آرم
برای مشاهده برنامه کلاسی دروس عمومی اینجا را کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته علوم اجتماعی/برنامه ریزی تعاون و رفاه اجتماعی اینجا را کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته علوم اجتماعی/پژوهشگری اینجا را کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته علوم اجتماعی/تعاون و رفاه اجتماعی اینجا را کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته علوم اجتماعی /مددکاری اینجا
را کلیک نمایید.


برای مشاهده برنامه کلاسی رشته علوم ارتباطات اجتماعی/روزنامه نگاری اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته علوم ارتباطات /روابط عمومی اینجا را کلیک نمایید.


برای مشاهده برنامه کلاسی رشته علوم اقتصادی ورودی قبل از 94 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته علوم اقتصادی ورودی بعد از 94 اینجا کلیک نمایید.


برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت صنعتی ورودی قبل از 94 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت صنعتی ورودی بعد از 94 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت بازرگانی ورودی قبل از 94 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت بازرگانی ورودی بعد از 94 اینجا کلیک نمایید.


برای مشاهده برنامه کلاسی رشته علوم سیاسی اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده ی برنامه کلاسی رشته حسابداری ورودی قبل از سال 97 اینجا کلیک نمایید.


برای مشاهده برنامه کلاسی رشته حسابداری ورودی سال 97  
اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته  جهانگردی
اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده ی برنامه کلاسی رشته ی مدیریت جهانگردی اینجا کلیک نمایید.


برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت دولتی (ورودی قبل از 94) اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت دولتی (ورودی بعد از 94) اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته اقتصاد اینجا کلیک نمایید.
بيشتر