آموزشهای آزاد
خبر
بازدید اعضای کارگروه آموزش های عالی آزاد دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب مرکز طب سنتی و مراقبتی واحد تهران غرب
بازدید اعضای کارگروه آموزش های عالی آزاد دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب با حضور دکتر دیانت رئیس محترم دانشگاه از مرکز طب سنتی و مراقبتی واحد تهران غرب.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر