مدیر پژوهش
مرکز تهران غرب
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره مستقیم
شماره فکس
شماره داخلی
دکتر رحمان رنجبر
رئیس اداره پژوهش و کار آفرینی
-
وظایف و اختیارات : مدیر پژوهش و کار آفرینی هیات علمی و دانشجویان
Email: rahmanrangbar @yahoo . com