كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
دکتر رضا رسولی

بسمه تعالی

 

رضا رسولی -  متولد 1339

کارشناس مدیریت از دانشگاه خاور میانه( ترکیه) 1368

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی در دانشگاه آنکارا (ترکیه) 1370

دکتری مدیریت دولتی و علم سیاست از دانشگاه آنکارا( ترکیه)  1376 

 

 

سوابق :

- عضو هیات علمی(استاد تمام پایه29)سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

- عضو شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور تهران

- عضو منتخب دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام نور

- معاون آموزشی دانشگاه پیام نور استان تهران 1384-1380

- عضو شورای آموزش دانشگاه پیام نور

- عضو شورای تخصصی گروه آموزش مدیریت دولتی 

- مدیر گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور استان تهران

- عضو کمیته نظارت وارزیابی مناطق دانشگاه پیام نور

- مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور(1388- 1384)

- عضو شورای پژوهش منطقه ده دانشگاه پیام نور

- مشاور کمیته علمی دوره دکتری دانشگاه پیام نور

- نماینده تام الاختیار دانشگاه پیام نور در شورای انتقال دانشجویان خارج به داخل در وزارت علوم، تحقیقات وفناوری

- عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه پیام نور

- عضو کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی در وزارت علوم، تحقیقات وفناوری

- عضو کار گروه برنامه ریزی وتحول اداری استان تهران

- مشاوردر امور تحول اداری دستگاه های اجرای استانداری تهران

- عضو گروه تعیین صلاحیت علمی دوره دکتری دانشگاه پیام نور

- سرپرست پژوهشکده آموزش باز واز راه دور(1388- 1390)

- معاون آموزش وتحصیلات تکمیلی استان البرز1390 تاکنون

- مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانها از سال 92 تاسال1395

- رییس دانشکده مدیریت،اقتصاد وحسابداری از سال 95 تاکنون

 

 مقالات:

-تغییر وتحول درسیاست های مجازات درروند جهانی شدن، مجله انجمن جامعه شناسی ایران، تابستان1385      

   (علمی پژوهشی)

- بررسی نگرش دانشجویان نسبت به مسایل آموزش وعوامل موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل

  مجله انجمن ایرانی تعلیم وتربیت سال1385(علمی پژوهشی)

-بررسی وشناخت عوامل بازدارنده مشارکت کارکنان در فرایندتصمیم گیری مجله دانشور- رفتار دانشگاه شاهد             

   سال 1387 (علمی پژوهشی)

-بررسی میزان وعلل گرایش دانشجویان به رسانه های گروهی وخارجی، مجله پیک نوربهار1386

-تجدید ساختار در نظام مدیریت دولتی ترکیه در چشم انداز ارتباط با اتحادیه اروپا مجله حقوق و سیاست دانشگاه                                                                                    علامه طباطبایی1387(علمی پژوهشی)       

- همکاری و پیوند علم وعمل (دانشگاه وصنعت) مجله انجمن مدیریت فروردین واردیبهشت سال1380

- طراحی مدل پیش بینی عملکرد بنگاههای اقتصادی در بازارهای رقابتی ، فصلنامه علمی-پژوهشی چشم انداز مدیریت صنعتی. سال دوم شماره 7 1391

-تعامل بین فرهنگ ومدیریت مجله انجمن مدیریت آذرودی سال 1380

- نقش ارتباط الکترونیکی در بهبود روابط دولت ومردم مجله فرایند مدیریت وتوسعه پاییز1379

- مدیریت سازمان، در قرن21، مجله تدبیر سال 1379

- نقش بانک جهانی در مبارزه با فقروفساد مجله تحول اداری پاییز سال1384

- تحولات نیروی انسانی وتوسعه پایدار مجله جمعیت ثبت احوال کشور  تابستان سال1386

- فساد اداری درمدارس آموزشی نشریه مدیریت دولتی دانشگاه تهران شماره3 پاییز وزمستان1388 (علمی پژوهشی)

- تجزیه وتحلیل انتخابات سوم نوامبر2002 ترکیه : مجله دانشنامه دانشگاه آزاد اسلامی دوره عالی تحقیقات دکتری شماره73 تابستان 1388(علمی پژوهشی)

-تاثیررویکرد مبادله رهبر- پیروبر رضایت شغلی مجله چشم انداز مدیریت دانشگاه شهید بهشتی شماره33 زمستان

   1388 (علمی پژوهشی)

-بررسی نگرش مردم نسبت به شوراهای شهری وارزیابی عملکرد شوراهای اسلامی در استان آذربایجان شرقی در سال  1387 مجله مدیریت شهری شماره 26 پاییز وزمستان1389(علمی پژوهشی)

-بررسی توانمندسازی کارکنان با خشنودی شغلی، استرس شغلی وتعهد سازمانی مجله مدیریت توسعه، تابستان سال85

  - ارائه مدل مدیریت بحران با تمرکز بر نظام مدیریت منابع انسانی برای بیمارستان های شهر تهران، مجله مدیریت دولتی، دوره 4، شماره 10، تابستان 1391

