نرگس نادری                                                         

سمت : سرپرست اداره تحصیلات تکمیلی و گروه های آموزشی

شماره داخلی : 2160

شماره مستقیم : 44704570