف كشور                                     و موسسه كار و تامين
                                                                                                         اجتماعي ـ 1378
  2- بررسي آثار و سهم يارانه كالاهاي اساسي   نازي محمدزاده اصل   مؤسسه مطالعات و
  در سبد هزينه خانوار و تبعات ناشي از حذف                              پژوهشهاي بازرگاني و
      يا كاهش آن                                                                  دانشگاه  آزاد , پايان نامه
                                                                                                       دانشجويي  1378         
  3- بررسي روند توليد گوشت قرمز و تنگناهاي      محمد مهدي       موسسه مطالعات و
  آن در كشور در طي سالهاي 1368 تا 1373         مايلي فرتاش            پژوهشهاي بازرگاني1378
  4- تراز كالايي (شماره يك )                            داود چراغي               مهر 1379     
  5- بررسي روند توليد و تنگناهاي                   محمد مهدي         مهر 1378
  گوشت مرغ و تخم مرغ                                           مايلي فرتاش
  6- توليد غلات و تنگناهاي آن:گندم و برنج          زهرا ايزدي                مهر 1378
  7- بررسي و تحليل ساختار صنعت در استان         دكتر بختياري             موسسه مطالعات و
  اصفهان و جايگاه آن در اقتصاد ايران ـ                                 پژوهشهاي بازرگاني
                                                                                                      (در دست اجرا )
  8- تعيين اولويتها در راستاي متنوع سازي                  انوشيروان تقي پور              مؤسسه مطالعات و
  صادرات غيرنفتي به منظور ثبات درآمدهاي                                                     پژوهشهاي بازرگاني
  ارزي                                                                                                  اسفند 1379
  9- ارزيابي تغييرات رفاهي خانوارهاي ـ       علي اكبرخسروي نژاد         موسسه مطالعات و
  شهري و روستايي ايران                                                                             پژوهشهاي بازرگاني
  10- تعيين رفتار مصرفي خانوارهاي ـ         علي اكبرخسروي نژاد         مؤسسه مطالعات و
  ايراني بر اساس تخمين سيستم معادلات                                                            پژوهشهاي بازرگاني
  تقاضا                                                                                                          1379
  11- رانت جويي و صورتحساب سازي در               باستاني                       مؤسسه مطالعات و
  بازرگاني خارجي                                         پايان نامه                       پژوهشهاي بازرگاني
                                                                             دانشجويي                     دانشگاه آزادـ1377
  12- بررسي رفتار مصرفي شهروندان تهراني        دكتر اسدي                      مؤسسه مطالعات و
  در فروشگاههاي زنجيره اي                                                                          پژوهشهايبازرگاني-
  13-رتبه بندی استانهای کشور بر اساس ظرفیت مالیاتی،دانشگاه پیام نور ،1387                                                           1376
  14- ارائه مدلی انعطاف پذیری در زنجیره عرضه با هدف افزایش رقابت پذیری در شرکتهای خودروسازی ایران، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران ایران، در حال اجرا
   
  عضويت در كميته هاي علمي 
 1. عضو كميته انحصار  ـ  بررسي و تدوين برنامه سوم  ـ  سازمان برنامه 
 2. عضو كميته اقشار آسيب پذير ـ  بررسي و تدوين برنامه سوم ـ سازمان برنامه
 3. عضو كميته علمي همايش زنان و صرفه جويي ـ امور مشاركت زنان نهاد رياست جمهور
 4. عضو كميته علمي اولين همايش سياستهاي بازرگاني و تجارت بين الملل ـ وزارت بازرگاني
 5. عضو كميته علمي دومين همايش سياستهاي بازرگاني و تجارت بين الملل ـ وزارت بازرگاني
 6. عضوكميته علمي همايش هاي ادواري استانشناسي ـ مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
 7. عضو كميته منتخب بررسي اثار پژوهشي دانشكده علوم انساني دانشگاه پيام نور
 8. عضو هيئت تحريز مجله پيك نور
 9. عضو شوراي پژوهشي دانشگاه پيام نور: 1380تا 1383و 1388-1387
  10-عضو هيات رييسه دانشگاه پيام نور:1380تا1383
  !!- عضو شوراي دانشگاه پيام نور:1380تا1383
  12-عضو گروه پزوهشی اقتصاد و مدیرت پژوهشکده آموزش باز و از راه دور 1388-1384
  13-مدیر دوره دکتری اقتصاد دانشگاه پیام نور-1388-1386
  14-عضو هیات تحریریه مجله اقتصاد و توسعه
  امور اجرايي  
 1. مدير گروه اقتصاد و مسئول راه اندازي رشته اقتصاد در دانشگاه پيام نور
 2. معاون دفتر توسعه مراكز و تحصيلات تكميلي دانشگاه پيام نور
 3. سرپرست مديريت پژوهشهاي بازرگاني داخلي مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني از سال 1377 تا كنون
 4. معاون دانشجويي دانشگاه پيام نور از سال 1381 تا1383
 5. راه انداز کارشناسی، کارشناسی ارشد ودکتری اقتصاد در دانشگاه پیام نور
  6-مدیر دکتری اقتصاد دانشگاه پیام نور
   
   
بيشتر