-عوامل مؤثر بر نیت ترک خدمت کارکنان: پیش بینی محرکها در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور، مجله مدیریت دولتی دانشگاه تهران. دوره 4 شماره 9 بهار 1391

  -بررسی وتبیین عوامل موثر بر امنیت اجتماعی جوانان، فصلنامه دانش اجتماعی، شماره3 پاییز1389 (علمی پژوهشی)

- مقایسه تعهد سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور در روشهای مختلف استخدامی، مجله پیک نور       

   علوم انسانی (دانشگاه پیام نوردر زیر چاپ)

-بررسی رابطه هوش عاطفی ونوآوری کارکنان (مطالعه موردی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی لرستان )

فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت سال سوم شماره 10 زمستان 1390

- تاثیر مدیریت مشارکت جو در پایداری منابع آب و خاک طرح حبله رود، نشریه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد8، شماره1، 1391

- نقش مدیریت دانش در کاهش اثرات فاجعه زلزله، همایش ملی آسیب شناسی و برنامه ریزی اثرات زلزله 21 مرداد ماه 1391 در استان آذربایجان شرقی، دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی واحد هریس

- آسیب شناسی مدیریت  بلایا با تاکید بر مشکلات حمایت روانی، همایش ملی آسیب شناسی و برنامه ریزی اثرات زلزله 21 مرداد ماه 1391 در استان آذربایجان شرقی، دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی واحد هریس

-بررسی و شناخت عوامل بازدارنده مشارکت کارکنان در فرایند تصمیم گیری مطالعه موردی شرکت مخابرات ایران مجله مدیریت و پیشرفت دانشور دانشگاه شاهد شماره 38 سال شانزدهم دی ماه 1388

-سیاستهای توسعه منطقه ای ترکیه در فرآیند انطباق با اتحادیه اروپا، پژوهشنامه روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی سال ششم شماره 21  بهار 1394

-بررسی و تبیین عوامل موثر بر امنیت اجتماعی جوانان، فصلنامه دانش انتظامی سال دوازدهم شماره سوم پاییز 1389

-طراحی مدل تقویت ماندگاری سازمانی کارکنان دانش پایه : با استفاده از فن دلفی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دانشگاه شهید بهشتی دوره  ششم شماره 21 زمستان 1393

-ارائه مدل خطی جهت سنجش کیفیت بر میزان رضایت یادگیرنده در سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاههای دارای نظام  آموزش از دور . دو فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظامهای آموزشی دانشگاه شهید بهشتی دوره 8 شماره 15 پاییز و زمستان 1394

-بازنمایی هویت فرهنگی قومی در شبکه های تلویزیونی ماهواره ای. فصلنامه پژوهش های ارتباطی شماره 74، سال 1394

-زمینه های مشارکتی موثر جهت مشارکت سازمانهای غیر دولتی در فرایند خط مشی گذاری محیط زیستی فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار.  Vol5. No4.Summer 2017

- طراحی و تبیین مدل حفظ و نگه داری کارکنان دانش پایه. فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین(ع). سال هفتم شماره 1 بهار 1394

-بررسی عوامل موثر بر ایجاد تیم محوری در سازمانهای دولتی ایران مطالعه موردی: صنعت بیمه جمهوری اسلامی ایران . فصلنامه مدیریت سازمانهای دولتی . سال اول شماره 4 پاییز 1392

- تأثیر عدالت سازمانی و امنیت شغلی بر تعهد سازمانی از طریق اعتماد به مدیران . فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین(ع). سال هفتم شماره 2 تابستان 1394

-بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد مالی شرکتها در بازار بورس تهران. مجله علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین دانشگاه اصفهان . بهار 1393

-ارائه ی مدل مدیریت بحران با تمرکز بر نظام مدیریت منابع انسانی برای بیمارستانهای شهر تهران . فصلنامه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. دوره 4 شماره 10 . تابستان 1391

-بررسی رابطه حساسیت کارکنان به رعایت عدالت سازمانی و مرتبه سرمایه اجتماعی آنان در سازمان ( مطالعه موردی : بیمارستان طالقانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ) . دو فصلنامه علمی پژوهشی شناخت اجتماعی . انجمن روان شناسی اجتماعی ایران و دانشگاه پیام نور . سال دوم شماره 2، پیاپی 4 پاییز و زمستان 1392

- طراحی مدل سازمان دانش بنیان در رسانه ملی . فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای ارتباطی  مرکز تحقیقات صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران . سال بیست و یکم . شماره 2 ( پیاپی 78). تابستان 1393

-تأثیر عوامل انسانی بر وقوع تصادفات رانندگی .  فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات پژوهشی راهور . نشریه مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهنمایی و رانندگی . سال چهارم شماره 12 . بهار 1394

-بررسی زیر ساختهای ایجاد شهرداری الکترونیکی در کلانشهر تبریز. نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری . سازمانهای شهرداری و دهیاریهای کشور . سال چهارم بهار 1394

 

- Global Push And Foresight To Pull:Black And Decker’s Czech Investment.

