آموزش
خبر
.
عدم تمدید زمان تغییر محل آزمون قابل توجه دانشجویان گرامی

تاکید می شود تاریخ های اعلام شده در تقویم آموزشی از جمله زمان ثبت نمرات و تاریخ درخواست تعیین محل آزمون تمدید نخواهد شد.لذا با توجه به اطلاعات درج شده در سامانه گلستان به موقع اقدام نمایید.

ردیف

موضوع

تاریخ

1

تغییر محل آزمون مقطع کارشناسی ارشد

29/08/97

08/09/97

2

تغییر محل آزمون مقطع کارشناسی

29/08/97

08/09/97

3

زمان دریافت کارت آزمون توسط دانشجو

20/09/97

25/10/97

4

دریافت فایل اطلاعات آزمونی (NP)

13/09/97

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر