مرضیه طهماسبی

سمت : کارشناس کارگزینی اداری و علمی

شماره داخلی : 2186

شماره مستقیم :

ایمیل :
مجید پاشازادگان

سمت : مسئول تاسیسات

شماره داخلی :2222

شماره مستقیم :

ایمیل :
علیرضا شفیعی

سمت : کارشناس اداری و انباردار

شماره داخلی :2181

شماره مستقیم :

ایمیل :
فرشاد حق جو جوانمرد

سمت : کارشناس اداری             

شماره داخلی :   2182 

شماره مستقیم :

ایمیل :
                                       
                          
سید رحیم هاشمی

سمت : کارپرداز

شماره داخلی :       2185           

شماره مستقیم :

ایمیل :
                               
بيشتر