 

- International Journal Financial Services Management, (Ijfsm) Volume 2, No.3/2007

 

-The Decline And Recombinalion Of Networks In The Czech Republic.

-International Journal Of Management And Decision Making (IJMDM) Volume 2. No.5/2008.(ISI)

 

-Study Of Effective Factors Concerning The Job Satisfaction Of Employees.

 

 -Journal Of Social And Economic Reserarch, Selcuk University, Turkey Volume, Lo,No,16, 2008.

 

-Impact Of Leader – Member Exchange On Jobsatisfaction In Tehran Social Security Baronches Turkish Public Administration Annuol Vol32-35/2009

 

-The Development Of-E-Government Services In Iran:A Comparison Of Adoptin Constructs.International Journal Of Academic Research.Vol.3.No:2.March,2011part. ПI

 

-Prioritization Of The Human Resources Management Dimensions In The Crisis Management  In Tehran Universities. Archives Des Sciences. Vol65,No.8,Aug2012

 

-Designing A Value-Based Organization Model For The Iran’s Public Sector :Power Industry Holding Company (Tavanir). Archives Des Sciences. Vol65,No.8,Aug2012

 

 

-Designing And Explaining The Model Of Knowledge Worker’s Retention With Emphasis On HRM  Practices, Management Science Letter3 (2013) 1145-1154

- A model for the relationship between work attitudes and beliefs of knowledge workers with their turnover intention, social and management sciences, budapest university of technology and economics, 2014. 22,2

-The role of intellectual capital on improvement performance of Agricultural Bank in Iran. Giram Journal of Management . Vol: 10. January –March 2012. Number 1

 

 

همایش ها :

-بررسی ارتباط بین برخی شاخصهای ارتباطات اثر بخش با تحلیل رفتگی شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی . اولین کنفرانس سالانه مدیریت نوآوری و کارآفرینی بهمن 1389- شیراز

طرح های تحقیقاتی:

- راهکارهای جلب و جذب مشارکت مردمی در راه رسیدن به رفاه اجتماعی سازمان مدیریت

و برنامه ریزی 1385

-  تحولات نیروی انسانی و توسعه پایدار دانشگاه پیام نور 1384

-  بررسی نگرش مردم نسبت به عملکرد شوراهای شهری و ارزیابی عملکرد شوراهای اسلامی در استان آذربایجان شرقی در سال 1387- دانشگاه پیام نور 1388.

- مقایسه تعهد سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور در روش های مختلف استخدامی- دانشگاه پیام نور زمستان 1388

 ارزیابی عملکرد سیستم اتوماسیون اداری سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور با استفاده ازروش کانت امتیازی متوازن دانشگاه پیام نور -1390

 • بررسی راهکارهای اجرایی ( امکان سنجی) مدیریت دانش در نظام آموزش از دور دانشگاه پیام نور 1395
 • بررسی و استخراج راهکارهایی برای بازآفرینی سازمانهای اداری کشور و مطالعه موردی سازمانهای توابع وزارت کشور در حال اجرا
   
   
  ناظر طرح:
  - بررسی راههای عملی ایجاد انگیزش در کارکنان دانشگاه پیام نور 1387
  -  بررسی و تجزیه و تحلیل سیستم ارزشیابی کارکنان دانشگاه پیام نور- استان تهران با استفاده از تکنیک AHB-دانشگاه پیام نور 1387
  - حکمرانی خوب و مبارزه با فساد دانشگاه پیام نور 1388
  - داور نشریه پژوهش های  جغرافیایی برنامه ریزی دانشگاه تهران از سال 1394
  کتابها:
  - نظارت به مثابه رهبری Governances as Leadership)) ترجمه، انتشارات صفار  1388
  -  مدیریت منابع انسانی انتشارات دانشگاه پیام نور 1389
  - مدیریت استراتژیک پیشرفته انتشارات دانشگاه پیام نور شهریورسال 1391
  - مدیریت منابع انسانی پیشرفته انتشارات دانشگاه پیام نور سال1394
  - مدیریت منابع انسانی راهبردی تئوری و عمل  ترجمه  انتشارات قلم سال 1396
   
  تدریس عناوین دروس دوره کارشناسی ارشد
  -نظامهای اداری تطبیق
  -بررسی مسائل سازمانهای دولتی ایران
  -فرآیند خط مشی گذاری نظریه های خط مشی گذاری عمومی
  -مدیریت استراتژیک پیشرفته
  - مدیریت منابع انسانی پیشرفته
  -نظریه های سازمان و مدیریت دیدگاه استراتژیک
  -سمینار تحقیق و تتبع نظری
  تدریس عناوین دروس دوره دکتری
  -استراتژیهای منابع انسانی
  -برنامه ریزی نیروی انسانی
  پایان نامه و رساله
  راهنمایی و مشاوره و داوری بیش از صد عنوان پایان نامه و رساله در حوزه های مرتبط.
   
  شماره تماس :
بيشتر