ایلناز احمدیان

سمت : کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی

و کارشناس رشته های علوم سیاسی ،مدیریت دولتی با گرایش های مناع انسانی/توسعه منابع انسانی،نیروی انسانی،
مالی، تشکیلات و روش ها و سیستم های اطلاعاتی)

شماره داخلی : 2161

ایمیل :
بهاره محمدی نژاد

سمت : کارشناس رشته آموزش(مقطع کارشناسی ارشد)

رشته مربوطه : فناوری اطلاعات (سیستم های اطلاعاتی پیشرفته/کسب و کار الکترونیکی)

شماره داخلی :2163

ایمیل :
زهرا سلیمانی

سمت : کارشناس رشته آموزش(مقطع کارشناسی ارشد)

رشته مربوطه : اقتصاد - مدیریت دولتی گرایشهای (تحول، طراحی سازمان ها، رفتار سازمانی، بودجه)

شماره داخلی :2151

ایمیل :
خانم فریدون

سمت : کارشناس رشته آموزش(مقطع کارشناسی ارشد)

رشته مربوطه :   MBA قدیم و مدیریت کسب و کار

شماره داخلی :2165

شماره مستقیم :

ایمیل :
زیبا حمزه لویی

سمت : مسئول دفاع و تصویب پایان نامه

شماره داخلی :2174

شماره مستقیم :
ایمیل :
هما بهنام

سمت : مسئول دفاع و تصویب پایان نامه

شماره داخلی :2175

شماره مستقیم :
ایمیل :
فاطمه عبداللهی

سمت : کارشناس رشته آموزش(مقطع کارشناسی ارشد)

رشته مربوطه :  مدیریت بازرگانی(بازاریابی- مالی- بین الملل- کارآفرینی- بازرگانی داخلی)

شماره داخلی :2164

شماره مستقیم : 44704570

ایمیل :
بهاره محمدی نژاد
سمت : کارشناس رشته آموزش(مقطع کارشناسی ارشد)

رشته مربوطه : رشته فناوری اطلاعات( سیستم های اطلاعاتی پیشرفته - کسب و کار الکترونیکی)

شماره داخلی :2163

ایمیل :
ایلناز احمدیان

سمت : کارشناس رشته آموزش(مقطع کارشناسی ارشد)

رشته مربوطه :  مدیریت دولتی (  منابع انسانی / نیروی انسانی/ توسعه منابع انسانی- سیستم اطلاعاتی- مدیریت پیشرفته و توسعه شهری و روستایی  و علوم سیاسی
شماره داخلی :2161
ایمیل :ahmadiyan@gharb.tpnu.ac.ir
طاهره نصرت انگیز

سمت : کارشناس رشته آموزش(مقطع کارشناسی ارشد)

رشته مربوطه :  مدیریت دولتی (مالی / تشکیلات و روش ها /تحول/ بودجه عمومی/ خط مشی گذاری/ طراحی سازمانهای دولتی)

شماره داخلی :2151

ایمیل :
خانم وند حاتمی

سمت : کارشناس رشته آموزش(مقطع کارشناسی ارشد)

رشته مربوطه : فناوری اطلاعات ( مدیریت دانش/مدیریت منابع اطلاعاتی) -

شماره داخلی :2151

ایمیل :
                                                                                                                                                  
خانم مریم عسگری

سمت : کارشناس رشته آموزش(مقطع کارشناسی ارشد)

رشته مربوطه :کارآفرینی- حسابداری- حسابرسی- مدیریت امور شهری

شماره داخلی :2171

ایمیل :