آموزش
اطلاعیه مهم
رشته های دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب در حال حاضر در مقطع کارشناسی ارشدبا حدود 4119 دانشجو در رشته های ذیل؛

1- مدیریت فناوری اطلاعات ارشد –کسب و کار
2- مدیریت فناوری اطلاعات ارشد -سیستم های اطلاعاتی
3- مدیریت فناوری اطلاعات ارشد –مدیریت دانش
4- مدیریت فناوری اطلاعات ارشد –مدیریت منابع اطلاعاتی
5- مدیریت بازرگانی ارشد –بازرگانی بین الملل
6- مدیریت بازرگانی ارشد-بازاریابی
7- مدیریت بازرگانی ارشد –مالی
8- مدیریت بازرگانی ارشد-کارآفرینی
9- مدیریت بازرگانی ارشد-بازرگانی داخلی
10- مدیریت بازرگانی ارشد-مدیریت استراتژیک
11- مدیریت بازرگانی ارشد-تجارت الکترونیک
12- مدیریت ام بی ای ارشد قدیم
13- مدیریت کسب و کار ارشد –مالی
14- مدیریت کسب و کار ارشد-کارآفرینی
15- مدیریت کسب و کار ارشد –بازاریابی
16- مدیریت کسب و کارارشد - استراتژیک
17- مدیریت کسب و کارارشد-سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
18- مدیریت اجرایی ارشد قدیم و جدید
19- حسابداری
20- حسابرسی

1- مدیریت دولتی –مدیریت مالی
2- مدیریت دولتی –مدیریت تحول
3- مدیریت دولتی –تشکیلات و روشها
4- مدیریت دولتی -بودجه و مالی دولتی عمومی
5- مدیریت دولتی –خط مشی گذاری عمومی
6- مدیریت دولتی ا –طراحی سازمان های دولتی
7- مدیریت دولتی –منابع انسانی
8- مدیریت دولتی –توسعه منابع انسانی
9- مدیریت دولتی -نیروی انسانی
10- مدیریت دولتی سیستم های اطلاعاتی
11- مدیریت دولتی مدیریت پیشرفته و توسعه شهری
12- مدیریت امور شهری
13- کارآفرینی –آموزش عالی
14- علوم سیاسی
15- اقتصاد
16- جامعه شناسی
17- مدیریت رسانه


و در رشته های «پژوهشگری علوم اجتماعی» ، « تعاون و رفاه اجتماعی»، « روابط عمومی» ، «روزنامه نگاری»، « مدیریت بازرگانی» ، « مدیریت دولتی»، « مدیریت جهانگردی»، « مدیریت صنعتی» ، « علوم سیاسی» ، « علوم اقتصادی» و « حسابداری» با 2316 دانشجو در مقطع کارشناسی فعالیت می کند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر