الهام گودرزی

سمت : مسئول اداره خدمات دانشجویی

پاسخگویی  در خصوص وام دانشجویی

شماره مستقیم : 44749094

شماره داخلی :2425
آدرس پست الکترونیکی : goodarzi@gharb.tpnu.ac.ir
--

سمت : کارشناس امور دانشجویی ( وام دانشجویی)

شماره مستقیم :

شماره داخلی :2425
آدرس پست الکترونیکی : 
hajiyoosefi@gharb.tpnu.ac.ir
بيشتر