ایلناز احمدیان

سمت : کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی


و کارشناس رشته های ی علوم سیاسی , و ،مدیریت دولتی با گرایش های مناع انسانی/توسعه منابع انسانی،نیروی انسانی،مالی، تشکیلات و روش ها و سیستم های اطلاعاتی)

شماره داخلی : 2161

ایمیل :
سحر طالبی

سمت : کارشناس رشته آموزش(مقطع کارشناسی ارشد)

رشته مربوطه : فناوری اطلاعات (سیستم های اطلاعاتی پیشرفته/کسب و کار الکترونیکی)


شماره داخلی :2163

ایمیل :
ایلناز عابدینی

سمت : کارشناس رشته آموزش(مقطع کارشناسی ارشد)

رشته مربوطه : اقتصاد - مدیریت دولتی گرایشهای (تحول، طراحی سازمان ها، رفتار سازمانی، بودجه)

شماره داخلی :2151

ایمیل :
خانم فریدون

سمت : کارشناس رشته آموزش(مقطع کارشناسی ارشد)

رشته مربوطه :    (مدیریت کسب و کار(رشته های mba -مدیریت کسب و کار با گرایش های1- سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات2-مالی3-بازاریابی4-کسب و کار بین المللی)

شماره داخلی :2165

شماره مستقیم :

ایمیل :
سیما پورمحمدی

سمت : کارشناس آموزش (مقطع تحصیلات تکمیلی)

کارشناس رشته های ( جامعه شناسی و مدیریت رسانه)

شماره داخلی :2167

شماره مستقیم :
ایمیل :
فاطمه عبدالهی

سمت : کارشناس آموزش ( مقطع کارشناسی ارشد)

کارشناس رشته ی مدیریت بازرگانی

شماره داخلی :2164

شماره مستقیم :
ایمیل :


سمت : کارشناس رشته آموزش(مقطع کارشناسی ارشد)

رشته مربوطه :  فناوری اطلاعات(مدیریت دانش - منابع اطلاعاتی)

شماره داخلی :2170

شماره مستقیم : 44704570

ایمیل :
مریم عسگری

سمت : کارشناس رشته آموزش(مقطع کارشناسی ارشد)

رشته مربوطه : رشته فناوری اطلاعات(  کارآفرینی-مدیریت امور شهری-حسابداری-حسابرسی)

شماره داخلی :2171

ایمیل :
مجتبی دلیر

سمت : کارشناس رشته آموزش(مقطع کارشناسی ارشد)

رشته مربوطه :  مدیریت دولتی (   رشته مدیریت اجرایی-مدیریت کسب و کار با گرایش های1- استراتژی 2-رفتار سازمانی  3-انرژی4-عملیات و زنجیره تامین )
شماره داخلی :2168
ایمیل :