آموزش
خبر
.
در خصوص لزوم تکمیل ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در سیستم جامع گلستان  احتراماً، بنا به تاکید مدیرکل محترم نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه طی نامه شماره 43592/د مورخه21/8/1397در خصوص اجرای بند2 ماده 2 آیین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی و کیفیت تدریس اساتید در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97، خواهشمند است دستور فرمایید، نظرخواهی دانشجویان در سیستم گلستان از تاریخ 22/8/97 لغایت 24/9/97 ارزیابی گردد. بدیهی است حسن اجرایی صحیح ارزشیابی بر عهده رئیس محترم مرکز / واحد    می باشد. لازم به ذکر است دانشجویانی مجاز به ارزشیابی اساتید محترم هستند که گزینه بله را برای حضور در کلاس درس انتخاب کرده باشند، نحوه ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان طبق راهنمای زیر می باشد.


 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر