نصرالله شجاع : مسئول دانش آموختگان

شماره مستقیم :44749100

شماره داخلی :  1116
یمیل :
ایلناز عابدینی  : کارشناس دانش آموختگان

شماره مستقیم :

شماره داخلی :2200

ایمیل : amene.kiani@gharb.tpnu.ac.ir
رفعت مرادی : کارشناس دانش آموختگان

شماره مستقیم :

شماره داخلی :  2196
ایمیل :
بیتا یامی: کارشناس دانش آموختگان

شماره مستقیم :

شماره داخلی :  2199

ایمیل :
معصومه نشاط افشار : کارشناس دانش آموختگان

شماره مستقیم :

شماره داخلی :  2427

ایمیل :neshat@gharb.tpnu.ac.ir
   
زهرا آفاقی : کارشناس دانش آموختگان

شماره مستقیم :
                                                                       
شماره داخلی :  2198

ایمیل :
    

محسن رجبی : کارشناس دانش آموختگان

شماره مستقیم :
                                                                       
شماره داخلی :
 
ایمیل :
حمزه حاجی یوسفی : کارشناس دانش آموختگان

شماره مستقیم :
                                                                       
شماره داخلی :
 
ایمیل :
بيشتر