كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

مرکز تهران غرب

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره مستقیم

شماره داخلی

کیکاووس طاهری

مدیر اداری و پشتیبانی

44749123

2180

وظایف و اختیارات :

 

Email : lotfali@gharb.tpnu.ac.ir 

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما