دانشجویی و وام
خبر
.
مدارک وفرم وام عتبات عالیات مدارک وفرم وام عتبات عالیات

دستورالعمل اعطاي وام عتبات عالیات به دانشجویان

اقدامات دانشجو :

ارائه معرفی نامه ستاد عتبات

تکمیل فرم تقاضاي وام عتبات

ارائه مدارك به اموردانشجویی مرکز محل تحصیل (فیش واریزي تصویر مهرخروجی در

گذرنامه) سند تعهد محضري مدارك وضعیت تأهل (براي دانشجویان متأهل)

ثبت نام در پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان

شماره حساب دانشجو بهمراه مشخصات حساب: (نوع حساب، نام بانک، کد شعبه)

               
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر