فرهنگی
خبر
.
قابل توجه دانشجویان در راستای تشکیل انجمنها وکانونها
علاقه مندان به راه اندازی انجمنهای علمی وکانونهای
 
1-محیط زیست
2-نهج البلاغه
3-کار افرینی
جهت همکاری وراه انداز ی همراه با در خواست مکتوب رزومه به اداره فرهنگی تهران غرب مراجعه فرمایند .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر