كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
دکتر علی جمشیدی

       نام: علي    
                  
   نام خانوادگي: جمشيدي         
      

 

 

سوابق تحصيلي و علمي:

 • دكتري مديريت
 • كارشناسي ارشد مديريت دولتي از دانشگاه شهيد بهشتي
 • ليسانس مديريت دولتي از دانشگاه تهران
 • عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور
  سوابق اجرائي:
 • سرپرست دانشگاه پیام نور استان تهران
 • معاون توسعه مديريت و منابع سازمان تعزيرات حكومتي
 • معاونت اداري و مالي سازمان تعزيرات حكومتي
 • مديركل بودجه، تشكيلات و نظارت بر طرحهاي سازمان تعزيرات حكومتي
 • مديركل برنامه ريزي و توسعه دانشگاه پيام نور
 • سرپرست دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه پيام نور
 • عضو کارگروه صلاحیت عمومی اعضاء علمی دانشگاه پیام نور
 • معاون اداره كل برنامه ريزي و توسعه دانشگاه پيام نور
 • معاون دفتربودجه، تشكيلات و نظارت بر طرحهاي سازمان تعزيرات حكومتي
 • معاون برنامه ريزي و امورتحقيقات دفتر برنامه ريزي آموزش و هماهنگي امورتحقيقات سازمان تعزيرات حكومتي
 • معاون سيستمهاي اطلاعات مديريت دفتر رايانه و مديريت اطلاعات سازمان تعزيرات حكومتي
 • رئيس هيأت مديره تعاوني مسكن كاركنان سازمان تعزيرات حكومتي (ساخت 700 واحد براي همكاران)
 • عضو شورا  دانشگاه پیام نور
 •  مدیر گروه مدیریت دانشگاه پیام نور استان تهران
 • رئيس كميته راهبردي آموزش و توانمندسازي سازمان تعزيرات حكومتي
 • رئيس كميته ارزيابي عملكرد كارمندان سازمان تعزيرات حكومتي
 • رئيس كميته انتصابات سازمان تعزيرات حكومتي
 • دبير كميته انتصابات دانشگاه پيام نور
 • رئيس شوراي فرهنگي سازمان تعزيرات حكومتي
 • مشاور اجرايي پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
 • عضو شوراي راهبردي پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
 • عضو هيأت اجرايي منابع انساني پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
 • دبير كميته ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد سازمان تعزيرات حكومتي
 • نماينده و مقام مجاز سازمان تعزيرات حكومتي در خريد و فروش و انتقال اموال دولتي
 • نماينده سازمان تعزيرات حكومتي در مراجع رفع اختلاف دستگاههاي اجرايي
 • نماينده تام الاختيار سازمان درخصوص رسيدگي به موضوع سلامت با همكاري وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي
 • عضو كميسيون موضوع ماده 2 آئين نامه كارآموزان سازمان تعزيرات حكومتي
 • عضو كميته راهبردي آموزش و توانمندسازي سازمان تعزيرات حكومتي
 • دبير كارگروه اجرايي دوركاري سازمان تعزيرات حكومتي
 • عضو شوراي تحول اداري سازمان تعزيرات حكومتي
 • عضو كارگروه پدافند غيرعامل سازمان تعزيرات حكومتي
 • دبير و عضو ستاداجرايي هدفمندكردن يارانه ها در سازمان تعزيرات حكومتي
 • عضو شوراي فرهنگي سازمان تعزيرات حكومتي
 • عضو شوراي عالي فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان تعزيرات حكومتي
 • عضو كميته طرح طبقه بندي مشاغل سازمان تعزيرات حكومتي
 • عضو كارگروه حقوق و دستمزد سازمان تعزيرات حكومتي
 • عضو ستاد اقامه نماز سازمان تعزيرات حكومتي
 • عضو كميته اجرايي طرح ملي حفظ قرآن كريم وزارت دادگستري
 • عضو كميته توسعه رشته هاي دانشگاه پيام نور
 • مشاور معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
 • عضو شوراي پژوهشي معاونت فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
 • دبير و عضو بررسي دستور كار هيأت امناء دانشگاه پيام نور
 • دبيركميته تلفيق طرح تحقق دستور رياست جمهوري درخصوص حذف تدريجي كنكور در دانشگاه پيام نور
 • دبير شوراي برنامه ريزي معاونت طرح و برنامه دانشگاه پيام نور
 • مدير گروه مديريت دانشگاه پيام نور واحد شهريار
 • رئيس شعبه 89 بدوي سازمان تعزيرات حكومتي
 • معاون اداره تعزيرات حكومتي شهرستان شهريار
   
   
   
   
  سوابق پژوهشي:
 • تأليف مقاله: مقاله اي تحت عنوان Evaluating the effect of structural dimensions on the successful implementation of strategies in payam-e-noor university of Iran
   
 • تأليف مقاله: مقاله اي تحت عنوان Evaluating the effect of organization culture on the successful execution of strategies: case study of payam-e-noor university of Iran
   
 • تأليف مقاله: مقاله اي تحت عنوان طراحي مدل پيش بيني عملكرد سازمانهاي خدماتي در محيط رقابتي
 • تأليف مقاله: تدوين الگوي ژنريك مديريت كارراهه شغلي در صنايع توليدي (مطالعه موردي: صنايع خودروسازي)
 • تأليف مقاله: مقاله اي تحت عنوان طراحي الگوي ژنريك سازمانهاي استراتژي محور در صنايع خدماتي
 • تأليف مقاله: مقاله اي تحت عنوان رابطه هوش هيجاني با شخصيت دانشجويان استعداد درخشان (نشريه پژوهشهاي سياسي جهان اسلام)
 • تأليف مقاله: مقاله اي تحت عنوان بررسي عوامل مؤثر بر فرهنگ سياسي دانشجويان دانشگاه آزاد واحد پارس آباد
  (فصلنامه تحقيقات فرهنگي ايران)
 • تأليف مقاله: مقاله اي تحت عنوان سازمانهاي يادگيرنده ((ISI
 • تالیف مقاله: بررسی تاثیر کاهش هزینه و استراتژی کسب و کار در اقدامات برون سپاری منابع انسانی (پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
 • تالیف مقاله:  بررسی استراتژی های بهینه بازاریابی در بازارهای الکترونیکی ) چهارمین همایش بین المللی مدیریت )
 • تالیف مقاله:  امور مالی دولت دربحران دولت (دومین کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمند)
 • تالیف مقاله: بررسی توانمد سازی آموزش و کارتیمی بر تعهد کارکنان( کنفرانس بین المللی الگو های مدیریت در عصر پیشرفت )
 • تالیف مقاله: بررسی اثرگذاری برندینگ بر وفاداری مشتری در فروش (کنفرانس بین المللی الگو های مدیریت در عصر پیشرفت )
 •  
 • تالیف مقاله: بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی (ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه)
 • تالیف مقاله: مدیریت ریسک و اثر آن در کاهش هزینه های پروژه ساخت ( چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه)
 • تالیف مقاله: تاثیر توانایی مدیریت بر مدیریت سود و عملکرد آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دومین کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمند)
 • بررسی تاثیر گرایش به مشتری بر تعهد رفتاری و ارتباطات ( سومین همایش بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و اقتصاد)
   
 • تالیف مقاله:  مدیریت ریسک اعتباری در صنعت بانکداری (فصلنامه علمی تخصصی مطالعات مدیریت و کارآفرینی)

 

 • تأليف مقاله:  مدیریت استراتژیک و تأثیر آن میزان بهره وری در شرکت مخابرات تهران( سومین کنفرانس ملی رویکرد های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری)
 • تأليف مقاله:  کاربرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بخش دیالیز بیمارستان بوعلی سینای شهر خرمدره( مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان)
 • تأليف مقاله:  بررسی تاثیر مدیریت منابع و بهبود بهره وری تصمیم گیری مدیران ( سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار)
 • تأليف مقاله:  تأثیر مالیات سود سهام بر نقد شوندگی و بازدهی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار) فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری 96)
 • طراحي سيستم پاداش و ارزيابي در سازمان تعزيرات حكومتي
 •    بررسي رابطه ساختار سازمان با تعهد سازماني در وزارتخانه هاي دادگستري، ارشاد، اقتصاد و دارايي (پايان نامه ارشد)
 • بررسي ساختار سازمان تعزيرات حكومتي و ارائه الگوي مطلوب
 • ترجمه مقاله « كنكاش در مديريت دانش: توافقها و عدم توافقها در جامعه دانشگاهي و اجرايي » (مجله پيك نور)
 • تأليف مقاله: تأثير ابعاد محتوايي بر ابعاد ساختاري در طراحي ساختار سازمان تعزيرات حكومتي (مجله پيك نور)
 • تأليف مقاله: رابطه ابعاد ساختاري (رسميت، پيچيدگي، تمركز) با تعهد سازمان (مجله برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي)
 • تأليف مقاله: الزامات ساختار مديريت دولتي تركيه براي پيوستن به اتحاديه اروپا (مجله علمي و پژوهشي علم حقوق و سياست - دانشگاه علامه طباطبائي)
 • تأليف مقاله: ريسكهاي عملياتي در مؤسسات مالي (مجله پيك نور)
  Presenting A Model to Improve the Competitive Advantage using Strategic Agility
 • Approach in the Environments Under Financial Uncertainty (Case Study: Saderat Bank) (INTERNATIONAL REVIEW (IR) Date: 21 June 2017)
 • مجري تدوين برنامه سه ساله دانشگاه پيام نور
 • مجري تدوين برنامه يك ساله دانشگاه پيام نور
 • مجري تدوين سند چشم انداز دانشگاه پيام نور
 • مجري تدوين سند راهبردي پنج ساله در سازمان تعزيرات حكومتي
 • مجري تدوين برنامه يك ساله سازمان تعزيرات حكومتي
   
  دوره هاي آموزشي گذرانده و شركت در سمينارها:
 • گذراندن دوره آموزشي پيشگيري و كنترل عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي و عروقي
 • گذراندن دوره هاي كامل ويژه تسلط بر مهارتهاي فناوري اطلاعات (شامل: بانك هاي اطلاعاتي، صفحه گسترده ها،
  واژه پردازها و ...)
 • گذراندن دوره هاي كامل بهبود مديريت،( شامل: جريان شناسي سياسي و فرهنگي، بررسي وضعيت فرهنگي و اجتماعي كشور و ... )
 • گذراندن دوره آموزشي قوانين و مقررات اداري و استخدامي
 • گذراندن دوره آموزشي سيستم دبيرخانه و بايگاني مكانيزه (اتوماسيون اداري)
 • گذراندن دوره آموزش توجيهي حفاظتي با موضوع امنيت ملي (2)
 • گذراندن دوره آموزشي تلفيق بودجه ريزي، برنامه ريزي و پيش بيني (1)
 • گذراندن دوره آموزشي ساماندهي نيروي انساني در بخش دولتي
 • گذراندن دوره آموزشي طراحي و تدوين برنامه هاي درسي آموزشي علمي - كاربردي به شيوه پودماني
 • گذراندن دوره آموزش توجيهي بدو خدمت كاركنان دولت
 • شركت در دومين كنفرانس بين المللي بودجه ريزي عملياتي و گذراندن دوره مزبور
 • برگزاري دوره آموزشي به كارگيري خبره گي با استفاده از ماسكهاي ويژه در طراحي برنامه ي تحصيلي به صورت چند هدفه با تأكيد بر نخبه گرائي (سومين كنگره مشترك سيتم هاي فازي و هوشمند)
 • شركت در اولين همايش سالانه آموزش اقتصاد اسلامي (ويژه راه اندازي رشته هاي اقتصاد اسلامي و بانكداري اسلامي)
  و گذراندن دوره مزبور
 • گذراندن دوره آموزش ضمن خدمت روخواني قرآن كريم
 • گذراندن دوره مهارتهاي هفتگانه رايانه (ICDL)
 • مسئول امور هماهنگي گردهمايي خيرين دانشگاه ساز دانشگاه پيام نور
 • عضو كميته بيست و دوم و بيست و سومين گردهمايي رؤساي مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور
  تقديرنامه ها:
 • تقدير نامه از وزير محترم دادگستري بابت احراز عنوان مدير نمونه سازمان تعزيرات حكومتي
 • تقدير نامه از وزير محترم دادگستري بابت ترويج فرهنگ نماز و نمازخواني
 • تقديرنامه از معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پژوهش
 • تقديرنامه از معاون محترم آموزشي و سنجش بابت برگزاري شايسته جلسات و ساماندهي رشته هاي تحصيلي
  دانشگاه پيام نور

  سوابق تدريس:
 • تدريس  رابطه فرد و سازمان در مقطع دکتری
 • تدریس استراتژی منابع انسانی در مقطع دکتری
 • تدريس منابع سازمان و مديريت در مقطع كارشناسي ارشد
 • تدريس اصول حسابداري 1 و 2 در دانشگاه پيام نور از سال 80 تاكنون در مقاطع كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد
 • تدريس آمار و كاربرد آن در مديريت، آمار و احتمالات 1 و 2 از سال 80 تاكنون در مقاطع كارداني و كارشناسي
 • تدريس دروس مديريت منابع انساني، رفتار سازماني، ، مديريت اسلامي و الگوهاي آن از سال 80 تاكنون در مقطع كارشناسي
 • تدريس دروس حقوق اساسي، تحقيق در عمليات، روابط كار در سازمان، آشنايي با سازمانهاي دولتي ايران، پروژه و كارورزي در مقطع كارشناسي
 • تدريس دروس مباني سازمان و مديريت دولتي و اصول مديريت و تئوري سازمان در پرديس دانشگاهي قشم
 • و ...