آموزش
خبر
در خصوص ثبت نمرات میان ترم پیرو نامه شماره 44879/3/د مورخ 27/08/97 در خصوص توجه به مهلت ثبت نمرات میان‌ترم در نیمسال اول 98-97 و مطابق با تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-97، مجدداً یادآوری می‌گردد که پایان زمان ثبت نمره ميان‌ترم كارشناسي و كارشناسي ارشد در نیمسال اول 98-97، تاریخ 24/10/97 می‌باشد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر