برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت اجرایی اینجا را
کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته جامعه شناسی اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته حسابداری اینجاکلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت رسانه اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته حسابرسی اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته علوم اقتصادی اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته علوم اقتصادی/بانکداری اسلامی اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته علوم اقتصادی/توسعه اقتصادی و برنامه ریزی اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته علوم اقتصادی/برنامه ریزی سیستم های اقتصادی اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته کارآفرینی/آموزش عالی اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت امور شهری اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت بازرگانی/بازاریابی ورودی های قبل از 95 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت بازرگانی/بازریابی ورودی های بعد از 95 اینجا کیلک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت بازرگانی/بین الملل ورودی های قبل از 95 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت بازرگانی/بین الملل ورودی های بعد از 95 اینجا کلیک نمایید.

رای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت بازرگانی/کارآفرینی اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت بازرگانی/داخلی کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت بازرگانی/تجارت الکترونیک اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت بازرگانی/استراتژیک اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت بازرگانی/مدیریت مالی اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت فناوری اطلاعات/سیستم های اطلاعاتی اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت فناوری اطلاعات/کسب و کار الکترونیک اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت فناوری اطلاعات/مدیریت دانش اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت فناوری اطلاعات/منابع اطلاعاتی اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت دولتی/تحول ورودی های 95 به بعد اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت دولتی/تحول. ورودی های قبل از 95 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت دولتی/بودجه و مالیه عمومی اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت دولتی/خط مشی گذاری عمومی اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت دولتی/پیشرفت و توسعه شهری و روستایی اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت دولتی/تشکیلات و روش ها اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت دولتی/توسعه منابع انسانی اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدییت دولتی/سیستم های اطلاعاتی اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت دولتی/طراحی سازمان های دولتی اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت دولتی/مدیریت مالی اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت دولتی/مدیریت منابع انسانی اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته مدیریت کسب و کار/سیستم های اطلاعاتی اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی مدیریت کسب و کار /استراتژی اینجا را کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی مدیریت کسب و کار /بازاریابی اینجا را کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی مدیریت کسب و کار /رفتار سازمانی و منابع اینجا را کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی مدریت کسب و کار/ فناوری اطلاعات اینجا را کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی مدیریت کسب و کار /کسب و کار اینجا را کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی مدیریت کسب و کار/ کارآفرینی اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی مدیریت کسب و کار /مالی اینجا را کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه کلاسی رشته علوم سیاسی اینجا را کلیک نمایید
بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما