آموزش
خبر
آنی - آنی : عدم موافقت با درخواست تعیین محل آ زمون دانشجویان داخل به خارج
باسلام و احترام،
به استحضار می رساند نظر به اینکه در سیستم گلستان امکان تغییر محل آزمون دانشجویان داخل به خارج مقدور نبوده و دانشگاه پیام نور در بیشتر مراکز خارج از کشور دارای نمایندگی فعال نمی باشد و نیز با توجه به اینکه نوع آزمون دروس خارج از کشور با داخل کشور متفاوت است، لذا خواهشمند است به دانشجویان اطلاع رسانی نمایید در صورتیکه متقاضی برگزاری آزمون در خارج از کشور می باشند، صرفاً باید در ابتدای ترم از طریق درخواست مهمان ترمی اقدام نمایند تا پس از موافقت دفتر هماهنگی مراکز بین الملل اقدام شود. فلذا بدلیل مشکلات ذکر شده با درخواست برگزاری آزمون (تغییر محل آزمون) در خارج از کشور به غیر از شرایط ذکر شده فوق موافقت نخواهد شد. لذا از مکاتبه در این خصوص خوداری فرمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر