مرکز تهران غرب
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره مستقیم
شماره فکس
شماره داخلی
فاطمه مرادی
کارشناس پژوهش
44749112
-
2211
امیرحسین احمدی کارشناس امور پژوهش/ انتشارات 2209
وظایف و اختیارات : کارشناس پژوهش و کار آفرینی هیات علمی و دانشجویان
Email: f.moradi@tpnu.ac.ir
بيشتر